Pomóż nam ulepszyć portal TED, wypełniając krótką ankietę!

Roboty budowlane - 307635-2019

03/07/2019    S126    Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Mikołów: Roboty izolacyjne

2019/S 126-307635

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 005-005944)

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Mikołów
Krajowy numer identyfikacyjny: 276257630
Adres pocztowy: Rynek 16
Miejscowość: Mikołów
Kod NUTS: PL22C
Kod pocztowy: 43-190
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jerzy Adamik
E-mail: zam@mikolow.eu
Tel.: +48 323248500
Faks: +48 323248400

Adresy internetowe:

Główny adres: www.mikolow.eu

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego, przy os. Mickiewicza 22 w Mikołowie.

Numer referencyjny: PN-1/E/2019
II.1.2)Główny kod CPV
45320000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego, przy os. Mickiewicza 22 w Mikołowie.

Wykonanie robót budowlanych w oparciu o dokumentację projektową i decyzję o pozwoleniu na budowę nr 666/2016 (nr sprawy AB.6740.633.2016.MC) z dnia 8.8.2016 r.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/06/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 005-005944

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 19/08/2019
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 20/11/2019
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 19/08/2019
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 20/11/2019
Czas lokalny: 12:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Termin wniesienia wadium zmienia się odpowiednio.