Dostawy - 307877-2020

Submission deadline has been amended by:  351841-2020
02/07/2020    S126

Polska-Warszawa: Radiowozy policyjne

2020/S 126-307877

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Skarb Państwa – Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 94
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 00-807
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Milena Luty
E-mail: zamowieniapubliczne@gitd.gov.pl
Tel.: +48 220-44-02
Faks: +48 220-48-99

Adresy internetowe:

Główny adres: www.gitd.gov.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.gitd.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://gitd.ezamawiajacy.pl/pn/gitd/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa pojazdów mobilnych jednostek kontrolnych oraz mobilnych punktów kontrolnych wraz ze świadczeniem usług w zakresie ich utrzymania, serwisu, napraw bieżących i mycia

Numer referencyjny: BDG.ZPB.230.36.2020
II.1.2)Główny kod CPV
34114200 Radiowozy policyjne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Niniejsze zamówienie realizowane jest celem zapewnienia mobilnej kontroli obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej w ramach Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS, poprzez dostarczenie pojazdów oraz wyposażenia biurowego i dodatkowego, a także specjalistycznych urządzeń i systemów kontrolnych w nich zainstalowanych.

Zamówienie obejmuje:

1. Część I zamówienia - Dostawa Mobilnych Jednostek Kontrolnych;

2. Część II zamówienia - Dostawa Mobilnych Punktów Kontrolnych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w części I stanowi załącznik nr 1 do OPZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w części II stanowi załącznik nr 2 do OPZ

Szczegółowe informacje zawarte w SIWZ

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa Mobilnych Jednostek Kontrolnych

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48313100 System odczytu optycznego
50112000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji samochodów
50116500 Usługi w zakresie napraw opon, w tym pasowania i wyważania
50112300 Mycie samochodów i podobne usługi
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Polska

II.2.4)Opis zamówienia:

W przypadku wszczęcia postępowania po dniu 30.06.2020 r. postępowanie prowadzone będzie na elektronicznej Platformie Zakupowej Ministra właściwego do spraw finansów publicznych pod adresem: https://mf.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedną lub obie z poniższych części zamówienia:

a) Część I – Dostawa Mobilnych Jednostek Kontrolnych;

b) Część II zamówienia - Dostawa Mobilnych Punktów Kontrolnych.

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w pełni wyposażonych i funkcjonalnych pojazdów partiami, w następujących terminach:

a) dla części I zamówienia:

10 sztuk - do 31 grudnia 2020 r.

20 sztuk - do 1 lutego 2021 r.

30 sztuk - do 1 kwietnia 2021 r.

10 sztuk - do 1 czerwca 2021 r.

Okres trwania umowy - 30 miesięcy od dnia podpisania.

Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert:

a) Cena – waga 30 %;

b) Skuteczność odczytu ANPR - waga 40 %;

c) Skuteczność określenia kategorii - waga 20 %;

d) Okres gwarancji na System OCR - waga 10 %;

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości

Dla części I: 1 000 000,00 zł PLN (słownie złotych: jeden milion)

Na rachunek nr 83 1010 1010 0079 7913 9120 0000, jako tytuł przelewu wskazując: „Wadium w postępowaniu nr BDG.ZPB.230.36.2020”.

Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert i musi obejmować cały okres związania ofertą

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do ustanowienia na rzecz Zamawiającego, zabezpieczenia należytego wykonania umowy i wniesienia go najpóźniej w dniu podpisania umowy, na kwotę stanowiącą 5 % maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy, zgodnie z art. 148 ust. 1 ustawy Pzp.

Termin związania ofertą wynosi 90 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (art. 85 ust. 5 ustawy Pzp).

Ofertę stanowi wypełniony formularz „Oferta” (Formularz OF.0.) wraz z formularzem asortymentowo-cenowym OF.1. oraz dokumenty wymienione w Warunkach szczególnych SIWZ. Formularz elektroniczny na Platformie ma tylko charakter informacyjny, pod uwagę brany będzie formularz Zamawiającego - Formularz OF.0.

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury, o której mowa w art. 24 aa ustawy Pzp, zgodnie z którym może w pierwszej kolejności dokonać oceny ofert, a następnie zbadać czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1) i pkt 8) ustawy Pzp.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 b ustawy Pzp.

Zamawiający nie przewiduje, że w przedmiotowym postępowaniu udzieli zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp

Zamawiający wskazuje, że w JEDZ w Części IV „Kryteria kwalifikacji” wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji alfa - „OGÓLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI” poprzez ogólne potwierdzenie, że spełnia wszystkie postawione warunki udziału w postępowaniu i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV JEDZ.

Część V formularza JEDZ nie dotyczy trybu przetargu nieograniczonego, wobec czego Wykonawca nie musi wypełniać tej części formularza.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Skuteczność odczytu ANPR / Waga: 40
Kryterium jakości - Nazwa: Skuteczność określenia kategorii / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji na System OCR / Waga: 10
Cena - Waga: 30
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa Mobilnych Punktów Kontrolnych

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48313100 System odczytu optycznego
50112000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji samochodów
50116500 Usługi w zakresie napraw opon, w tym pasowania i wyważania
50112300 Mycie samochodów i podobne usługi
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Polska

II.2.4)Opis zamówienia:

W przypadku wszczęcia postępowania po dniu 30.06.2020 r. postępowanie prowadzone będzie na elektronicznej Platformie Zakupowej Ministra właściwego do spraw finansów publicznych pod adresem: https://mf.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedną lub obie z poniższych części zamówienia:

a) Część I – Dostawa Mobilnych Jednostek Kontrolnych;

b) Część II zamówienia - Dostawa Mobilnych Punktów Kontrolnych.

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w pełni wyposażonych i funkcjonalnych pojazdów partiami, w następujących terminach dla części II zamówienia:

16 sztuk - do 1 lutego 2021 r.

16 sztuk - do 1 czerwca 2021 r.

Okres trwania umowy – 30 miesięcy od dnia podpisania.

Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert:

a) Cena – waga 30 %;

b) Skuteczność odczytu ANPR - waga 40 %;

c) Skuteczność określenia kategorii - waga 20 %;

d) Okres gwarancji na System OCR - waga 10 %;

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości

Dla części II: 500 000 zł PLN (słownie złotych: pięćset tysięcy)

Na rachunek nr 83 1010 1010 0079 7913 9120 0000, jako tytuł przelewu wskazując: „Wadium w postępowaniu nr BDG.ZPB.230.36.2020”.

Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert i musi obejmować cały okres związania ofertą

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do ustanowienia na rzecz Zamawiającego, zabezpieczenia należytego wykonania umowy i wniesienia go najpóźniej w dniu podpisania umowy, na kwotę stanowiącą 5 % maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy, zgodnie z art. 148 ust. 1 ustawy Pzp.

Termin związania ofertą wynosi 90 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (art. 85 ust. 5 ustawy Pzp).

Ofertę stanowi wypełniony formularz „Oferta” (Formularz OF.0.) wraz z formularzem asortymentowo-cenowym OF.1. oraz dokumenty wymienione w Warunkach szczególnych SIWZ. Formularz elektroniczny na Platformie ma tylko charakter informacyjny, pod uwagę brany będzie formularz Zamawiającego - Formularz OF.0.

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury, o której mowa w art. 24 aa ustawy Pzp, zgodnie z którym może w pierwszej kolejności dokonać oceny ofert, a następnie zbadać czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1) i pkt 8) ustawy Pzp.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 b ustawy Pzp.

Zamawiający nie przewiduje, że w przedmiotowym postępowaniu udzieli zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp

Zamawiający wskazuje, że w JEDZ w Części IV „Kryteria kwalifikacji” wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji alfa - „OGÓLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI” poprzez ogólne potwierdzenie, że spełnia wszystkie postawione warunki udziału w postępowaniu i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV JEDZ.

Część V formularza JEDZ nie dotyczy trybu przetargu nieograniczonego, wobec czego Wykonawca nie musi wypełniać tej części formularza.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Skuteczność odczytu ANPR / Waga: 40
Kryterium jakości - Nazwa: Skuteczność określenia kategorii / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji na System OCR / Waga: 10
Cena - Waga: 30
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie

___________________________________________________________

Część II SIWZ, Warunki Szczególne (WSZ), sekcja A., pkt.:

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1 powyżej, zostaną spełnione jeżeli Wykonawcy wykażą, że łącznie spełniają te warunki.

3. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca może powoływać się na doświadczenie nabyte w ramach zamówienia zrealizowanego przez wykonawców wspólnie wykonujących zamówienie (konsorcjum), jeżeli faktycznie i konkretnie uczestniczył w realizacji zamówienia w powoływanym zakresie. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień w zakresie faktycznie i konkretnie zrealizowanego zakresu czynności oraz wykazania zakresu obowiązków np. poprzez złożenie umowy konsorcjum czy wystawionych przez wykonawcę faktur.

4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania opisanych w Części II lit. A pkt 1 warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.;

4.1. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Dokumenty w tym zakresie Wykonawca składa wraz z ofertą.

W celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami innych podmiotów w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający wymaga złożenia dokumentów określających w szczególności:

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia,

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,

d) czy inny podmiot, w odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia oraz potencjału kadrowego, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Wskazane informacje mogą być zawarte w zobowiązaniu podmiotów udostępniających zasoby.

4.2. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

4.3. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotów, o których mowa w pkt 4.1, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

1) zastąpił te podmioty lub podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 1.

4.4. W odniesieniu do warunku dotyczącego doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

4.5. Warunkiem polegania na zdolnościach innych podmiotów jest brak zaistnienia w stosunku do tych podmiotów podstaw wykluczenia z postępowania określonych w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy Pzp.

Kontynuacja informacji w Sekcji III, pkt 1.2. Ogłoszenia o zamówieniu

___________________________________________________________

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną:

a) dla części I: nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych);

b) dla części II: nie mniejszą niż 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).

___________________________________________________________

Kontynuacja informacji z Sekcji III, pkt 1.1. Ogłoszenia o zamówieniu

Część II SIWZ, Warunki Szczególne (WSZ), sekcja A., pkt.:

5. W celu wstępnego potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do złożenia aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia własnego złożonego w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej: „JEDZ”), stanowiącego załącznik do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

5.1. JEDZ należy złożyć wraz z ofertą w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie (konsorcja, spółki cywilne) oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego przez podmiot na zdolnościach którego Wykonawca polega na podstawie art. 22a ustawy Pzp.

5.2. Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia ESPD (https://espd.uzp.gov.pl/) lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego.

5.3. Środkiem komunikacji elektronicznej służącym do złożenia JEDZ jest Platforma.

5.4. Sposób złożenia dokumentów wskazanych w punkcie 5.1 opisany został w Części I SIWZ.

6. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi wykonawcami, którzy w tym postępowaniu złożyli odrębne oferty.

7. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń:

7.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), 14) i 21) ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

7.2. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp;

W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń i dokumentów, o których mowa w § 5 i § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 ze zm.) w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze wskazane oświadczenia i dokumenty samodzielnie;

Kontynuacja informacji w Sekcji III, pkt 1.2. Ogłoszenia o zamówieniu (poniżej)

___________________________________________________________

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dot. sytuacji ekonomicznej, Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż:

a) dla części I: nie mniejszą niż 1 000 000,00 (słownie: jeden milion złotych);

b) dla części II: nie mniejszą niż 500 000,00 (słownie: pięćset tysięcy złotych).

___________________________________________________________

Kontynuacja informacji z Sekcji III, pkt 1.2. Ogłoszenia o zamówieniu (powyżej)

Część II SIWZ, Warunki Szczególne (WSZ), sekcja A., pkt.:

7.3. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

7.4. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

7.5. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (zgodnie z formularzem DP.4);

7.6. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (zgodnie z formularzem DP.5).

7.7. oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.) (zgodnie z formularzem DP.6).

W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń i dokumentów, o których mowa w § 5 i § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 ze zm.) w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze wskazane oświadczenia i dokumenty samodzielnie.

Kontynuacja informacji w Sekcji III, pkt 1.3. Ogłoszenia o zamówieniu

___________________________________________________________

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał co najmniej:

a) dla części I: jedną dostawę samochodów z zamontowanym w nich systemem do automatycznego rozpoznawania i rejestrowania numerów rejestracyjnych pojazdów OCR o wartości min. 1 000 000,00 zł brutto;

b) dla części II: jedną dostawę samochodów z zamontowanym w nich systemem do automatycznego rozpoznawania i rejestrowania numerów rejestracyjnych pojazdów OCR o wartości min. 500 000 zł brutto.

Przez „jedną dostawę" Zamawiający rozumie dostawę zrealizowaną jednorazowo lub sukcesywnie w ramach jednej umowy. Nie dopuszcza się sumowania kilku umów, w celu uzyskania progu wartościowego wyznaczonego przez Zamawiającego. W przypadku umów będących w trakcie realizacji, Zamawiający wymaga, aby do dnia składania ofert wartość faktycznie zrealizowanej części umowy/dostaw sukcesywnych wynosiła nie mniej niż 1 000 000,00 zł brutto dla części I i nie mniej niż 500 000,00 zł brutto dla części II zamówienia

___________________________________________________________

Kontynuacja informacji z Sekcji III, pkt 1.2. Ogłoszenia o zamówieniu

Część II SIWZ, Warunki Szczególne (WSZ), sekcja A., pkt.:

8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 7:

8.1. pkt 7.1. - składa informację z odpowiedniego rejestru albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), 14) i 21) ustawy Pzp;

8.2. pkt 7.2. - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

8.3. W pkt 7.3 i 7.4 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że: nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

8.4. dokumenty, o których mowa w punkcie 8.1. i 8.2., powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, natomiast dokument, o którym mowa w pkt 8.3 winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert..

8.5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w 8.1. - 8.3, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienie pkt 8.4. stosuje się odpowiednio.

Kontynuacja informacji w Sekcji III, pkt 1.2. Ogłoszenia o zamówieniu (poniżej)

___________________________________________________________

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej i kwalifikacji zawodowych, Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnego na dzień złożenia wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie zgodnego ze wzorem określonym formularzem nr DP.2.

Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

___________________________________________________________

Kontynuacja informacji z Sekcji III, pkt 1.3. Ogłoszenia o zamówieniu (powyżej)

Część II SIWZ, Warunki Szczególne (WSZ), sekcja A., pkt.:

8.6. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 7.1., składa dokument, o którym mowa w pkt 8.1., w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14) i 21) ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienie pkt 8.4. stosuje się odpowiednio.

9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki cywilne), dokumenty wskazane w pkt 7 składa każdy z tych Wykonawców.

10. W przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach innych podmiotów dokumenty wskazane w pkt 7 winny być złożone również w odniesieniu do tych podmiotów.

___________________________________________________________

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy szczegółowo określa część IV SIWZ – IPU (istotne postanowienia umowy) dla części I i II zamówienia

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 05/08/2020
Czas lokalny: 13:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 05/08/2020
Czas lokalny: 13:30
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy zakupowej w siedzibie Zamawiającego: GITD, Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa,, pok. 6.19 POLSKA.

Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia otwarcia ofert poprzez transmisję online w związku z zaistniałą sytuacją zagrożenia epidemicznego, jeżeli zagrożenie nadal występuje.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

Zgodnie z ustawą z dnia 6.05.2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1087) z dniem 1.07.2020 r. Główny Inspektor Transport Drogowego przestaje być Zamawiającym, a w jego miejsce na mocy prawa wstępuje Minister właściwy do spraw finansów publicznych. W związku z powyższym, Minister właściwy do spraw finansów publicznych, zobowiązany będzie do dokonywania od dnia 1.07.2020 r. wszelkich czynności prawnych i faktycznych w ramach niniejszego postępowania.

W przypadku wszczęcia postępowania po dniu 30.06.2020 r. postępowanie prowadzone będzie na elektronicznej Platformie Zakupowej Ministra właściwego do spraw finansów publicznych pod adresem: https://mf.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

W takiej sytuacji Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia oferty za pośrednictwem ww. Platformy Zakupowej Ministra właściwego do spraw finansów publicznych

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@odwolania.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w niniejszym postępowaniu lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym wykonawców, wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych pod warunkiem, że dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Przysługujące wykonawcom i innym podmiotom środki ochrony prawnej zależne są od wartości zamówienia. Z uwagi na wartość zamówienia równą lub przekraczającą kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp: 1) odwołanie przysługuje od wszystkich niezgodnych z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętych w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp; 2) odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeśli została przesłana drogą elektroniczną albo w terminie 15 dni, jeśli została przesłana w inny sposób; 3)odwołanie dotyczące treści ogłoszenia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a postanowień SIWZ - w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej, a w przypadku, gdy SIWZ jest przekazywana Wykonawcom – od dnia jej przekazania; 4) odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2) i 3) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia; 5) jeżeli Zamawiający - mimo takiego obowiązku – nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż: a) w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w DUUE ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Odwołanie powinno: 1) wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp; 2) określać żądanie odwołującego; 3) zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli: 1) nie zawiera braków formalnych z zastrzeżeniem art. 187 ust. 3 i 4 ustawy Pzp; 2) uiszczono wpis. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia drogą elektroniczną. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Wykonawcy stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeśli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. Zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego Wykonawca doręcza Prezesowi KIO w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@odwolania.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/06/2020