Usługi - 307138-2018

17/07/2018    S135

Dania-Kopenhaga: Usługi monitorowania terenu w programie Copernicus — wysokorozdzielcza charakterystyka pokrycia terenu dla roku referencyjnego 2018

2018/S 135-307138

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejska Agencja Środowiska (EEA)
Adres pocztowy: Kongens Nytorv 6
Miejscowość: Copenhagen
Kod NUTS: DK011 Byen København
Kod pocztowy: 1050
Państwo: Dania
Osoba do kontaktów: Karoline Rygaard
E-mail: procurement@eea.europa.eu
Tel.: +45 33367220
Faks: +45 33367199
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.eea.europa.eu/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3865
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3865
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługi monitorowania terenu w programie Copernicus — wysokorozdzielcza charakterystyka pokrycia terenu dla roku referencyjnego 2018

Numer referencyjny: EEA/IDM/R0/18/009
II.1.2)Główny kod CPV
72300000 Usługi w zakresie danych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Niniejsze zaproszenie do składania ofert ma na celu udzielenie zamówienia (zamówień) na usługi wykonawcy (wykonawców) obejmującego (obejmujących) aktualizację i wykonanie modelu 4 warstw w wysokiej rozdzielczości dla roku referencyjnego 2018, z pewnymi zmianami (głównie nowe lub zmodyfikowane zmiany pokrycia terenu), oraz zmiany pokrycia terenu w okresie 2015-2018.

Niniejsze zaproszenie do składania ofert jest podzielone na 4 części:

– część 1: obszary nieprzepuszczalne 2018, zmiana w obszarach nieprzepuszczalnych 2015-2018 i powstawanie nowych obszarów 2018,

— część 2: produkty dotyczące lasów: gęstość okrywy drzewnej oraz typ liścia dominującego i produkty zmian pokrycia, jak również produkty leśne,

— część 3: powierzchnia użytków zielonych i zmiany w tej powierzchni,

— część 4: woda i wilgotność.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 5 650 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do maksymalnej liczby części: 4
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Obszary nieprzepuszczalne 2018, zmiana w obszarach nieprzepuszczalnych 2015-2018 i powstawanie nowych obszarów 2018

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90700000 Usługi środowiska naturalnego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: DK011 Byen København
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wszystkie usługi będą wykonywane głównie w siedzibie przyszłego wykonawcy, z możliwością organizacji okazjonalnych spotkań ad hoc w ramach programu Copernicus w siedzibie EEA w Kopenhadze lub w innych lokalizacjach.

II.2.4)Opis zamówienia:

Niniejsza część obejmuje zapewnienie 3 głównych wyników:

1) dalsze tworzenie istniejących modeli stanu obszarów nieprzepuszczalnych w roku referencyjnym 2018, przy zwiększeniu rozdzielczości przestrzennej z 20 m (obecnie) do 10 m;

2) dalsze tworzenie istniejących modeli produktów zmian nieprzepuszczalności w latach 2015-2018 (w skali 20 m) oraz

3) powstawanie nowych warstw składowych w roku 2018 r. w rozdzielczości przestrzennej 10 m.

Modele nieprzepuszczalnych warstw wysokorozdzielczych mają najdłuższy zasięg czasowy ze wszystkich modeli warstw wysokorozdzielczych, począwszy od lat 2006, 2009, 2012 i 2015, z uwzględnieniem powiązanych produktów zmian. Metody opracowania i organizacja pracy są w chwili obecnej stosunkowo stabilne, jednak wprowadzane są dwie istotne zmiany względem poprzednich modeli:

1) zwiększona zostanie rozdzielczość przestrzenna warstwy nieprzepuszczalnej na rok 2018 z rozmiarem piksela od 20 m x 20 m do 10 m x 10 m, wraz z postępem technologicznym i wprowadzanymi usprawnieniami;

2) w celu zapewnienia wartości dodanej uwzględniony zostanie nowy produkt, który został opracowany przez Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej w ramach europejskiej mapy osiedlania (European Settlement Map – ESM). Będzie on oparty na obrazach pochodzących z satelity Sentinel-2 oraz zostanie udostępniony w wersji w pełni zharmonizowanej z komponentem obrazującym nieprzepuszczalność w tej samej rozdzielczości przestrzennej 10 m x 10 m.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 750 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Copernicus – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 377/2014 z dnia 3.4.2014 (Dz.U. L 122, 24.4.2014, s. 44).

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

produkty dotyczące lasów: gęstość okrywy drzewnej oraz typ liścia dominującego i produkty zmiany pokrycia, jak również produkty leśne

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90700000 Usługi środowiska naturalnego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: DK011 Byen København
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wszystkie usługi będą wykonywane głównie w siedzibie przyszłego wykonawcy, z możliwością organizacji okazjonalnych spotkań ad hoc w ramach programu Copernicus w siedzibie EEA w Kopenhadze lub w innych lokalizacjach.

II.2.4)Opis zamówienia:

Niniejsza część obejmuje drugą aktualizację wysokorozdzielczej charakterystyki pokrycia leśnego i jest w dużej mierze zgodna z ustalonym planem prac i metodą otrzymywania podstawowego wskaźnika TCD (gęstość okrywy drzewnej) i DLT (dominujący typ liścia) dla roku referencyjnego 2018. Uwzględnione zostały także pochodne produkty „leśne”, podobnie jak w poprzednich edycjach. Główne zmiany względem poprzednich modeli wysokorozdzielczej charakterystyki pokrycia leśnego to:

1) zwiększenie rozdzielczości przestrzennej do 10 m x 10 m dla warstw sklasyfikowanych, zgodnie z pozostałymi wysokorozdzielczymi charakterystykami terenu; oraz

2) uproszczenie produktów zmiany w oparciu o wnioski wyciągnięte z pierwszych produktów związanych ze zmianami pokrycia leśnego (2012–2015).

Aby umożliwić dostęp do produktów zmian w pełnych przedziałach czasowych, uproszczenia te zostały wdrożone zarówno dla lat 2012–2015 (w oparciu o dotychczasowe produkty zmian 2012–2015), jak i dla lat 2015–2018.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 600 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Copernicus – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 377/2014 z dnia 3.4.2014 (Dz.U. L 122, 24.4.2014, s. 44).

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Powierzchnia użytków zielonych i zmiany w tej powierzchni

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90700000 Usługi środowiska naturalnego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: DK011 Byen København
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wszystkie usługi będą wykonywane głównie w siedzibie przyszłego wykonawcy, z możliwością organizacji okazjonalnych spotkań ad hoc w ramach programu Copernicus w siedzibie EEA w Kopenhadze lub w innych lokalizacjach.

II.2.4)Opis zamówienia:

Niniejsza część obejmuje stworzenie zaktualizowanych produktów użytków zielonych w roku 2015 r. oraz produktów pierwszej zmiany związanych z użytkami zielonymi. Rozdzielczość przestrzenna zostanie zwiększona do 10 m x 10 m dla warstw sklasyfikowanych, podobnie jak w pozostałych częściach.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 600 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Copernicus – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 377/2014 z dnia 3.4.2014 (Dz.U. L 122, 24.4.2014, s. 44).

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Woda i wilgotność

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90700000 Usługi środowiska naturalnego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: DK011 Byen København
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wszystkie usługi będą wykonywane głównie w siedzibie przyszłego wykonawcy, z możliwością organizacji okazjonalnych spotkań ad hoc w ramach programu Copernicus w siedzibie EEA w Kopenhadze lub w innych lokalizacjach.

II.2.4)Opis zamówienia:

Niniejsza część obejmuje produkcję aktualizacji typu „rolling-archive” („archiwum narastające”) dla podstawowego produktu związanego z wodą i wilgotnością dla 2015 roku. Aktualizacja tego rodzaju jest inna niż w pozostałych częściach, ponieważ produkt związany z wodą i wilgotnością zasadniczo odwzorowuje częstotliwość występowania terenów podmokłych i wód w długim okresie 7 lat (4 obserwacje sezonowe rocznie). Podobnie jak w przypadku pozostałych części, aktualizacja produktu związanego z wodą i wilgotnością w roku referencyjnym 2018 polega na zwiększeniu rozdzielczości przestrzennej do 10 m x 10 m dla tego produktu.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 700 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Copernicus – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 377/2014 z dnia 3.4.2014 (Dz.U. L 122, 24.4.2014, s. 44).

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

jak określono w pkt 2.2.1 i 2.2.2.1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 24/09/2018
Czas lokalny: 14:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Bułgarski, Czeski, Duński, Niemiecki, Grecki, Angielski, Hiszpański, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Litewski, Łotewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Szwedzki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 6 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 26/09/2018
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Siedziba EEA przy Kongens Nytorv 6, 1050 Copenhagen K, Dania.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

W sesji otwarcia mogą uczestniczyć przedstawiciele oferentów (1 przedstawiciel każdego oferenta). Uprasza się o poinformowanie o tym Działu Zamówień (Procurement Services) EEA z wyprzedzeniem, najpóźniej do 24.9.2018, pocztą elektroniczną na adres: procurement@eea.europa.eu

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

W ciągu 3 lat od wejścia w życie pierwotnego zamówienia (zamówień) EEA zastrzega sobie prawo do skorzystania z możliwości przeprowadzenia procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu na nowe usługi z przyszłym wykonawcą (przyszłymi wykonawcami) poszczególnych części, zgodnie z art. 134 ust. 1 lit. e) i ust. 4 zasad stosowania rozporządzenia finansowego.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
Adres pocztowy: 1 avenue du Président Robert Schuman
Miejscowość: Strasbourg
Kod pocztowy: 67001
Państwo: Francja
E-mail: eo@ombudsman.europa.eu
Tel.: +33 388172313
Faks: +33 388179062
Adres internetowy: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/07/2018