Služby - 307909-2017

05/08/2017    S149

Belgicko-Brusel: Výzva na predkladanie ponúk 06A50/2017/M034 – Rámcová zmluva na študijné úlohy a iné súvisiace služby v oblasti špeciálnych technológií pre Európsky parlament v Bruseli

2017/S 149-307909

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európsky parlament
Poštová adresa: rue Wiertz 60
Mesto/obec: Bruxelles
Kód NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
PSČ: 1047
Štát: Belgicko
Kontaktná osoba: service d'assistance à la maintenance
E-mail: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://europarl.europa.eu
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2676
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na nasledujúcej adrese:
Úradný názov: Európsky parlament
Poštová adresa: service du courrier officiel, rue Wiertz 60
Mesto/obec: Bruxelles
PSČ: 1047
Štát: Belgicko
Kontaktná osoba: service d'assistance à la maintenance, bureau RMD 04J024
E-mail: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu
Kód NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2676
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Výzva na predkladanie ponúk 06A50/2017/M034 – Rámcová zmluva na študijné úlohy a iné súvisiace služby v oblasti špeciálnych technológií pre Európsky parlament v Bruseli.

Referenčné číslo: 06A50/2017/M034.
II.1.2)Hlavný kód CPV
71000000 Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Rámcová zmluva na služby pomoci inžinierskej firmy špecializujúcej sa v oblasti špeciálnych technológií (elektrotechnika, vykurovanie, vetranie a klimatizácia, sanitárne a kuchynské zariadenie, výťahy, bezpečnostné, požiarne, technické kontroly atď.) a iné súvisiace technické služby pre Európsky parlament v Bruseli.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 4 000 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
70000000 Realitné služby (služby s nehnuteľnosťami)
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Brusel.

II.2.4)Opis obstarávania:

Služby sú zoskupené do 3 kategórií:

— úlohy predbežnej štúdie,

— štandardná projektová úloha (úplná alebo čiastočná),

— iné špecifické služby.

Štandardné projektové úlohy sa delia na 3 typy:

— úplná štandardná úloha:

úplná štandardná úloha zahŕňa vykonanie všetkých týchto služieb:

1) štúdia predbežného návrhu;

2) projektová štúdia s podkladmi na realizáciu;

3) získanie požadovaného povolenia podľa právnych predpisov;

4) pomoc pri príprave súťažných podkladov;

5) dohľad nad vykonávaním prác;

6) pomoc pri činnostiach týkajúcich sa schválenia (predbežné, konečné);

7) iné služby opísané v kapitole 3.3.8 technických špecifikácií;

8) špecifické služby opísané v kapitole 3.4 technických špecifikácií,

— štandardná čiastočná úloha „ab initio“:

ak sa Európsky parlament rozhodne objednať iba 1 alebo viac z nasledujúcich služieb:

1) štúdia predbežného návrhu;

2) projektová štúdia s podkladmi na realizáciu;

3) získanie požadovaného povolenia podľa právnych predpisov;

4) pomoc pri príprave súťažných podkladov;

5) dohľad nad vykonávaním prác;

6) pomoc pri činnostiach týkajúcich sa schválenia (predbežné, konečné);

7) iné služby opísané v kapitole 3.3.8 technických špecifikácií;

8) špecifické služby opísané v kapitole 3.4 technických špecifikácií,

bez objednania všetkých služieb týkajúcich sa úplnej štandardnej úlohy sa teda objednané služby pokladajú za služby obsahujúce štandardnú čiastočnú úlohu „ab initio“,

— štandardná čiastočná úloha „de facto“:

ak Európsky parlament objedná štandardnú úplnú úlohu, ale počas vykonávania objednanej úlohy sa rozhodne, že nepotrebuje všetky služby vrátane už vykonaných služieb, služby, ktoré už boli vykonané, sa teda budú pokladať za služby obsahujúce štandardnú čiastočnú úlohu „de facto“.

Bolo výslovne dohodnuté, že v prípade, ak je dodávateľ z akéhokoľvek dôvodu povinný vykonať iba štandardnú čiastočnú úlohu, nemá nárok na absolútne žiadnu náhradu v súvislosti s nevykonaním všetkých fáz v rámci úlohy.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 4 000 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Účasť na tejto výzve na predloženie ponúk je otvorená za rovnakých podmienok pre všetky fyzické osoby, právnické osoby a verejné orgány členských štátov Európskej únie, ako aj pre všetky fyzické osoby, právnické osoby a verejné orgány nečlenských krajín, ktoré uzatvorili osobitnú dohodu s Európskou úniou v oblasti verejného obstarávania, ktorá im umožňuje prístup k zákazke v rámci tejto výzvy na predloženie ponúk na základe podmienok uvedených v danej dohode.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 20/09/2017
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Bulharčina, Čeština, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Angličtina, Španielčina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Litovčina, Lotyština, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Švédčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 27/09/2017
Miestny čas: 10:00
Miesto:

rue Montoyer 70, Brussels, BELGICKO.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Uchádzači, ktorí majú záujem o účasť, by mali pod hrozbou odmietnutia prístupu k otváraniu ponúk potvrdiť svoju účasť e-mailom (INLO.AO.DIR.A@europarl.europa.eu) najneskôr do 2 pracovných dní pred dátumom otvárania ponúk, pričom ich zastúpenie je obmedzené na 1 osobu.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: áno
Odhadovaný čas uverejnenia ďalších oznámení:

2021.

VI.3)Doplňujúce informácie:

Prehliadka miesta sa bude konať 24.8.2017 (10:00).

Miesto stretnutia bude vchod do akreditačného centra budovy Altiero Spinelli v Bruseli.

Na prehliadke miesta sa môže zúčastniť každý hospodársky subjekt, ktorý dostane podklady k výzve na predloženie ponúk v súvislosti s touto zákazkou. V každom prípade musia hospodárske subjekty, ktoré sa chcú zúčastniť, zaslať e-mailom (INLO.AO.DIR.A@europarl.europa.eu) 2 pracovné dni pred prehliadkou potvrdenie o účasti s uvedením podrobných údajov, čo sa týka názvu spoločnosti a mena, pozície, čísla preukazu totožnosti a dátumu narodenia účastníkov. Zástupcovia musia mať so sebou platný doklad totožnosti.

Zúčastniť sa môžu najviac 2 zástupcovia za každý hospodársky subjekt. Účasť na tejto prehliadke nie je povinná.

Európsky parlament vypracuje po návšteve každého miesta správu, ktorá bude zverejnená na webovej stránke https://etendering.ted.europa.eu dňa 6.9.2017.

Hospodárske subjekty budú mať počas prehliadky miesta príležitosť klásť otázky, ktoré pokladajú za relevantné a užitočné pre vypracovanie ponuky. Jazykom prehliadky bude francúzština.

Všetky cestovné náklady súvisiace s prehliadkou miesta budú znášať hospodárske subjekty a nebudú hradené Európskym parlamentom.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd Súdneho dvora Európskej únie
Poštová adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Internetová adresa: http://www.curia.europa.eu
VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
Úradný názov: Európsky ombudsman
Poštová adresa: 1 avenue du Président Robert Schuman
Mesto/obec: Strasbourg
PSČ: 67001
Štát: Francúzsko
E-mail: euro-ombudsman@europarl.europa.eu
Telefón: +33 388172313
Internetová adresa: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Registry of the General Court of the European Union
Poštová adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
26/07/2017