Lieferungen - 30800-2023

17/01/2023    S12

Polen-Cieszyn: Medizinische Geräte

2023/S 012-030800

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 250-730444)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie
Postanschrift: ul. Bielska 4
Ort: Cieszyn
NUTS-Code: PL225 Bielski
Postleitzahl: 43-400
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Sylwia Blažek, Adam Ślęczka
E-Mail: zampubl@szpitalslaski.pl
Telefon: +48 338549252
Fax: +48 338549252
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.szpitalslaski.pl/

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa urządzeń medycznych

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP 2391/22
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33100000 Medizinische Geräte
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń medycznych do Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie. Zamówienie składa się z 19 części.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/01/2023
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 250-730444

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: VI.3
Anstatt:

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 132 i nast. ustawy Pzp.

2 .Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

3. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.

4. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1. pkt 8) ustawy Pzp.

5. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej oraz sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2. ustawy Pzp.

6. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń między Zamawiającym, a Wykonawcą w walutach obcych.

7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

8. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

9. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

10.Zamawiający nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych ani dołączenia katalogów elektronicznych.

11. Termin płatności - 60 dni od dnia od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, której podstawą jest podpisany przez obie strony protokół zdawczo – odbiorczy.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej zapłaty niż 60 dni w przypadku, gdy będzie to uzasadnione płatnościami otrzymywanymi na finansowanie zamówienia.

12. Zamawiający nie określa wymagań o których mowa w art. 96 ust. 2. pkt. 2 ustawy Pzp.

13. Informacja o sposobie przygotowania i składania ofert zawarto w pkt XI SWZ.

14. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej oraz wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania korespondencji zawarto w pkt VII SWZ.

15. Do oferty należy dołączyć:

1) wypełniony Formularz cenowy, stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ, w zakresie części na którą składana jest oferta,

2) przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt VI. 2. SWZ, w zakresie części na którą składana jest oferta,

3) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji

o Działalności Gospodarczej lub innego rejestru - w celu potwierdzenia, że osoba działająca

w imieniu Wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, jest umocowana do jego reprezentowania. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia do tych dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,

a Wykonawca w formularzu ofertowym wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów,

4) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentacji Wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, jeżeli w jego imieniu działa osoba, której umocowanie nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 3.,

5) inne dokumenty i oświadczenia Wykonawcy (np. stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, itp.).

16. Wszelkie wymagania, warunki i informacje dotyczące przedmiotowego zamówienia, zawarto w dokumentach zamówienia - Specyfikacji Warunków Zamówienia, udostępnionych na stronie internetowej:https://szpitalslaski.pl/strona-488-zamowienia_publiczne.html

muss es heißen:

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 132 i nast. ustawy Pzp.

2 .Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

3. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.

4. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1. pkt 8) ustawy Pzp.

5. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej oraz sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2. ustawy Pzp.

6. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń między Zamawiającym, a Wykonawcą w walutach obcych.

7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

8. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

9. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

10.Zamawiający nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych ani dołączenia katalogów elektronicznych.

11. Termin płatności - 60 dni od dnia od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, której podstawą jest podpisany przez obie strony protokół zdawczo – odbiorczy.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej zapłaty niż 60 dni w przypadku, gdy będzie to uzasadnione płatnościami otrzymywanymi na finansowanie zamówienia.

12. Zamawiający nie określa wymagań o których mowa w art. 96 ust. 2. pkt. 2 ustawy Pzp.

13. Informacja o sposobie przygotowania i składania ofert zawarto w pkt XI SWZ.

14. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej oraz wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania korespondencji zawarto w pkt VII SWZ.

15. Do oferty należy dołączyć:

1) wypełniony Formularz cenowy, stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ, w zakresie części na którą składana jest oferta,

2) przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt VI. 2. SWZ, w zakresie części na którą składana jest oferta,

3) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji

o Działalności Gospodarczej lub innego rejestru - w celu potwierdzenia, że osoba działająca

w imieniu Wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, jest umocowana do jego reprezentowania. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia do tych dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,

a Wykonawca w formularzu ofertowym wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów,

4) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentacji Wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, jeżeli w jego imieniu działa osoba, której umocowanie nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 3.,

5) inne dokumenty i oświadczenia Wykonawcy (np. stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, itp.).

16. Wszelkie wymagania, warunki i informacje dotyczące przedmiotowego zamówienia, zawarto w dokumentach zamówienia - Specyfikacji Warunków Zamówienia, udostępnionych na stronie internetowej:https://szpitalslaski.pl/strona-488-zamowienia_publiczne.html

17. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Anstatt:
Tag: 27/01/2023
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 01/02/2023
Ortszeit: 10:00
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Anstatt:
Tag: 26/04/2023
muss es heißen:
Tag: 01/05/2023
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Anstatt:
Tag: 27/01/2023
Ortszeit: 11:00
muss es heißen:
Tag: 01/02/2023
Ortszeit: 11:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: