Usluge - 307910-2017

05/08/2017    S149

Belgija-Bruxelles: Usluge dnevnog praćenja europskih medija za Europski parlament

2017/S 149-307910

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europski parlament
Poštanska adresa: rue Wiertz 60
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE BELGIQUE-BELGIË
Poštanski broj: 1047
Država: Belgija
E-pošta: dgcomm-seminarsMSMU@europarl.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.europarl.europa.eu
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2274
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Usluge dnevnog praćenja europskih medija za Europski parlament

Referentni broj: COMM/DG/AWD/2017/215.
II.1.2)Glavna CPV oznaka
92400000 Usluge novinske agencije
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Europski parlament pokreće ovaj postupak nadmetanja s namjerom dodjele 1-godišnjeg okvirnog ugovora za dnevno praćenje tiskanih medija (međunarodnih, nacionalnih i regionalnih), audiovizualnih medija (TV i radio) i glavnih mrežnih (internetskih) medija. Ovaj se okvirni ugovor može obnoviti do najduljeg razdoblja od 4 godine.

Svrha je pružanje pravovremenog, ažurnog pregleda dnevnih informacija, u obliku pregleda medija, o načinu na koji se u medijima izvještava o temama bitnim za Europski parlament i Europsku uniju.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 500 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: BE BELGIQUE-BELGIË
II.2.4)Opis nabave:

Usluge praćenja medija:

U smislu usluga koje se traže putem ovog okvirnog ugovora, ugovaratelj će trebati pratiti vijesti iz tiskanih, audiovizualnih i mrežnih medija iz država i izvora navedenih u Prilogu I. (vidjeti specifikacije) kako bi isporučio dnevni pregled koji obuhvaća sljedeće: sažeci vijesti iz svih rubrika i cjeloviti tekstovi članaka u PDF formatu za pisane tiskane i mrežne vijesti (dalje u tekstu „isječci”).

Od ponuditelja se može zatražiti izvješće o praćenim vijestima u različitim dijelovima dana i/ili u okviru više od 1 slanja.

Usluge redovitog praćenja:

a) ponuditelj treba dostaviti pisani, mrežni i audiovizualni pregled na dnevnoj osnovi (7 dana u tjednu) koji se šalje e-poštom izravno na popis primatelja. Svi pregledi tiska (sažeci i isječci) trebaju ujedno biti dostupni putem vlastite internetske stranice ponuditelja s ograničenim pristupom namijenjenim samo osoblju EP-a i koji se može pretraživati barem po datumu;

b) isporuka dnevnog pregleda ne vrši se najviše 10 dana godišnje. Popis dana će se dogovoriti s ugovarateljem u vrijeme potpisivanja ugovora. Naknadne izmjene morat će se vršiti dogovorom obiju strana.

Vrijeme i način isporuke:

Od ugovaratelja će se tražiti da pruža usluge na dnevnoj osnovi od ponedjeljka do nedjelje te na javne praznike (izuzeto je 10 prethodno utvrđenih dana).

— na dane u tjednu (od ponedjeljka do petka), ugovaratelj treba isporučiti dnevni pregled e-poštom korisnicima najkasnije do 8:00 SEV. Ovo izdanje mora sadržavati sažetke i isječke utvrđene u glavnim tiskovinama, mrežnim i audiovizualnim izvorima,

— za vikende (subota i nedjelja) i javne praznike (koji nisu na popisu izuzetih datuma), dnevni pregled treba se isporučiti najkasnije do 10:00 SEV.

U slučajevima u kojima EP utvrdi da nedostaju važne medijske stavke iz dnevnih vijesti, može zatražiti od ponuditelja da dostavi navedeno i ponovno pošalje ažuriranu inačicu proizvoda (bez dodatnih troškova).

Usluge će se isporučivati e-poštom Europskom parlamentu izravno na popis primatelja koji će se dostaviti uspješnom ponuditelju nakon potpisivanja ugovora. Europski parlament zadržava pravo vršenja izmjena u popisu primatelja tijekom ugovora.

Uzorci komunikacije i načini medijskog izvješćivanja mijenjaju se, a informacijska tehnologija trenutačno doživljava brz razvoj. Europski parlament traži najbolje usluge tijekom cijelog trajanja ugovora, na temelju stalnih ažuriranja najnovijih i najrazvijenijih tehnologija i metoda.

Uspješni ponuditelj treba pružiti internetsko rješenje za korisnike kako bi oni bili u mogućnosti pristupiti pregledima medija sa svih vrsta elektroničkih komunikacijskih uređaja (računala i mobilni uređaji). Ugovaratelj treba osigurati da se pregled medija može ispisati i elektronički pronaći.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 500 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: da
Opis obnavljanja:

Okvirni ugovor može se obnoviti do razdoblja od najviše 4 godine (vidjeti nacrt okvirnog ugovora za više detalja).

II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Vidjeti upute za nadmetanje.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora
Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 18/09/2017
Lokalno vrijeme: 17:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Engleski, Bugarski, Danski, Njemački, Grčki, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Latvijski, Litavski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Španjolski, Švedski, Češki
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 6 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 25/09/2017
Lokalno vrijeme: 10:30
Mjesto:

rue Montoyer 75 — soba 01T040.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Ponuditelji koji žele prisustvovati otvaranju ponuda trebaju o tome obavijestiti odjel zadužen za upravljanje ovim postupkom nabave najkasnije 2 radna dana prije datuma otvaranja ponuda, e-poštom na dgcomm-seminarsMSMU@europarl.europa.eu

Može biti nazočan samo 1 predstavnik. Ponuditeljima koji ne dostave obavijest automatski će biti uskraćen pristup otvaranju ponuda. Ime osobe koja će nazočiti otvaranju ponuda mora biti naznačeno u obavijesti.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud Suda Europske unije
Mjesto: Luxembourg
Država: Luksemburg
Internetska adresa: http://curia.europa.eu/
VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
Službeni naziv: Europski ombudsman
Mjesto: Strasbourg
Država: Francuska
Internetska adresa: http://www.ombudsman.europa.eu/
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
26/07/2017