Služby - 307154-2018

17/07/2018    S135

Belgicko-Brusel: Poskytovanie podpory vo vzťahu k identifikácii prístupov a opatrení v akčných programoch podľa smernice 91/676/ES

2018/S 135-307154

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska komisia, Directorate-General for Environment
Poštová adresa: ENV.A.5- Finance BU-9 01/005
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
PSČ: 1049
Štát: Belgicko
Kontaktná osoba: Markets Team
E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3863
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Poskytovanie podpory vo vzťahu k identifikácii prístupov a opatrení v akčných programoch podľa smernice 91/676/ES

Referenčné číslo: ENV.D.1/SER/2018/0017
II.1.2)Hlavný kód CPV
90700000 Environmentálne služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Celkovým cieľom obstarávania je pomáhať Európskej komisii zhromažďovaním, porovnávaním a syntetizovaním informácií týkajúcich sa opatrení vykonávaných v rámci smernice 91/676/EHS (smernica o dusičnanoch) v 28 členských štátoch a – ak je to uplatniteľné – aj na regionálnej úrovni s cieľom dodržiavať smernicu.

Obstarávanie sa zameria na opatrenia a právne nástroje vyplývajúce z článku 5 smernice o dusičnanoch, ktorá od členských štátov vyžaduje, aby zaviedli akčné programy zahŕňajúce opatrenia zamerané na prevenciu a zníženie rizika vylúhovania a úniku dusičnanov pri poľnohospodárskych činnostiach.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 200 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: 00 Not specified
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Extra Muros

II.2.4)Opis obstarávania:

Dodávateľ sa bude najčastejšie podieľať na teoretickom výskume a analýze, ako aj na tvorbe elektronického inventára.

Práca bude vychádzať z už dostupných informácií zozbieraných v súvislosti s uplatňovaním smernice o dusičnanoch (existujúce štúdie, správy o uplatňovaní smernice o dusičnanoch, informácie poskytnuté členskými štátmi na ad hoc báze atď.), informácií, ktoré bude autonómne zhromažďovať dodávateľ prostredníctvom teoretického výskumu, alebo informácií poskytnutých útvarmi Komisie.

Dodávateľ bude musieť predovšetkým:

1) vytvoriť elektronický inventár (t. j ľahko použiteľnú aktualizovateľnú wiki a databázu) právnych nástrojov a opatrení vyplývajúcich z článku 5 smernice o dusičnanoch v 28 členských štátoch a ich regiónoch;

2) zdôrazniť hlavné rozdiely v prístupoch a opatreniach pri uplatňovaní smernice o dusičnanoch;

3) určiť existujúce osvedčené postupy pri uplatňovaní smernice o dusičnanoch;

4) identifikovať potenciálne cezhraničné vplyvy spôsobené rozdielmi v prístupoch a opatreniach pri uplatňovaní smernice o dusičnanoch;

5) určiť interakcie rôznych prístupov a opatrení v rámci smernice o dusičnanoch so smernicou o národných emisných stropoch.

Požadované odborné znalosti na vykonanie zákazky zahŕňajú vysokoškolské vzdelanie alebo odborné skúsenosti v oblastiach: agronómie, difúzneho znečistenia živinami, environmentálnych politík EÚ, zhromažďovania písomných a číselných údajov, správy digitálnych dát a vývoja databázy.

Samostatná zmluva na 12 mesiacov (celkový rozpočet 200 000 EUR).

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 200 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Toto bolo pôvodne zverejnené v predbežnom oznámení o obstarávaní v Ú. v. EÚ S 056-123139 z 21.3.2018 s názvom „Akčné programy zamerané na dusičnany: hodnotenie opatrení a osvedčených postupov“ s hodnotou 200 000 EUR. Typ zákazky bol ETU.

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Viac informácií nájdete v súťažných podkladoch (pozri body 1.1 a 1.7 špecifikácií obstarávania).

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2018/S 056-123139
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 27/08/2018
Miestny čas: 16:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Angličtina, Bulharčina, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Lotyština, Litovčina, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Španielčina, Švédčina, Čeština
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 9 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 10/09/2018
Miestny čas: 10:30
Miesto:

Avenue de Beaulieu 5, 1160 Brussels, Belgicko, Salle D

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Na otváraní obálok s ponukami sa môžu zúčastniť maximálne 2 zástupcovia za každého uchádzača (bez úhrady nákladov).

Z organizačných a bezpečnostných dôvodov musí uchádzač poskytnúť celé meno a číslo preukazu totožnosti alebo pasu daných zástupcov aspoň 3 pracovné dni vopred na adresu: env-tenders@ec.europa.eu.

V opačnom prípade si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo odmietnuť im vstup do svojich priestorov.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.3)Doplňujúce informácie:

V súlade s článkom 134 ods. 1 písm. e) pravidiel uplatňovania k nariadeniu o rozpočtových pravidlách č. 2015/1929 z 30.10.2015 môže obstarávateľ počas 3 rokov po uzatvorení pôvodnej zmluvy využiť mimoriadne rokovacie konanie na dodatočné služby (bez predchádzajúceho zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania) na nové služby alebo práce pozostávajúce z opakovania podobných služieb alebo prác, aké boli zverené hospodárskemu subjektu, ktorému rovnaký verejný obstarávateľ pridelil pôvodnú zmluvu za predpokladu, že tieto služby alebo práce sú v súlade so základným projektom, ktorý bol predmetom pôvodnej zmluvy, po zverejnení oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, v súlade s podmienkami stanovenými v ods. 4 článku 134.

Súťažné podklady budú dostupné na prevzatie na adrese uvedenej v bode I.3. Webová stránka bude pravidelne aktualizovaná a je zodpovednosťou uchádzačov, aby pravidelne sledovali jej aktualizácie a úpravy počas výberového konania.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxemburg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Presné informácie o konečných termínoch na postup preskúmania:

Prípadné pripomienky týkajúce sa výberového konania môžete predložiť obstarávateľovi uvedenému v bode I.1).

Ak sa domnievate, že došlo k nesprávnemu úradnému postupu, môžete podať sťažnosť európskemu ombudsmanovi do 2 rokov od dátumu, keď ste sa dozvedeli o skutočnosti, na ktorej sa táto sťažnosť zakladá (pozri http://www.ombudsman.europa.eu). Táto sťažnosť nebude mať za následok prerušenie lehoty na podanie odvolania, ani stanovenie novej lehoty na podanie odvolania.

Odvolanie môžete podať orgánu uvedenému v bode VI.4.1) do 2 mesiacov od oznámenia o pridelení zákazky.

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
05/07/2018