Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Bauleistung - 307363-2019

03/07/2019    S126

Polen-Warschau: Bauleistungen im Hochbau

2019/S 126-307363

Auftragsbekanntmachung

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Wojskowy Instytut Medyczny
Postanschrift: ul. Szaserów 128
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 04-141
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Ewa Garlewska
E-Mail: wi@wim.mil.pl
Telefon: +48 261818559
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.wim.mil.pl
Adresse des Beschafferprofils: www.bip.wim.mil.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://wim.eb2b.com.pl/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://wim.eb2b.com.pl/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Przebudowa budynku koszarowego dla potrzeb Poradni Wojskowego Instytutu Medycznego.

Referenznummer der Bekanntmachung: P/165/2019/SEN/WIM/MON - 74/ZP/19
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45210000 Bauleistungen im Hochbau
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa budynku koszarowego dla potrzeb Poradni Wojskowego Instytutu Medycznego. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają projekty budowlano-wykonawcze - Załącznik nr 9 do SIWZ, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - załącznik nr 10 do SIWZ, oraz kosztorysy przedmiarowe - szczegółowe - załącznik nr 11 do SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania zamówienia na zasadach i warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45215140 Bau von Krankenhauseinrichtungen
45310000 Installation von elektrischen Leitungen
45311000 Installation von Elektroanlagen
45312100 Installation von Brandmeldeanlagen
45312200 Installation von Einbruchmeldeanlagen
45314320 Installation von Computerkabelnetzen
45331000 Installation von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen
45332000 Installateurarbeiten und Verlegung von Abwasserleitungen
45333000 Installation von Gasanlagen
45400000 Baufertigstellung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Hauptort der Ausführung:

Wojskowy Instytut Medyczny, ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa, POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa budynku koszarowego dla potrzeb Poradni Wojskowego Instytutu Medycznego. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają projekty budowlano-wykonawcze - Załącznik nr 9 do SIWZ, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - załącznik nr 10 do SIWZ, oraz kosztorysy przedmiarowe - szczegółowe - załącznik nr 11 do SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania zamówienia na zasadach i warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: okres gwarancji / Gewichtung: 5
Preis - Gewichtung: 95
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 150 000,00 PLN.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych jak w zamówieniu podstawowym, objętych tymi samymi kodami CPV. Łączna wartość przewidywanych zamówień nie przekroczy 30 % wartości zamówienia podstawowego.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków udziału w postępowaniu.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków udziału w postępowaniu.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1) posiada wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia. Warunek powyższy zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że wykonał co najmniej dwie roboty budowlane, w tym: polegające na budowie, rozbudowie lub przebudowie obiektu szpitalnego lub zakładu opieki medycznej, która swoim zakresem obejmowała wykonanie minimum: robót ogólnobudowlanych, robót elektrycznych, robót sanitarnych, o wartości nie mniejszej niż 8 000 000,00 PLN brutto (słownie: osiem milionów złotych) każda, wykonaną w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.Pod pojęciem budynku szpitalnego lub zakładu opieki medycznej należy rozumieć obiekty budowlane sklasyfikowane w klasie 1 264 Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB). W przypadku, gdy wartość wykonanych przez Wykonawcę robót budowlanych została wskazana w dowodach w obcej walucie, należy wpisać w wykazie robót (załącznik nr 4 do SIWZ), wartość przeliczoną na polską walutę (PLN), według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu.

2) dysponuje lub będzie dysponował:

a) kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz minimum 5 letnią praktykę zawodową:

b) kierownikiem robót sanitarnych posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz minimum 5 letnią praktykę zawodową;

c) kierownikiem robót elektrycznych posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz minimum 5 letnią praktykę zawodową.

Zamawiający nie dopuszcza wskazywania tej samej osoby na więcej niż jedno stanowisko wskazanych w pkt 2).

W przypadku, gdy Wykonawca dysponuje personelem kierowniczym spoza terytorium RP osoby te muszą posiadać:

1) wykształcenie i kwalifikacje wymagane do świadczenia usług we wskazanej branży budowlanej w kraju zamieszkania tych osób,

2) posiadać decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych we wskazanej branży budowlanej zgodnie z ustawą z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2018, poz. 2272 z późn. zm.).

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania zamówienia na zasadach i warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 06/08/2019
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 04/10/2019
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 06/08/2019
Ortszeit: 10:00
Ort:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu składania ofert o godz. 10:00 za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego, adres: https://wim.eb2b.com.pl.

Otwarcie ofert na Platformie Zakupowej dokonywane będzie poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem na platformie zakupowej Zamawiającego.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Osoby zainteresowane mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. W postępowaniu mogą wziąć udział wyłącznie Wyk., którzy spełniają warunki określone w SIWZ oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1,4,8 ustawy

2. Żaden z Wyk. występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust 5 pkt 1,4,8

3. W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia przez Wyk. warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia Wyk. z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wyk. złoży wraz z ofertą (przy użyciu platformy zakupowej) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 2 ustawy, w formie JEDZ–stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. JEDZ należy przygotować zgodnie z zapisami Roz. 12 pkt 19 SIWZ

4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wyk., którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających:

1) brak podstaw wykluczenia, zgodnie z Roz. 6 pkt 2.1 SIWZ

2) spełnianie warunków udziału w postępowaniu zgodnie z Roz. 6 pkt. 2.2 SIWZ.

5. Jeżeli Wyk. ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP zamiast dokumentów, o których mowa w:

1) pkt 2.1 ppkt 1) Roz. 6 SIWZ – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wyk. ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21;

2) pkt 2.1 ppkt 2, 5, 6 Roz. 6 SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wyk. ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości

6. Dokumenty, o których mowa w pkt 3 ppkt 1 i pkt 3 ppkt 2 lit. b Roz. 6 SIWZ powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 3 ppkt 2 lit. a Roz. 6 SIWZ powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu

7. Jeżeli w kraju, w którym Wyk. ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dok. dot. nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3 roz. 6 SIWZ, zastępuje się je dok. zawierającym odpowiednio oświadczenie Wyk., ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wyk. lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 4 Roz. 6 SIWZ stosuje się

8. Wyk. mający siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP, której dotyczy dokument wskazany w pkt 2.1 ppkt 1 Roz. 6 SIWZ składa dokument, o którym mowa w pkt 3 ppkt 1 Roz. 6 SIWZ w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 4 Roz. 6 SIWZ zdanie pierwsze stosuje się

9. Poleganie na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy zostały określone w pkt 7-9 Roz. 6 SIWZ

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17 A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587706
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI ustawy.

2. Na podstawie art. 180 ust. 1 Wykonawcy przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminach określonych odpowiednio w art. 182 ustawy. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17 A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587706
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/06/2019