Usługi - 307158-2018

17/07/2018    S135

Belgia-Bruksela: Dostawa i aktualizacja danych do sekcji „Wymogi” i „Podatki wewnętrzne” w witrynie internetowej i bazie danych serwisu informacyjnego ds. handlu Komisji Europejskiej

2018/S 135-307158

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, Directorate-General for Trade, Directorate A-Resources, Information and Policy Coordination
Adres pocztowy: Charlemagne Building, Rue de la Loi 170
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Kod pocztowy: 1049
Państwo: Belgia
E-mail: trade-contracts@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/calls-for-tender/
Adres profilu nabywcy: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/calls-for-tender/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3789
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa i aktualizacja danych do sekcji „Wymogi” i „Podatki wewnętrzne” w witrynie internetowej i bazie danych serwisu informacyjnego ds. handlu Komisji Europejskiej

Numer referencyjny: TRADE2018/A3/A11
II.1.2)Główny kod CPV
72300000 Usługi w zakresie danych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i aktualizacja danych do sekcji dotyczących wymogów i podatków oraz bazy danych w witrynie internetowej serwisu informacyjnego ds. handlu Komisji Europejskiej. Dostarczane dane powinny obejmować cały zakres aktualnych wymogów UE, ogólnych i dotyczących konkretnych produktów (część 1) oraz podatki wewnętrzne stosowane przez państwa członkowskie, tj. podatek VAT i podatki akcyzowe (część 2), w stosunku do wszystkich produktów wymienionych w taryfie celnej.

Część 1: zamówienie na dostawę i systematyczną aktualizację ogólnych i szczegółowych wymogów importowych w sekcji dotyczącej wymogów witryny internetowej i bazie danych serwisu informacyjnego dotyczącego handlu podlegającym DG ds. Handlu.

Część 2: zamówienie na dostawę i systematyczną aktualizację danych dotyczących unijnych podatków wewnętrznych, tj. podatku VAT i akcyzowych, które są dostępne w witrynie internetowej i bazie danych serwisu informacyjnego ds. handlu podlegającym DG ds. Handlu.

Witryna internetowa serwisu informacyjnego do spraw handlu znajduje się pod adresem: http://tradehelpdesk.europa.eu

Baza danych z zakresu wymogów i podatków wewnętrznych stanowi część tej witryny internetowej i jest dostępna za pośrednictwem wspólnego formularza na stronie głównej.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 500 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zamówienie na dostawę i systematyczną aktualizację ogólnych i szczegółowych wymogów importowych w witrynie internetowej i bazie danych serwisu informacyjnego ds.handlu podlegającym DG ds. Handlu

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72300000 Usługi w zakresie danych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
II.2.4)Opis zamówienia:

Oczekiwane rezultaty części 1:

a) przegląd procedur związanych z importem, w tym dokumentów do odprawy celnej;

b) ogólne wymogi mające zastosowanie do wszystkich produktów;

c) wymogi szczegółowe, teksty wyjaśniające oraz link do ośmiocyfrowych kodów CN i kraju pochodzenia;

d) spis wszystkich „nazw wymogów” wraz z krótkimi opisami w językach angielskim, francuskim, hiszpańskim i portugalskim;

e) projekty tekstów na temat istotnych zmian w zakresie wymogów do sekcji „Aktualności” w witrynie internetowej.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 200 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

umowa ramowa może zostać odnowiona 2-krotnie, każdorazowo na 12 miesięcy. Szacowany maksymalny budżet wskazany w sekcji II.2.6 (część 1) obejmuje wszystkie możliwe odnowienia.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

zob. adres internetowy w pkt I.3

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

zamówienie na dostawę i systematyczną aktualizację danych dotyczących unijnych podatków wewnętrznych, tj. podatku VAT i akcyzowych, które są dostępne w witrynie internetowej i bazie danych serwisu informacyjnego ds. handlu podlegającym DG ds. Handlu.

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72300000 Usługi w zakresie danych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
II.2.4)Opis zamówienia:

Oczekiwane rezultaty części 2:

a) przegląd podatków wewnętrznych w UE i państwach członkowskich, obejmujący właściwe organy we wszystkich państwach członkowskich;

b) szczegółowe podatki wewnętrzne obowiązujące w każdym z państw członkowskich UE w odniesieniu do dóbr importowanych w ramach UE. Powyższe obejmuje:

i) stawki VAT;

ii) podatki akcyzowe;

c) projekty tekstów na temat istotnych zmian w zakresie podatków wewnętrznych do sekcji „Aktualności” w witrynie internetowej.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 300 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

umowa ramowa może zostać odnowiona 2-krotnie, każdorazowo na 12 miesięcy. Szacowany maksymalny budżet wskazany w sekcji II.2.6 (część 2) obejmuje wszystkie możliwe odnowienia.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

zob. adres internetowy w pkt I.3

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

zob. adres internetowy w pkt I.3

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

zob. adres internetowy w pkt I.3

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 063-138828
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 14/09/2018
Czas lokalny: 16:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Bułgarski, Czeski, Duński, Niemiecki, Grecki, Angielski, Hiszpański, Estoński, Fiński, Francuski, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Litewski, Łotewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Szwedzki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 9 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 18/09/2018
Czas lokalny: 15:00
Miejsce:

Charlemagne building, Rue de la Loi 170, Brussels 1040, Belgia

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Podczas otwarcia ofert może być obecnych maksymalnie 2 przedstawicieli każdego oferenta. Oferent musi podać pełne imię i nazwisko, datę urodzenia oraz numer dowodu osobistego lub paszportu osób delegowanych nie później niż na 2 dni robocze przed terminem otwarcia ofert, przesyłając je na adres: TRADE-CONTRACTS@ec.europa.eu. Zob. adres internetowy w pkt I.3.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

zob. adres internetowy w pkt I.3

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 43031
Faks: +352 43032100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zob. adres internetowy w pkt I.3.

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/07/2018