Nous sommes heureux de vous annoncer que la nouvelle version du portail TED sera déployée le 29 janvier 2024 (date indicative à confirmer). Vous souhaitez découvrir les nouvelles fonctionnalités, les améliorations et les incidences sur les utilisateurs? Nous vous invitons à consulter notre article pour en savoir plus sur les principaux changements et les nouvelles fonctionnalités.

Des bogues affectent l’affichage des formulaires électroniques. Nous nous employons à résoudre ce problème. En attendant, vous pouvez consulter cette page pour en savoir plus et obtenir des conseils.

4e atelier avec les réutilisateurs de données TED le 14 décembre 2023: les inscriptions sont ouvertes

Fournitures - 307342-2023

23/05/2023    S98

Pologne-Podedwórze: Modules solaires photovoltaïques

2023/S 098-307342

Avis de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Gmina Podedwórze
Numéro national d'identification: REGON 030237658
Adresse postale: Podedwórze
Ville: Podedwórze
Code NUTS: PL811 Bialski
Code postal: 21-222
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Aneta Zielińska-Pajdosz
Courriel: ug@podedworze.pl
Téléphone: +48 833795011
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.podedworze.pl
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-24886d16-f551-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://ezamowienia.gov.pl
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
La communication électronique requiert l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas généralement disponibles. Un accès direct non restreint et complet à ces outils et dispositifs est possible gratuitement à l'adresse: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-24886d16-f551-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
I.5)Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Montaż zeroemisyjnych źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej Gminy Podedwórze

Numéro de référence: KRI.271.10.2023
II.1.2)Code CPV principal
09331200 Modules solaires photovoltaïques
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

1. Przedmiotem zamówienia jest montaż zeroemisyjnych źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej Gminy Podedwórze. 2. Opis inwestycji z wniosku o dofinansowanie: Zadanie obejmuje montaż zeroemisyjnych źródeł ciepła w 2 budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Podedwórze. Do projektu wybrano najczęściej użytkowane obiekty: a) budynek Zespołu Placówek Oświatowych i Gminnej Biblioteki Publicznej, b) budynek świetlicy wiejskiej w Podedwórzu, W każdym z budynków zamontowany zostanie zestaw złożony z pompy ciepła oraz dedykowanej instalacji fotowoltaicznej. W chwili obecnej stosowane systemy grzewcze w ww. budynkach są nieefektywne, przestarzałe, a przy tym nieekonomiczne. Montaż źródeł ciepła zasilanych odnawialną energią wpłynie na obniżenie kosztów utrzymania budynków oraz ograniczy niekorzystne emisje do środowiska. 3. Inwestycja jest objęta dofinansowaniem z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 4. Zamówienie należy wykonać w szczególności zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, stanowiącymi załącznik nr 1 do SWZ z uwzględnieniem zapisów SWZ i umowy (załącznik nr 11 do SWZ).

II.1.5)Valeur totale estimée
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45261215 Travaux de couverture de panneaux solaires
45310000 Travaux d'équipement électrique
45311200 Travaux d'installations électriques
45311100 Travaux de câblage électrique
42511110 Pompes à chaleur
45330000 Travaux de plomberie
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL814 Lubelski
Lieu principal d'exécution:

Teren Gminy Podedwórze.

II.2.4)Description des prestations:

1. Przedmiotem zamówienia jest montaż zeroemisyjnych źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej Gminy Podedwórze. 2. Opis inwestycji z wniosku o dofinansowanie: Zadanie obejmuje montaż zeroemisyjnych źródeł ciepła w 2 budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Podedwórze. Do projektu wybrano najczęściej użytkowane obiekty: a) budynek Zespołu Placówek Oświatowych i Gminnej Biblioteki Publicznej, b) budynek świetlicy wiejskiej w Podedwórzu, W każdym z budynków zamontowany zostanie zestaw złożony z pompy ciepła oraz dedykowanej instalacji fotowoltaicznej. W chwili obecnej stosowane systemy grzewcze w ww. budynkach są nieefektywne, przestarzałe, a przy tym nieekonomiczne. Montaż źródeł ciepła zasilanych odnawialną energią wpłynie na obniżenie kosztów utrzymania budynków oraz ograniczy niekorzystne emisje do środowiska. 3. Inwestycja jest objęta dofinansowaniem z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 4. Zamówienie należy wykonać w szczególności zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, stanowiącymi załącznik nr 1 do SWZ z uwzględnieniem zapisów SWZ i umowy (załącznik nr 11 do SWZ).

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Okres gwarancji / Pondération: 40
Prix - Pondération: 60
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 6
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

15. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

III.1.2)Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection:

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:

Warunek dot. zdolności technicznej lub zawodowej - warunek dotyczący doświadczenia tj. wykonania, w okresie ostatnich 3 lat (liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert), należycie co najmniej 1 zadania polegającego na dostawie wraz montażem instalacji odnawialnych źródeł energii (instalacji fotowoltaicznych i/lub pomp ciepła i/lub instalacji solarnych o wartości 1 200 000,00 zł brutto w ramach jednej umowy. Przez jedno zadanie należy rozumieć zadanie świadczone na rzecz jednego Zleceniodawcy na podstawie jednej umowy. Okres wyrażony powyżej w latach (w okresie ostatnich 3 lat) liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert. Wartość podaną w walutach innych niż PLN wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień opublikowania bieżącego postępowania. Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy dostaw, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył. W przypadku gdy Wykonawca wykonywał w ramach jednego zadania większy zakres prac, dla potrzeb zamówienia powinien wyodrębnić i podać wartość dostaw, o których mowa w warunku powyżej. Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy Wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie i konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez Wykonawcę faktur. Zamawiający zastrzega możliwość weryfikacji należytego wykonania prac bezpośrednio u podmiotu, na rzecz którego zostały wykonane.

III.2)Conditions liées au marché
III.2.2)Conditions particulières d'exécution:

Do SWZ dołączony jest wzór umowy stanowiący jej integralną część, będący załącznikiem nr 11 do SWZ, w którym Zamawiający przewidział wszystkie istotne dla stron postanowienia oraz przyszłe zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego.

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 20/06/2023
Heure locale: 10:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au: 15/09/2023
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 20/06/2023
Heure locale: 10:30
Lieu:
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2)Informations sur les échanges électroniques
La facturation en ligne sera acceptée
VI.3)Informations complémentaires:

Z postępowania wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych: 3) w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835), 4) w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1). 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl. 2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne. 3. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-24886d16-f551-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b. Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”). 4. Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: . ocds-148610-24886d16-f551-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”. Sposób komunikacji opisuje instrukcja: https://media.ezamowienia.gov.pl/pod/2021/10/Komunikacja-w-postepowaniu-5.1.pdf. Szczegółowe informacje zawarte są w rozdz. X SWZ.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

1. Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy reguluje dział IX ustawy Pzp

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
18/05/2023