Vanaf vandaag (02-11-2022) is de TED-website klaar voor de e-formulieren. De zoekfunctie is veranderd: vergeet niet uw opgeslagen geavanceerde zoekopdrachten aan te passen. Ontdek alle veranderingen op de nieuwspagina en op de bijgewerkte helppagina’s

Diensten - 307910-2017

05/08/2017    S149

België-Brussel: Diensten voor de dagelijkse monitoring van Europese media voor het Europees Parlement

2017/S 149-307910

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europees Parlement
Postadres: Wiertzstraat 60
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 1047
Land: België
E-mail: dgcomm-seminarsMSMU@europarl.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.europarl.europa.eu
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2274
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Diensten voor de dagelijkse monitoring van Europese media voor het Europees Parlement.

Referentienummer: COMM/DG/AWD/2017/215.
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
92400000 Diensten door persagentschappen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het Europees Parlement schrijft deze procedure uit gericht op de gunning van een raamovereenkomst voor 1 jaar voor dagelijkse controle van geschreven (internationale, nationale en regionale) pers, audiovisuele media (tv en radio) en de belangrijkste onlinemedia (internet). Deze raamovereenkomst kan maximaal viermaal worden verlengd.

Doel van de opdracht is het verstrekken van een tijdig, actueel compendium van dagelijkse informatie, in de vorm van mediaoverzichten, over de manier waarop in de media verslag wordt gedaan van onderwerpen die relevant zijn voor het Europees Parlement en de Europese Unie.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 500 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Mediacontrolediensten:

in het kader van de in deze raamovereenkomst gevraagde diensten moet de contractant nieuwsberichten controleren die afkomstig zijn uit de gedrukte, audiovisuele en onlinemedia uit de landen en bronnen die zijn vermeld in bijlage I (zie het bestek) voor de verstrekking van een dagelijks overzicht, bestaande uit: samenvattingen van nieuws over alle onderdelen en volledige geschreven artikelen in pdf-formaat voor geschreven pers en online nieuws (hierna: persknipsels).

De inschrijver zal op verschillende tijdstippen van de dag en/of in meer dan 1 verzending worden gevraagd verslag uit te brengen over de gecontroleerde nieuwsberichten.

Regelmatige controlediensten:

a) De inschrijver moet dagelijks een print, online- en audiovisueel overzicht (7 dagen per week) verstrekken, dat per e-mail rechtstreeks aan de lijst van ontvangers wordt gestuurd. Alle persoverzichten (samenvattingen en knipsels) moeten beschikbaar worden gesteld via de eigen website van de inschrijver met beperkte toegang voor enkel EP-personeel en moeten ten minste op datum doorzoekbaar zijn.

b) Er geldt een vrijstelling voor de levering van het dagelijkse overzicht van maximaal 10 dagen per jaar. De lijst met deze dagen zal worden overeengekomen met de contractant op het moment van de ondertekening van het contract. Toekomstige wijzigingen moeten met instemming van beide partijen worden gedaan.

Leveringstijd en methodologie:

van de contractant wordt verwacht dat hij de diensten dagelijks van maandag tot en met zondag en op officiële feestdagen verleent (met uitzondering van de vooraf vastgestelde 10 dagen).

— Op weekdagen (maandag tot en met vrijdag), moet het dagelijks overzicht uiterlijk om 8:00 MET door de contractant per e-mail aan de gebruikers worden geleverd. Deze editie moet samenvattingen en knipsels bevatten, zoals vastgelegd in de belangrijkste geschreven pers, online- en audiovisuele bronnen.

— Tijdens de weekenden (zaterdag en zondag) en officiële feestdagen (die niet op de lijst met vrijstellingen staan), moet het dagelijks overzicht uiterlijk om 10:00 MET worden geleverd.

In gevallen waarin het EP vaststelt dat er belangrijke van media-items bij de berichtgeving van de dag ontbreken, zou het erom kunnen verzoeken dat de inschrijver deze levert en een bijgewerkte versie van het product verzendt (zonder extra kosten).

De diensten worden via e-mail aan het Europees Parlement geleverd, rechtstreeks naar een lijst van ontvangers die ter beschikking zal worden gesteld aan de geselecteerde inschrijver na de ondertekening van het contract. Het Europees Parlement behoudt zich het recht voor verandering aan te brengen in de lijst van ontvangers gedurende de opdracht.

Communicatiepatronen en mediaverslagleggingsmethoden veranderen en de informatietechnologie maakt momenteel snelle ontwikkelingen door. Het Europees Parlement is op zoek naar de beste diensten voor de volledige looptijd van de opdracht, gebaseerd op een voortdurende bijwerking van de meest recente allernieuwste technologieën en methoden.

De geselecteerde inschrijver moet zorgen voor een internetoplossing voor gebruikers, zodat zij toegang kunnen krijgen tot de mediaoverzichten vanaf alle soorten elektronische communicatieapparatuur (computers en mobiele apparatuur). De contractant moet ervoor zorgen dat het mediaoverzicht af te drukken en elektronisch doorzoekbaar is.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 500 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De raamovereenkomst kan worden verlengd tot maximaal 4 jaar (zie de ontwerpraamovereenkomst voor meer details).

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

zie het bestek.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 18/09/2017
Plaatselijke tijd: 17:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels, Bulgaars, Deens, Duits, Grieks, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Lets, Litouws, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Spaans, Zweeds, Tsjechisch
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 25/09/2017
Plaatselijke tijd: 10:30
Plaats:

Montoyerstraat 75 — Room 01T040.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

inschrijvers die de opening van de inschrijvingen willen bijwonen, wordt verzocht zich uiterlijk 2 werkdagen vóór de datum van de opening van de inschrijvingen per e-mail (dgcomm-seminarsMSMU@europarl.europa.eu) aan te melden bij de dienst die verantwoordelijk is voor het beheer van deze aanbestedingsprocedure.

Slechts 1 vertegenwoordiger mag de opening bijwonen. Inschrijvers die zich niet aanmelden, wordt de toegang tot de opening automatisch ontzegd. De naam van de persoon die de opening van de inschrijvingen bijwonen, moeten in de kennisgeving worden aangegeven.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht van het Hof van Justitie van de Europese Unie
Plaats: Luxembourg
Land: Luxemburg
Internetadres: http://curia.europa.eu/
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: De Europese Ombudsman
Plaats: Strasbourg
Land: Frankrijk
Internetadres: http://www.ombudsman.europa.eu/
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/07/2017