Bunuri - 307515-2017

04/08/2017    S148    - - Bunuri - Anunţ de participare - licitaţie deschisă 

România-Iasi: Aparate de osteosinteză

2017/S 148-307515

Anunț de participare

Produse

Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sf. Spiridon Iasi
B-dul Independentei nr. 1
Punct(e) de contact: Serv. Achizitii Publice
În atenția: ec. Andreea Rusu
700111 Iasi
România
Telefon: +40 0232240822
E-mail: achizitii@spitalspiridon.ro
Fax: +40 0232267706

Adresă (adrese) Internet:

Adresa generală a autorității contractante: www.spitalspiridon.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Alte informații pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Caietul de sarcini și documente suplimentare (inclusiv documentele pentru dialog competitiv și sistemul de achiziție dinamic) pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Ofertele sau cererile de participare trebuie trimise la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

I.2)Tipul autorității contractante
Organism de drept public
I.3)Activitate principală
Sănătate
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)Descriere
II.1.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Implanturi aloplastice ap trauma OMF.
II.1.2)Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Produse
Cumpărare
Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: Sediul autoritatii contractante.

Cod NUTS RO213

II.1.3)Informații privind contractul de achiziții publice, acordul-cadru sau sistemul de achiziție dinamic (SAD)
Anunțul implică încheierea unui acord-cadru
II.1.4)Informații privind acordul-cadru
Acord-cadru cu mai mulți operatori economici
Numărul de participanți la acordul-cadru preconizat: 3

Durata acordului-cadru

Durata în luni: 24

Valoarea totală estimată a achizițiilor pentru întreaga durată a acordului-cadru

Valoarea estimată fără TVA: 707 008 RON
Frecvența și valoarea contractelor care urmează să fie atribuite: Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: contractele subsecvente vor fi incheiate lunar sau trimestrial, in functie de necesitatie identificate si fondurile alocate. estimarea valorii celui mai mare contract subsecvent, conform art. 20 al 8, lit. g / HG 395/2016, pentru fiecare lot in parte, este precizata in Sectiunea Loturi.
II.1.5)Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor
Acord-cadru de furnizare implanturi aloplastice in cadrul Programului National de Sanatate AP Trauma OMF.
II.1.6)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33183300

II.1.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): nu
II.1.8)Loturi
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2)Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1)Cantitatea totală sau domeniul:
Estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru, precum si ale cantitatilor minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului-cadru (art. 20, alin. 8, lit. f) / HG 395/2016), se regasesc, pentru fiecare lot in parte, in caietul de sarcini atasat DA.
Valoarea estimată fără TVA: 707 008 RON
II.2.2)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.3)Informații privind reînnoirile
II.3)Durata contractului sau termenul de finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)

Informații privind loturile

Lot nr: 2 Denumire: Pachet Modul Mini Plating 2.0
1)Descriere succintă
Pachet Modul Mini Plating 2.0
componenta lotului – conform caietului de sarcini.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33183300

3)Cantitate sau domeniu
Conform caietului de sarcini.
Valoarea estimată fără TVA: 505 128 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare subsecvent este 126 282 RON.
Lot nr: 1 Denumire: Pachet modul mid-face 1.7
1)Descriere succintă
Pachet modul mid-face 1.7
componenta lotului – conform caietului de sarcini.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33183300

3)Cantitate sau domeniu
Conform caietului de sarcini.
Valoarea estimată fără TVA: 201 880 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea estimata a celui mai mare subsecvent este 50 470 RON.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții referitoare la contract
III.1.1)Depozite și garanții solicitate:
Nu se solicita garantie de participare conform art. 35 alin. 2 din HG 395 / 2016.
III.1.2)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
Fonduri bugetare.
III.1.3)Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr. 100/2016.
III.1.4)Alte condiții speciale
Executarea contractului este supusă unor condiții speciale: nu
III.2)Condiții de participare
III.2.1)Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri (acord-cadru cu 3 semnatari) în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
aceste documente sunt:
— Certificat de atestare fiscala care sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestuia catre bugetul de stat si catre bugetele asigurarilor sociale de stat (sanatate,pensii, somaj) – eliberat de Directia Generala a Finantelor Publice si Controlul Finantelor de Stat – copie conforma cu originalul (semnata si stampilata de catre persoana autorizata).
— Certifcat privind plata taxelor si impozitelor locale – Eliberat de Primaria locala, certificatul fiscal sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestuia –copie conforma cu originalul (semnata si stampilata de catre persoana autorizata).
— cazierul fiscal al operatorului economic, – copie conforma cu originalul (semnata si stampilata de catre persoana autorizata).
— cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv.
— Declaratie privind neincadrearea in situatiile prevazute la art. 58-63 din Legea nr. 98/2016;
— dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. 2, art. 167 alin. 2, art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.
Referitor la Declaratia privind neincadrearea in situatiile prevazute la art. 58-63 din Legea nr. 98/2016, persoanele cu functii de decizie sunt:
manager dr. ec. Ioan Barliba;
director medical prof. dr. Stefan Georgescu;
director fin.-contabil ec. Mariana Loghin;
director ingrijiri Agapie Speranta;
sef Clinica Chirurgie Omf prof. dr. Eugenia Popescu
sef Serv. Achiz. Publice ec. Monica Vicol,
consilier Juridic Ada Mihaela Soranescu
sef Serv. Financiar ec. Carmen Cuciureanu.
Operatorii economici care depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Ca documente suport se solicita certificat ONRC sau pentru ofertantii straini, document echiivalent emis in tara de rezidenta.
Operatorii economici care depun oferta trebuie sa detina atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, respectiv sa detina aviz emis de Ministerul Sanatatii in conformitate cu art. 926 din Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii. Ca document suport se va solicita avizul emis de Ministerul Sanatatii sau pentru ofertantii straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta Documentele trebuie sa fie valabile la data solicitarii prezentarii si din ele sa rezulte autorizarea pentru importul/comercializarea/depozitarea de produse conform obiectului procedurii de achizitie.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri (acord-cadru cu 3 semnatari) în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
III.2.2)Capacitatea economică și financiară
III.2.3)Capacitatea tehnică
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor:
Dovedirea experientei in livrari de produse similare in ultimii 3 ani.
Esantioane, descrieri sau fotografii ale produselor care urmeaza a fi livrate, a caror autenticitate trebuie certificata la solicitarea autoritatii contractante.
Nivel(uri) minim(e) necesar(e):
Completare DUAE.
Pentru sustinerea experientei similare declarate in DUAE, operatorii economici vor prezenta, doar la solicitarea autoritatii contractante, la finalizarea evaluarii ofertelor, numai de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri (acord-cadru cu 3 semnatari) in clasamentul intermediar, dupa aplicarea criteriului de atribuire, copii dupa certificate/documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate contractanta sau de catre clientul beneficiar
Completare DUAE
Esantioanele, descrierile sau fotografiile vor fi prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante, la finalizarea evaluarii ofertelor, numai de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri (acord-cadru cu 3 semnatari), dupa aplicarea criteriului de atribuire.
III.2.4)Informații privind contractele rezervate
III.3)Condiții specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)Informații privind o anumită profesie
Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii: nu
III.3.2)Personalul responsabil pentru prestarea serviciilor
Persoanele juridice au obligația să indice numele și calificările profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective: nu

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Tipul procedurii
IV.1.1)Tipul procedurii
Deschisă
IV.1.2)Limitarea numărului de operatori economici invitați să prezinte oferte sau să participe
IV.1.3)Reducerea numărului de operatori economici în timpul negocierii sau al dialogului
IV.2)Criterii de atribuire
IV.2.1)Criterii de atribuire
Cel mai mic preț
IV.2.2)Informații despre licitația electronică
Se va organiza o licitație electronică: nu
IV.3)Informații administrative
IV.3.1)Numărul de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă:
29272 / 06.07.2017
IV.3.2)Publicare anterioară privind același contract

Anunț de informare prealabilă

Numărul anunțului în JOUE: 2017/S 016-026453 din 24.1.2017

IV.3.3)Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare sau a documentului descriptiv
Termen limită pentru primirea cererilor de documente sau de acces la documente: 18.8.2017 - 16:00
Documente contra cost: nu
IV.3.4)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
21.8.2017 - 16:00
IV.3.5)Data expedierii invitațiilor de prezentare de oferte sau de participare către candidații selectați
IV.3.6)Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare
română.
IV.3.7)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
în zile: 90 (de la termenul limită de primire a ofertelor)
IV.3.8)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 15.9.2017 - 18:00

Locul:

In SEAP.

Persoane autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: nu

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.3)Informații suplimentare
Operatorii economici sunt obligati sa depuna in SEAP, semnat cu semnatura electronica extinsa, pana la data limita de depunere:
— DUAE,
— propunerea tehnica,
— propunerea financiara,
Ulterior, dupa intocmirea clasamentului intermediar, documentele suport, esantioanele descrierile sau fotografiile vor fi solicitate doar ofertantilor clasati pe primele 3 locuri in acest clasament.
Se poate accesa DUAE in vederea completarii de catre operatorii economici interesati folosind urmatorul link:

https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter

termen de plata – Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre furnizor în termen de 60 zile de la data emiterii facturii, cu precizarea ca aceasta poate fi platibila in conditiile in care CJAS Iasi achita lunar si la timp contravaloarea serviciilor medicale prezentate, validate si facturate de catre spital. In cazul in care acest lucru nu se intampla sau exista motive neimputabile autoritatii contractante, plata se va efectua, de comun acord esalonat, conform unei intelegeri scrise, agreata de ambele parti. Plata se face in lei, prin ordin de plata. Termen de livrare – este de maxim 5 zile de la primirea comenzii ferme.
În cazul în care exista – corespunzator ofertelor clasate pe primul loc- oferte financiare cu preturi egale, la solicitarea comisiei, se vor depune noi oferte. Daca egalitatea vizeaza pozitia 2, 3 din acordul cadru, elementul reofertarii va fi pretul,acesta nu va putea fi imbunatatit decat pana la nivelul pretului ofertat de operatorul clasat pe locul anterior. Ex: daca egalitatea vizeaza poz 2 prin reofertare pretul ar putea fi imbunatatit pana la nivelul pretului operatorului clasat Pe locul 1. Datele de depunere ale propunerilor fin de reofertare se vor comunica în solicitarea transmisa de catre comisia de evaluare.
VI.4)Căi de atac
VI.4.1)Organismul competent pentru căile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
030084 Bucuresti
România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Adresă Internet: http://www.cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

VI.4.2)Utilizarea căilor de atac
Precizări privind termenele limită de exercitare a căilor de atac: Potrivit legii 101/2016, capitolul II si capitolul III.
VI.4.3)Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac

Oficiul Juridic al Spitalului Sf. Spiridon Iasi
B-dul Independentei nr. 1
700111 Iasi
România
E-mail: achizitii@spitalspiridon.ro
Telefon: +40 232240822
Fax: +40 232267706

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
1.8.2017