Usługi - 307380-2020

02/07/2020    S126

Belgia-Bruksela: UCA 19/063 Świadczenie usług w zakresie ocen personelu oraz ocen kompetencji i potencjału rozwojowego, a także usługi doradztwa dotyczące polityki zarządzania karierą zawodową, z uwzględnieniem ram kompetencyjnych

2020/S 126-307380

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 2018/1046

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Rada Unii Europejskiej, General Secretariat
Adres pocztowy: Rue de la Loi 175
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Kod pocztowy: 1048
Państwo: Belgia
Osoba do kontaktów: Procurement Coordination Unit
E-mail: tendering@consilium.europa.eu
Tel.: +32 22818062
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/
Adres profilu nabywcy: https://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/public-procurement/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Parlament Europejski
Adres pocztowy: Rue Wirtz 60
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Kod pocztowy: 1047
Państwo: Belgia
Osoba do kontaktów: Procurement Coordination Unit
E-mail: tendering@consilium.europa.eu
Tel.: +32 22818062
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.europarl.europa.eu/portal/en
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejski Komitet Regionów
Adres pocztowy: Rue Belliard 101
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Kod pocztowy: 1040
Państwo: Belgia
Osoba do kontaktów: Procurement Coordination Unit
E-mail: tendering@consilium.europa.eu
Tel.: +32 22818062
Adresy internetowe:
Główny adres: https://cor.europa.eu/en/Pages/default.aspx
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny
Adres pocztowy: Rue Belliard 99
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Kod pocztowy: 1048
Państwo: Belgia
Osoba do kontaktów: Procurement Coordination Unit
E-mail: tendering@consilium.europa.eu
Tel.: +32 22818062
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.eesc.europa.eu/en
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6574
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6574
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

UCA 19/063 Świadczenie usług w zakresie ocen personelu oraz ocen kompetencji i potencjału rozwojowego, a także usługi doradztwa dotyczące polityki zarządzania karierą zawodową, z uwzględnieniem ram kompetencyjnych

Numer referencyjny: UCA 19/063
II.1.2)Główny kod CPV
79635000 Usługi centrum oceny dla rekrutacji pracowników
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Zakres usług przewidzianych w zamówieniu: organizacja i rozwój ocen personelu oraz ocen kompetencji i potencjału rozwojowego; usługi doradztwa dotyczące polityki zarządzania karierą zawodową, z uwzględnieniem ram kompetencyjnych. Usługi będą świadczone w języku angielskim i francuskim.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79419000 Usługi konsultacyjne w zakresie ewaluacji
79630000 Usługi dotyczące personelu, z wyjątkiem rekrutacji i pozyskiwania personelu
85312300 Usługi dozoru i doradztwa
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Bruksela, Belgia.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zob. specyfikacja istotnych warunków zamówienia opublikowana pod adresem podanym w pkt I.3).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Zob. projekt umowy ramowej opublikowany pod adresem podanym w pkt I.3).

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zob. dokumenty zamówienia opublikowane pod adresem podanym w pkt I.3).

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z jednym wykonawcą
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 11/09/2020
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Bułgarski, Czeski, Duński, Niemiecki, Grecki, Angielski, Hiszpański, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Litewski, Łotewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Szwedzki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 6 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 14/09/2020
Czas lokalny: 14:00
Miejsce:

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Rady Unii Europejskiej.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert może zostać przełożone z krótkim wyprzedzeniem w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń mających miejsce w siedzibie Sekretariatu Generalnego lub w okolicy w dniu planowanego otwarcia ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: GeneralCourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 43031
Faks: +352 43032100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie można wnieść do Sądu w ciągu 2 miesięcy od zawiadomienia strony skarżącej lub, w przypadku braku zawiadomienia, od dnia uzyskania tej wiadomości przez stronę skarżącą. Wniesienie skargi do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich nie skutkuje zawieszeniem ani rozpoczęciem na nowo biegu terminu składania odwołań. Terminy procesowe zostały przedłużone o ustalony 10-dniowy termin uwzględniający odległość, bez względu na miejsce siedziby lub zamieszkania zainteresowanej strony.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Rada Unii Europejskiej, General Secretariat, Procurement Coordination Unit
Adres pocztowy: Rue de la Loi 175
Miejscowość: Brussels
Kod pocztowy: 1048
Państwo: Belgia
E-mail: tendering@consilium.europa.eu
Tel.: +32 22818062
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/06/2020