Een bug verstoort de manier waarop URL’s in aankondigingen in de vorm van e formulieren (eForms) worden weergegeven. We proberen het probleem snel op te lossen! Ondertussen raden wij u aan de komma (of enig ander bijzonder teken) aan het einde van de URL te verwijderen. Sorry voor het ongemak.

Werken - 307449-2020

02/07/2020    S126

België-Brussel: Bouwwerkzaamheden

2020/S 126-307449

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Maatschappij voor Stedelijke Inrichting - nv van publiek recht
Nationaal identificatienummer: BE0876.515.952
Postadres: Brederodestraat 9
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Postcode: 1000
Land: België
Contactpersoon: mevrouw Ann-Sophie Doesburg
E-mail: as.doesburg@sau.brussels
Telefoon: +32 28993814
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.sau.brussels
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/257/UX/2020
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Vastgoed Beheer

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Oproep tot aanvraag tot deelneming - FRAME-Overheidsopdracht voor aanneming van werken, algemene aanneming van bouwwerken voor de verwezenlijking van het FRAME-gebouw, gelegen op de hoek van de Reyerslaan en de Kolonel Bourgstraat te 1030 Schaarbeek

Referentienummer: FR-FD-265
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Zie II.2.4)

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Voornaamste plaats van uitvoering:

FRAME, op de hoek van de Kolonel Bourgstraat en de Reyerslaan te 1030 Brussel.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Overheidsopdracht voor werken, algemene aanneming voor de bouw van het FRAME-gebouw, gelegen op de hoek van de Reyerslaan en de Kolonel Bourgstraat te 1030 Schaarbeek.

De opdracht omvat met name:

1. alle werken beschreven in dit Best. en al zijn bijlagen, evenals alle werken, leveringen, toebehoren, leveringen van energieën en vloeistoffen en alle onderwerpingen of uitvoeringsmiddelen die de Opdr. in staat stellen om een absoluut volledig werk af te leveren dat beantwoordt aan de normale bestemming van het bouwwerk

De Opdr. zal zich niet kunnen beroepen op enige leemte en/of weglating met de bedoeling een of ander supplement bovenop de prijs van zijn offerte te vorderen (art. 82, al. 1 van KB1);

2. het onderhoud van de werken en van de technische installaties gedurende de werken en de waarborgtermijn;

3. de algemene bouwplaatsuitrustingen in overeenstemming met de bepalingen van dit Best. en de geldende verordeningen;

4. het perfecte onderhoud van de bouwplaats en haar omgeving;

5. de vereiste preventie- en veiligheidsmaatregelen voor de werken die deel uitmaken van deze opdracht, de maatregelen met betrekking tot het personeel dat wordt ingezet of de personen die toegang hebben tot de bouwplaats, tot de medeaannemers en de openbare regieën en de maatregelen die als het geval zich voordoet op de bestaande bouwwerken dienen te worden toegepast;

6. het rechtsgeldig afvoeren van de bouwplaats van aarde, modder, afval, materialen, puin, afbraakmateriaal, enz. afkomstig van deze opdracht, naar een recyclinginstallatie in overeenstemming met het Regeringsbesluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 16.3.1995 betreffende de verplichte recyclage van bepaald bouw- of sloopafval (BS 6.5.1995);

7. de opslag op de door de L.W. aangeduide plaatsen van de eventueel herbruikbare producten afkomstig van de site.

Deze opdracht wordt deels gesubsidieerd door het Operationeel Programma EFRO 2014-2020 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het kader van het project “Activering van Mediapark.Brussels” en “Bx1”.

Met de nieuwe zetels voor de VRT en de RTBF wordt dit project een van de eerste verwezenlijkingen van mediapark.brussels.

Dit project voorziet om verschillende gebruikers (partners) samen te brengen. Zo komen hier namelijk:

— de zetel van Bx1 (regionale televisiezender),

— een innovatieplatform met co-working en een incubator, bestemd voor de media-/audiovisuele sector,

— kantoren voor Screen.Brussels,

— lokalen voor De ihecs Academy.

De te construeren ruimtes betreffen onder andere kantoren, televisiestudio’s, onthaal, een auditorium, opleidingsruimtes, technische ruimtes, parking.

De oppervlakte van het gebouw bedraagt +/- 7 870 m2, aangevuld met één ondergrondse verdieping van 1 490 m2 die overwegend voor parking wordt aangewend.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Methodologie / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 730
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd minimumaantal: 3
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

Alle geselecteerde kandidaten zullen uitgenodigd worden om een offerte in te dienen.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Deze opdracht wordt deels gesubsidieerd door het Operationeel Programma EFRO 2014-2020 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het kader van het project “Activering [...$ (zie opdrachtdocumenten).

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Erkenning van de aannemer: D (Bouwwerken), klasse 8.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. een referentie van nieuwbouw van kantoren;

2. een referentie van een nieuwe metaalstructuur van een uitvoering klasse 2 conform aan de norm EN1090 bestaande uit zichtbare metalen bouwwerken;

Deze referentie mag worden overgemaakt door een onderaanneming, onder voorbehoud van de verbintenis door deze derde.

3. een referentie van een nieuwe vliesgevel.

Deze referentie mag worden overgemaakt door een onderaanneming, onder voorbehoud van de verbintenis door deze derde.

Eventuele minimumeisen:

1. Voor referentie 1: het budget minimum 10 000 000,00 EUR excl. btw is en die de afgelopen vijf jaar voorlopig opgeleverd werd;

2. Voor referentie 2: het budget van de metaalstructuur minstens 1 000 000,00 EUR excl. btw bedraagt en die de afgelopen 5 jaar voorlopig opgeleverd werd. Om deze uitvoeringscapaciteit te bevestigen verstrekt de inschrijver het certificaat betreffende de norm EN 1090 en een verklaring van de bouwheer van de referentie waaruit de uitvoering van het gebouw van klasse II blijkt;

3. Voor referentie 3: het budget van de gevels groter is dan of gelijk aan 1 000 000,00 EUR excl. btw. en die de afgelopen vijf jaar voorlopig opgeleverd werd.

Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), klasse 8

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt
IV.1.5)Inlichtingen inzake onderhandeling
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 20/08/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
Datum: 25/09/2020
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans, Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

De kandidaturen en offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van Staat
Postadres: Wetenschapstraat 37
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
Telefoon: +32 22349470
Internetadres: www.raadvst-consetat.be
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/06/2020