Diensten - 307909-2017

05/08/2017    S149

België-Brussel: AO 06A50/2017/M034 — Raamovereenkomst voor onderzoeksopdrachten en andere aanverwante diensten op het gebied van speciale technieken voor het Europees Parlement in Brussel

2017/S 149-307909

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europees Parlement
Postadres: Wiertzstraat 60
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 1047
Land: België
Contactpersoon: service d'assistance à la maintenance
E-mail: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://europarl.europa.eu
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2676
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Officiële benaming: Europees Parlement
Postadres: service du courrier officiel, Wiertzstraat 60
Plaats: Brussel
Postcode: 1047
Land: België
Contactpersoon: service d'assistance à la maintenance, bureau RMD 04J024
E-mail: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2676
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

AO 06A50/2017/M034 — Raamovereenkomst voor onderzoeksopdrachten en andere aanverwante diensten op het gebied van speciale technieken voor het Europees Parlement in Brussel.

Referentienummer: 06A50/2017/M034.
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71000000 Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Raamovereenkomst met als doelstelling de verlening van bijstandsdiensten van een ingenieursbureau gespecialiseerd in speciale technieken (elektriciteit, verwarming, ventilatie en airconditioning, sanitair en keukens, liften, beveiliging, brand, technische controles enz.) en andere aanverwante technische diensten voor het Europees Parlement in Brussel.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 4 000 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
70000000 Makelaarsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Voornaamste plaats van uitvoering:

Brussel.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De dienstverlening is onderverdeeld in 3 categorieën:

— vooronderzoeksopdrachten,

— de gebruikelijke projectopdracht (volledig of gedeeltelijk),

—andere speciale diensten.

De gebruikelijk projectopdracht is verdeeld in 3 types:

— volledige gebruikelijke opdracht:

de volledige gebruikelijke opdracht omvat de uitvoering van alle volgende taken:

1) onderzoek voor het voorontwerp;

2) onderzoek voor het project met uitvoeringsdossier;

3) verkrijgen van de vereiste reglementaire vergunning;

4) bijstand bij de voorbereiding van de aanbestedingsstukken;

5) controle op de uitvoering van de werkzaamheden;

6) bijstand bij de activiteiten voor de (voorlopige, definitieve) oplevering;

7) andere diensten die zijn beschreven in hoofdstuk 3.3.8 van de technische specificaties;

8) speciale diensten die zijn beschreven in hoofdstuk 3.4 van de technische specificaties,

— „ab initio” gedeeltelijke gebruikelijke opdracht:

indien het Europees Parlement beslist slechts 1 of enkele van de volgende diensten te bestellen:

1) onderzoek voor het voorontwerp;

2) onderzoek voor het project met uitvoeringsdossier;

3) verkrijgen van de vereiste reglementaire vergunning;

4) bijstand bij de voorbereiding van de aanbestedingsstukken;

5) controle op de uitvoering van de werkzaamheden;

6) bijstand bij de activiteiten voor de (voorlopige, definitieve) oplevering;

7) andere diensten die zijn beschreven in hoofdstuk 3.3.8 van de technische specificaties;

8) speciale diensten die zijn beschreven in hoofdstuk 3.4 van de technische specificaties,

zonder alle diensten te bestellen die deel uitmaken van de volledige gebruikelijke opdracht. De bestelde dienst(en) wordt/worden in dat geval gezien als een „ab initio” gedeeltelijke gebruikelijke opdracht,

— „de facto” gedeeltelijke gebruikelijke opdracht:

indien het Europees Parlement de volledige gebruikelijke opdracht bestelt maar, terwijl de bestelde opdracht loopt, beslist om niet alle diensten die deel uitmaken van de volledige gebruikelijke opdracht te laten uitvoeren. De reeds verleende diensten worden in dat geval gezien als een „de facto” gedeeltelijke gebruikelijke opdracht.

Er is uitdrukkelijk overeengekomen dat de contractant, indien hij om welke reden dan ook slechts een gedeeltelijke gebruikelijke opdracht uitvoert, geen enkele schadevergoeding kan eisen vanwege de niet-uitvoering van alle opdrachtfasen.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 4 000 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

deelname aan deze aanbestedingsprocedure staat onder gelijke voorwaarden open voor alle natuurlijke personen, rechtspersonen en publiekrechtelijke instellingen van een lidstaat van de Europese Unie, alsook voor alle natuurlijke personen, rechtspersonen en publiekrechtelijke instellingen uit een derde land dat met de Europese Unie een specifieke overeenkomst heeft gesloten op het gebied van overheidsopdrachten waardoor zij toegang hebben tot de opdracht die het voorwerp vormt van deze aanbesteding en dit volgens de in die overeenkomst vastgelegde voorwaarden.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 20/09/2017
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 27/09/2017
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Montoyerstraat 70, Brussel, BELGIË.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

om te vermijden dat ze van rechtswege niet worden toegelaten tot de opening van de inschrijvingen, wordt de inschrijvers die eraan willen deelnemen gevraagd dit ten laatste 2 werkdagen vóór de datum van de opening van de inschrijvingen per e-mail (INLO.AO.DIR.A@europarl.europa.eu) mee te delen. De vertegenwoordiging is beperkt tot 1 persoon.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

2021.

VI.3)Nadere inlichtingen:

Een verkenningsbezoek aan de plaats van uitvoering zal plaatsvinden op 24.8.2017 (10:00).

De plaats van afspraak is in de hal van het accreditatiecentrum van het gebouw Altiero Spinelli in Brussel.

Elke ondernemer die de documenten van de oproep tot mededinging voor onderhavige opdracht heeft verkregen, mag deelnemen aan het verkenningsbezoek aan de plaats van uitvoering. Ondernemers die willen deelnemen aan het bezoek moeten in elk geval de naam van hun bedrijf en de naam, de functie, het identiteitskaartnummer en de geboortedatum van de deelnemers meedelen door 2 werkdagen vóór het bezoek een e-mail naar INLO.AO.DIR.A@europarl.europa.eu te sturen. De vertegenwoordigers moeten een geldig identiteitsbewijs bij zich hebben.

Maximaal 2 vertegenwoordigers per ondernemer mogen aan het bezoek deelnemen. Deelname aan dit bezoek is optioneel.

Het Europees Parlement zal na het verkenningsbezoek aan de plaats van uitvoering een verslag opstellen dat uiterlijk 6.9.2017 wordt gepubliceerd op de website https://etendering.ted.europa.eu

De ondernemers wordt verzocht om tijdens het verkenningsbezoek aan de plaats van uitvoering vragen te stellen die zij relevant en nuttig achten voor de opstelling van een inschrijving. De taal van het bezoek is het Frans.

De eventuele verplaatsingskosten die verbonden zijn met het verkenningsbezoek aan de plaats van uitvoering zijn ten laste van de ondernemer en worden niet terugbetaald door het Europees Parlement.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht van het Hof van Justitie van de Europese Unie
Postadres: rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Internetadres: http://www.curia.europa.eu
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Europese Ombudsman
Postadres: 1 avenue du Président Robert Schuman
Plaats: Strasbourg
Postcode: 67001
Land: Frankrijk
E-mail: euro-ombudsman@europarl.europa.eu
Telefoon: +33 388172313
Internetadres: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Griffie van het Gerecht van de Europese Unie
Postadres: rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/07/2017