Dostawy - 307952-2020

02/07/2020    S126

Polska-Warszawa: Infrastruktura sieciowa

2020/S 126-307952

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Adres pocztowy: ul. Szamocka 3, 5
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 01-748
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Departament Zamówień Publicznych
E-mail: SekretariatDZP@zus.pl
Tel.: +48 226671704
Faks: +48 226671733

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.zus.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: ubezpieczenia społeczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup systemu VPN do zarządzania zdalnym dostępem do sieci ZUS

Numer referencyjny: TZ/271/45/19
II.1.2)Główny kod CPV
32424000 Infrastruktura sieciowa
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zakup systemu VPN do zarządzania zdalnym dostępem do sieci ZUS, obejmujący:

1) opracowanie projektu wdrożenia i migracji systemu VPN;

2) dostawę, migrację i wdrożenie systemu VPN do zarządzania zdalnym dostępem do sieci ZUS;

3) opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powdrożeniowej systemu VPN;

4) przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie administrowania systemem VPN;

5) świadczenie usługi serwisu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku 2 do SIWZ (Wzór umowy).

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 465 790.93 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32427000 System sieciowy
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
72700000 Usługi w zakresie sieci komputerowej
48900000 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
48514000 Pakiety oprogramowania zdalnego dostępu
80531200 Usługi szkolenia technicznego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

COO oraz ZCOO w Warszawie

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup systemu VPN do zarządzania zdalnym dostępem do sieci ZUS, obejmujący:

1) opracowanie projektu wdrożenia i migracji systemu VPN;

2) dostawę, migrację i wdrożenie systemu VPN do zarządzania zdalnym dostępem do sieci ZUS;

3) opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powdrożeniowej systemu VPN;

4) przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie administrowania systemem VPN;

5) świadczenie usługi serwisu.

Termin wykonania zamówienia:

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do:

1) opracowania projektu wdrożenia i migracji systemu VPN w terminie do 15 dni roboczych od daty zawarcia umowy;

2) dostawy, migracji i wdrożenia systemu VPN w terminie do 3 miesięcy od daty zawarcia umowy;

3) opracowania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji powdrożeniowej systemu VPN w terminie do 3 miesięcy od daty zawarcia umowy;

4) przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie administrowania systemem VPN w terminie do 3 miesięcy od daty zawarcia umowy;

5) świadczenia usługi serwisu przez okres 36 miesięcy, po dokonaniu odbioru uruchomionego systemu VPN, tj. od dnia następnego po dniu podpisania przez obie strony protokołu gotowości świadczenia usługi, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do umowy. Protokół może zostać podpisany przez strony po zrealizowaniu przez Wykonawcę zobowiązań, o których mowa w pkt 1–4 powyżej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zostały zawarte we Wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 43 ust. 2b ustawy Pzp, Zamawiający może skrócić termin składania ofert w przypadku opublikowania wstępnego ogłoszenia informacyjnego lub jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia

W niniejszym postępowaniu w dniu 23 lipca 2019 r. zostało opublikowane wstępne ogłoszenie informacyjne. Skrócenie terminu składania ofert na zakup systemu VPN spowodowane jest potrzebą Zakładu na pilne zastąpienie używanego obecnie rozwiązania nowym systemem dostępu zdalnego VPN, ponieważ zminimalizuje to ryzyko związane z brakiem suportu obecnego systemu i brakiem możliwości obsługi Windows 10. W szczególności dotyczy to braku wsparcia na systemy używane w VPN przez zakład: CSACS, CiscoNAC oraz brakiem możliwości aktualizacji klienta mobilnego AnyConnect.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 246-605263
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Zakup systemu VPN do zarządzania zdalnym dostępem do sieci ZUS

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
03/06/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 4
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Atende S.A.
Adres pocztowy: pl. Konesera 10a
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 03-736
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 465 790.93 PLN
Najtańsza oferta: 307 271.74 PLN / Najdroższa oferta: 647 136.03 PLN brana pod uwagę
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/06/2020