Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten.

Lieferungen - 307868-2022

08/06/2022    S109

Polen-Starogard Gdański: Medizinische Geräte

2022/S 109-307868

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 098-268393)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Powiat Starogardzki - Zarząd Powiatu Starogardzkiego
Postanschrift: ul. Kościuszki 17
Ort: Starogard Gdański
NUTS-Code: PL638 Starogardzki
Postleitzahl: 83-200
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Beata Gradowska
E-Mail: organizacyjny@powiatstarogard.pl
Telefon: +48 587673503
Fax: +48 587673505
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://bip.powiatstarogard.pl/

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

DOSTAWA I MONTAŻ ECHOKARDIOGRAFU DO KOCIEWSKIEGO CENTRUM ZDROWIA W STAROGARDZIE GDAŃSKIM

Referenznummer der Bekanntmachung: 17/PG.042.2.2017
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33100000 Medizinische Geräte
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 098-268393

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: II.2.7
Los-Nr.: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Stelle des zu berichtigenden Textes: Okres w dniach
Anstatt:

Okres w dniach: 30

muss es heißen:

Okres w dniach: 120

Abschnitt Nummer: III.1.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Sytuacja ekonomiczna i finansowa. Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Anstatt:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 oraz w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp.

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach określonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r., poz. 835),

- spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.

muss es heißen:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 oraz w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp.

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach określonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r., poz. 835),

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach określonych w art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) Nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022r.,

- spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.

Abschnitt Nummer: III.1.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Anstatt:

1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, zwaną dalej „ustawą”,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

- sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

2) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021r., poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 4 do SWZ;

3) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

4) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3 i 6 ustawy oraz w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służące ochronie bezpieczeństwa. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 5 do SWZ.

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:

a) informacji, o której mowa w pkt. 1.1) niniejszego rozdziału SWZ, składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania;

b) odpisu lub informacji, o których mowa w pkt. 1.3) niniejszego rozdziału SWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

Szczegóły na zasadach opisanych w SWZ.

muss es heißen:

1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, zwaną dalej „ustawą”,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

- sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

2) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021r., poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 4 do SWZ;

3) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

4) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3 i 6 ustawy. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 5 do SWZ zmieniony zmianą treści SWZ Nr 1.

5) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. Z 2022r., poz.835). Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 5a do SWZ.

6) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) Nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022r. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5b do SWZ.

Szczegóły na zasadach opisanych w SWZ.

Abschnitt Nummer: III.1.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Wraz z ofertą:
Anstatt:

a)Formularz oferty sporządzony wg wzoru Formularza oferty stanowiącego Załącznik Nr 2 do SWZ. W przypadku złożenia oferty na innym formularzu niż Załącznik Nr 2 do SWZ, powinien on zawierać wszystkie wymagane informacje określone w tym załączniku. Formularz oferty nie podlega uzupełnieniu.

b)Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego. Oświadczenie, o którym mowa, składa się na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. U. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16), zwanego dalej „jednolitym dokumentem”. Oświadczenie, o którym mowa, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu, odpowiednio na dzień składania ofert, stanowi dowód tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.

c)Zobowiązanie podmiotu.

muss es heißen:

a) Formularz oferty sporządzony wg wzoru Formularza oferty stanowiącego Załącznik Nr 2 do SWZ. W przypadku złożenia oferty na innym formularzu niż Załącznik Nr 2 do SWZ, powinien on zawierać wszystkie wymagane informacje określone w tym załączniku. Formularz oferty nie podlega uzupełnieniu.

b) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego. Oświadczenie, o którym mowa, składa się na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. U. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16), zwanego dalej „jednolitym dokumentem”. Oświadczenie, o którym mowa, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu, odpowiednio na dzień składania ofert, stanowi dowód tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.

c) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) Nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022r.. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 3a do SWZ.

d) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby stanowi Załącznik Nr 8 do SWZ.

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 22/06/2022
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 29/06/2022
Ortszeit: 10:00
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Stelle des zu berichtigenden Textes: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą. Oferta musi zachować ważność do:
Anstatt:
Tag: 19/08/2022
muss es heißen:
Tag: 26/08/2022
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 22/06/2022
Ortszeit: 11:00
muss es heißen:
Tag: 29/06/2022
Ortszeit: 11:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: