Услуги - 307298-2019

03/07/2019    S126

Люксембург-Люксембург: ЕИБ - Стратегическо проучване на съхранението за производство на електричество в Мароко

2019/S 126-307298

Обявление за предварителна информация

Настоящото обявление е само за предварителна информация

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска инвестиционна банка (ЕИБ)
Пощенски адрес: 98-100, boulevard Konrad Adenauer
Град: Luxembourg
код NUTS: LU000 Luxembourg
Пощенски код: L-2950
Държава: Люксембург
Електронна поща: eib-cpcm-procurement@eib.org
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.eib.org/about/procurement/calls-technical-assistance/aa010020
I.3)Комуникация
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Стратегическо проучване на съхранението за производство на електричество в Мароко

Референтен номер: AA-010020-001
II.1.2)Основен CPV код
71323100 Услуги по проектиране и конструиране на електроенергийни мрежи
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Извършване на стратегическо проучване за капацитета за съхранение на енергия в Мароко.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 499 999.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: 00 Not specified
Основно място на изпълнение:

Мароко

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Тази операция за техническа помощ цели да:

— предостави преглед на всички технологии за съхранение на енергия, както и предимствата и недостатъците, които представят, общите разходи за тях и областите им на приложение,

— предостави анализ на националния сектор за електричество и да определи дали е изгодно да се изгради капацитет за съхранение на енергия,

— изрази в цифри необходимия глобален капацитет за съхранение на енергия, сортирана по вида технология и режима за контрол,

— посочи местата на обектите в националната мрежа, където трябва да се постави капацитет за съхранение на енергия, както и режимите за контрол и евентуалното интегриране на системата за управление на дистрибуцията или преноса на енергия (EMS),

— реализира стратегическа оценка на екологичните и социалните въздействия, свързани с инсталацията на нова система за съхранение на енергия; и

— накрая да предложи стратегия за устойчиво съхранение на енергия за мароканската мрежа.

II.2.14)Допълнителна информация

Тази поръчка ще се стартира с клауза за временно прекратяване, свързана с подписването на споразумение за сътрудничество между ЕИБ и разработчика.

II.3)Прогнозна дата за публикуване на обявление за поръчка:
12/08/2019

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
26/06/2019