Dostawy - 307933-2020

Submission deadline has been amended by:  414722-2020
02/07/2020    S126

Polska-Warszawa: Infrastruktura sieciowa

2020/S 126-307933

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Skarb Państwa – Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 94
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 00-807
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Jurczak
E-mail: zamowieniapubliczne@gitd.gov.pl
Tel.: +48 220-46-31
Faks: +48 220-48-99
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gitd.gov.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.gitd.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://gitd.ezamawiajacy.pl/pn/gitd/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu i oprogramowania wraz ze wsparciem technicznym

Numer referencyjny: BDG.ZPB.230.33.2020
II.1.2)Główny kod CPV
32424000 Infrastruktura sieciowa
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa Sprzętu i Oprogramowania wraz ze Wsparciem Technicznym w podziale na dwie (2) części zamówienia:

1.1. Część I przedmiotu zamówienia: Dostawa sprzętu serwerowego, macierzy, urządzeń sieciowych wraz z okablowaniem.

1.2. Część II przedmiotu zamówienia: Dostawa oprogramowania

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu serwerowego, macierzy, urządzeń sieciowych wraz z okablowaniem

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30237200 Akcesoria komputerowe
30234500 Pamięci do przechowywania danych
30233141 Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID)
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Część I przedmiotu zamówienia: Dostawa sprzętu serwerowego, macierzy, urządzeń sieciowych wraz z okablowaniem.

1.1. W ramach zamówienia podstawowego Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia:

a) Serwer Typ C.PSR.R.X.86.5 48cCPU –71 sztuk

b) Serwer Typ C.PSR.R.X.86.7 128cCPU – 1 sztuka

c) Serwer stelażowy x86-64 C.PSR.R.X.86.6 32cCPU – 1 sztuka

d) Dyski SAS SSD 1,6TB 12Gbps 2,5” MixUse Hot-Plug – 16 sztuk

e) Rozbudowa macierzy dyskowej Hitachi VSP F1500 – 1 sztuka

f) Macierz dyskowa kompatybilna z Hitachi VSP F1500 – 1 sztuka

g) Rozbudowa Macierzy Hitachi VSP G800 - 2 sztuki

h) Przełącznik 100 Gb 4 sztuki

i) Przełącznik 1Gb 24 porty- 8 sztuk

j) Przełącznik 1Gb 48 portów – 8 sztuk

k) Karta liniowa do przełącznika 100 Gb – 18 sztuk

l) Moduł 100Gb Firewall - 2

m) Przełącznik SAN - 4 sztuki

n) Router WAN - 4 sztuki

o) Router Internet - 2 sztuki

p) Firewall Internet - 2 sztuki

q) Firewall WAN - 4 sztuki

r) Firewall LAN - 2 sztuki

s) WAF - 2 sztuki

t) Load Balancer - 2 sztuki

Zgodnie z wymaganiami opisanymi w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1. Prawo opcji:

1.1. Zamawiający zgodnie z zapisem art. 34 ust. 5 ustawy Pzp przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w okresie 8 miesięcy od dnia zawarcia Umowy dla Części I przedmiotu zamówienia. Zamawiający przewiduje, przeznaczenie kwoty 8 000 000, 00 zł netto tj. 9 840 000,00 zł brutto na realizację prawa opcji. W ramach prawa opcji dla Części I przedmiotu zamówienia Zamawiający będzie mógł zakupić na tych samych zasadach i z tymi samymi wymaganiami co w zamówieniu podstawowym następujący Sprzęt:

a) Serwer Typ C.PSR.R.X.86.5 48cCPU

b) Serwer Typ C.PSR.R.X.86.7 128cCPU

c) Serwer stelażowy x86-64 C.PSR.R.X.86.6 32cCPU

d) Dyski SAS SSD 1,6TB 12Gbps 2,5” MixUse Hot-Plug

e) Rozbudowa macierzy dyskowej Hitachi VSP F1500

f) Przełącznik 100 Gb

g) Przełącznik 1Gb 24 porty

h) Przełącznik 1Gb 48 portów

i) Karta liniowa do przełącznika 100 Gb

j) Moduł 100 Gb do Firewall Fortigate

k) Router WAN

l) Router Internet

m) Firewall Internet

n) Firewall WAN

o) Firewall LAN

p) WAF

q) Load Balancer

Na pisemne żądanie Zamawiającego.

1.2. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji umowy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie z tego tytułu. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego pisemnego żądania (oświadczenia woli) w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie.

1.3. Zamawiający zastrzega, że Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania cen jednostkowych Sprzętów dostarczonych w zakresie prawa opcji zgodnie z formularzem asortymentowo-cenowym dla Części I przedmiotu zamówienia w ramach zamówienia podstawowego w okresie 8 miesięcy od dnia zawarcia Umowy zawartej z Wykonawcą.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 3 % całkowitego maksymalnego wynagrodzenia zgodnie z art. 148 ust. 1 ustawy Pzp.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa oprogramowania

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

1.Część II przedmiotu zamówienia: Dostawa oprogramowania

1.1.W ramach zamówienia podstawowego Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia:

a) Windows Server Datacenter 2019 lub równoważny -102 sztuki

b) Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters lub równoważny – 36 sztuk

c) Red Hat JBoss Enterprise Application Platform lub równoważny – 13 sztuk

d) Vmware vSphere 6 Enterprise Plus lub równoważny – 142 sztuki

e) Vmware vRealize Operatrions Standard lub równoważny –142 sztuki

f) Vmware Site Recovery Manager Enterprise lub równoważny – 10 sztuk

g) Trend Micro Deep Security Manager lub równoważny – 142 sztuki

Zgodnie z wymaganiami opisanymi w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

Zakres równoważności dla oprogramowania został opisany w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wsparcia technicznego oprogramowania / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1.Prawo opcji

1.1. Zamawiający zgodnie z zapisem art. 34 ust. 5 ustawy Pzp przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji. w okresie 8 miesięcy od dnia zawarcia Umowy dla Części II przedmiotu zamówienia. Zamawiający przewiduje, przeznaczenie kwoty 2 000 000, 00 zł netto tj. 2 460 000,00 zł brutto na realizację prawa opcji. W ramach prawa opcji dla Części II przedmiotu zamówienia Zamawiający będzie mógł zakupić na tych samych zasadach i z tymi samymi wymaganiami co w zamówieniu podstawowym następujący Oprogramowanie wraz ze Wsparciem Technicznym:

a) Windows Server Datacenter 2019 lub równoważny

b) Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters lub równoważny

c) Red Hat JBoss Enterprise Application Platform lub równoważny

d) Vmware vSphere 6 Enterprise Plus lub równoważny

e) Vmware vRealize Operatrions Standard lub równoważny

f) Vmware Site Recovery Manager Enterprise lub równoważny

g) Trend Micro Deep Security Manager lub równoważny

Na pisemne żądanie Zamawiającego.

1.2. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji umowy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie z tego tytułu. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego pisemnego żądania (oświadczenia woli) w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie.

1.3. Zamawiający zastrzega, że Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania cen jednostkowych Oprogramowania wraz ze Wsparciem Technicznym dostarczonego w zakresie prawa opcji zgodnie z formularzem asortymentowo-cenowym dla Części II przedmiotu zamówienia w ramach zamówienia podstawowego w okresie 8 miesięcy od dnia zawarcia Umowy zawartej z Wykonawcą.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 3 % całkowitego maksymalnego wynagrodzenia zgodnie z art. 148 ust. 1 ustawy Pzp.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej - nie dotyczy

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu

Z postępowania na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1) i 8) Pzp oraz spełniający warunki udziału w postępowaniu.

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne, konsorcja) oraz w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, żaden z Wykonawców i żaden z tych podmiotów trzecich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1) i 8) Pzp.

3. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Części II SIWZ, przed udzieleniem zamówienia i przed wyborem oferty najkorzystniejszej zostanie wezwany przez Zamawiającego do złożenia w terminie wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów, wskazanych w Części II SIWZ potwierdzających:

• brak podstaw do wykluczenia oraz

• spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

4. W przypadku, gdy warunki udziału w postępowaniu określone w Części II SIWZ odnoszą się do kwot podanych w złotych polskich (PLN), a Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu wskaże kwoty w innej walucie niż złoty polski, dla potrzeb oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu kwoty te zostaną przez Zamawiającego przeliczone na złoty polski po średnim kursie NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeśli w dniu publikacji tego ogłoszenia o zamówieniu nie zostanie opublikowana tabela średnich kursów NBP, zastosowany zostanie kurs z ostatniej tabeli kursów średnich opublikowanej przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu.

W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1) i 3) Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 b ustawy Pzp, dotyczące:

1.1. sytuacji finansowej: Wykonawca spełni powyższy warunek, jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż:

1.1.1 w zakresie części I przedmiotu zamówienia: 20 000 000 złotych;

1.1.2. w zakresie części II przedmiotu zamówienia: 4 000 000 złotych;

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia, Wykonawca winien wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości równej sumie kwot wskazanych dla tych części zamówienia, na które składana jest oferta.

1.2. zdolności zawodowej w zakresie wiedzy i doświadczenia: Wykonawca spełni powyższy warunek, jeżeli wykaże się wykonaniem, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniem, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej co najmniej:

1.2.1. w zakresie części I przedmiotu zamówienia: 2 (dwiema) dostawami, obejmującymi swoim zakresem dostawę sprzętu tj. serwerów lub macierzy lub infrastruktury sieciowej, wraz z jego wdrożeniem tj. instalacją i konfiguracją dostarczonego sprzętu, o wartości nie mniejszej niż 15 mln zł brutto każda. Przez jedną dostawę Zamawiający rozumie dostawę zrealizowaną w ramach jednej umowy.

1.2.2. w zakresie części II przedmiotu zamówienia: 2 (dwiema) dostawami licencji na oprogramowanie wraz ze wsparciem technicznym, o wartości nie mniejszej niż 2 mln zł brutto każda.

Przez jedną dostawę Zamawiający rozumie dostawę zrealizowaną w ramach jednej umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, wymagane jest wykazanie się doświadczeniem nie mniejszym niż suma minimalnych, wymaganych wartości dla części, na które Wykonawca składa ofertę.

1.3. Ocena spełnienia wyżej wymienionych warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach złożonych przez Wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w części II SIWZ lit. A ust. 1, zostaną spełnione jeżeli Wykonawcy wykażą, że łącznie spełniają te warunki.

3. W przypadku gdy Wykonawca powołuje się na doświadczenie nabyte w ramach zamówienia zrealizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca wykazywał doświadczenie grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał danego zakresu czynności.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień w zakresie faktycznie i konkretnie zrealizowanego zakresu czynności oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez wykonawcę faktur.

4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania opisanych warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Dokumenty w tym zakresie Wykonawca składa wraz z ofertą. Warunkiem polegania na zdolnościach innych podmiotów jest brak zaistnienia w stosunku do tych podmiotów podstaw wykluczenia z postępowania określonych w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1) i 8) Pzp.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

5. W celu wstępnego potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do złożenia aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia własnego złożonego w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej: „JEDZ”).

Zamawiający wskazuje, że w JEDZ w Części IV „Kryteria kwalifikacji” wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji alfa - „OGÓLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI” poprzez ogólne potwierdzenie, że spełnia wszystkie postawione warunki udziału w postępowaniu i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV JEDZ. Część V formularza JEDZ nie dotyczy trybu przetargu nieograniczonego, wobec czego Wykonawca nie musi wypełniać tej części formularza.

6. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art 24 ust. 1 pkt 23) Pzp Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi wykonawcami, którzy w tym postępowaniu złożyli odrębne oferty.

7. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 1 Pzp, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń:

7.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), 14) i 21) Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

7.2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

7.3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

7.4. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) Pzp;

7.5. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

7.6. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

7.7. oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 7:

8.1. Pkt 7.1. - składa informację z odpowiedniego rejestru albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), 14) i 21) Pzp;

8.2. Pkt 7.2.- 7.4. - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

8.3. Dokumenty, o których mowa w punkcie 8.1. i 8.2. lit. b), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 8.2. lit. a), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

8.4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8.1.-8.2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienie pkt 8.3. stosuje się.

8.5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 7.1., składa dokument, o którym mowa w pkt 8.1., w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14) i 21) Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienie pkt 8.3. stosuje się.

9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki cywilne), dokumenty wskazane w ust. 7 składa każdy z tych Wykonawców.

10. W przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach innych podmiotów dokumenty wskazane w ust. 7 winny być złożone również w odniesieniu do tych podmiotów.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

11. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności zawodowej w zakresie wiedzy i doświadczenia, Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 1 Pzp, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń:

Dot. sytuacji finansowej

11.1. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;

Dot. zdolności zawodowej w zakresie wiedzy i doświadczenia

11.2. wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem określonym Formularzem DP.2.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców przy realizacji zamówienia. W przypadku udziału podwykonawców przy realizacji zamówienia Zamawiający, zgodnie z art. 36b ustawy Pzp, żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawcom (o ile są znane). Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:

Zamawiający, po przeanalizowaniu całokształtu okoliczności faktycznych i prawnych towarzyszących rozpatrywanemu zamówieniu, doszedł do wniosku, iż rozstrzygnięcie w/w postepowania i zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego z zachowaniem dotychczasowego terminu składania ofert obarczone jest dużym ryzykiem związanym z opóźnieniem dostawy sprzętu, co z kolei w istotny sposób zagraża interesom Zamawiającego.

Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków formularza ogłoszenia o zamóweniu, Zamawiajacy wskazuje, że pełne uzasadnienie skrócenia terminu składania ofert opublikowane zostanie na stronie internetowej wraz z dokumentami postępowania.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 28/07/2020
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 28/07/2020
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy Zakupowej w siedzibie Zamawiającego: GITD, Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa. Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia otwarcia ofert poprzez transmisję online w związku z zaistniałą sytuacją zagrożenia epidemicznego, jeżeli zagrożenie nadal występuje.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów Pzp.

2.Zamawiajacy nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

3.Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Ofertę można składać w odniesieniu dojednej, kilku lub wszystkich części zamówienia

4.Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: a) w zakresie części I przedmiotu zamówienia: 1 600 000 PLN, b) w zakresie części II przedmiotu zamówienia: 270 000 PLN.

Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniężna musi być sporządzone i złożone w oryginale, w przypadku składania dokumentu w formie dokumentu elektronicznego, musi on zostać podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą

5.Termin związania ofertą wynosi 90 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert

6.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów, nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp

7.Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury, o której mowa w art. 24aa Pzp, zgodnie z którą może w pierwszej kolejności dokonać oceny ofert, a następnie zbadać czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu

8.Ofertę stanowi wypełniony formularz „Oferta” (Formularz OF.0.) oraz formularze asortymentowo-cenowe (odpowiednio dla danej części zamówienia: część I przedmiotu zamówienia - Formularz OF.1.; część II przedmiotu zamówienia - Formularz OF.2.) wraz ze (w zakresie części I przedmiotu zamówienia) specyfikacją techniczną dostarczanego sprzętu (Formularz OF.3.) oraz dokumenty wymienione w Warunkach szczególnych SIWZ

9.Wraz z ofertą powinny być złożone:oświadczenia wstępnie JEDZ; pisemne zobowiązanie innego podmiotu, w przypadku, w którym Wykonawca polega na jego zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej wraz z dokumentami potwierdzającymi te okoliczności; pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo; pełnomocnictwo do podpisania oferty - o ile uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą; dowód wniesienia wadium; uzasadnienie tajemnicy przedsiębiorstwa.

10.Zgodnie z ustawą z dnia 6.05.2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1087) z dniem 1.07.2020 r. Główny Inspektor Transport Drogowego przestaje być Zamawiającym, a w jego miejsce na mocy prawa wstępuje Minister właściwy do spraw finansów publicznych. W związku z powyższym, Minister właściwy do spraw finansów publicznych, zobowiązany będzie do dokonywania od dnia 1.07.2020 r. wszelkich czynności prawnych i faktycznych w ramach niniejszego postępowania.

W przypadku wszczęcia postępowania po dniu 30.06.2020 r. postępowanie prowadzone będzie na elektronicznej Platformie Zakupowej Ministra właściwego do spraw finansów publicznych pod adresem: https://mf.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

W takiej sytuacji Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia oferty za pośrednictwem ww. Platformy Zakupowej Ministra właściwego do spraw finansów publicznych

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@odwolania.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1.Środki ochrony prawnej (ŚOP) przysługują Wykonawcom i innym podmiotom,jeżeli mają lub mieli oni interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp (PZP).2.Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami PZP czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu lub zaniechaniu czynności,do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie PZP.3.ŚOP przysługują również organizacjom zrzeszającym wykonawców,wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia ŚOP, prowadzoną przez Prezesa UZP pod warunkiem,że dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub SIWZ.4.Z uwagi na wartość zamówienia równą lub przekraczającą kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 PZP:1)odwołanie przysługuje od wszystkich niezgodnych z przepisami PZP czynności Zamawiającego podjętych w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności,do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie PZP;2)odwołanie wnosi się w terminie 10dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia-jeśli została przesłana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15dni,jeśli została przesłana w inny sposób;3)odwołanie dotyczące treści ogłoszenia wnosi się w terminie 10dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (DUUE),a postanowień SIWZ-w terminie 10dni od dnia zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej,a w przypadku,gdy SIWZ jest przekazywana Wykonawcom–od dnia jej przekazania;4)odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2) i 3) wnosi się w terminie 10dni od dnia,w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;5)jeżeli Zamawiający-mimo takiego obowiązku–nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż:w terminie 30dni od dnia publikacji w DUUE ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;6 miesięcy od dnia zawarcia umowy,jeżeli Zamawiający nie opublikował w DUUE ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.5.Odwołanie wnosi się do Prezesa KIO w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.6.Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego,której zarzuca się niezgodność z przepisami PZP,określać żądanie odwołującego,zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.7.Odwołanie podlega rozpoznaniu,jeżeli nie zawiera braków formalnych z zastrzeżeniem art.187 ust.3 i 4 PZP,uiszczono wpis.8.Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób,aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.Domniemywa się,iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia,jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.9.Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3dni od dnia otrzymania od Zamawiającego kopii odwołania,wskazując stronę,do której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony,do której przystępuje.Wykonawcy stają się uczestnikami postępowania odwoławczego,jeśli mają interes w tym,aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.10.Zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego Wykonawca doręcza Prezesowi KIO w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym,a kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@odwolania.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/06/2020