Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Diensten - 308112-2021

18/06/2021    S117

België-Oudenaarde: Cateringdiensten

2021/S 117-308112

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2021/S 092-238987)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Algemeen ziekenhuis Oudenaarde
Nationaal identificatienummer: 0870.757.023_502069
Postadres: Minderbroedersstraat 3
Plaats: Oudenaarde
NUTS-code: BE235 Arr. Oudenaarde
Postcode: 9700
Land: België
Contactpersoon: Paul Strybol
E-mail: paul.strybol@azoudenaarde.be
Telefoon: +32 55336680
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.azoudenaarde.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=410128

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

D21/703 Cateringdiensten voor het AZ Oudenaarde vzw

Referentienummer: AZ Oudenaarde-D21 703-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
55520000 Cateringdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Een vier-jarige overeenkomst met mogelijkheid tot één jaar verlenging voor het volledig beheer en de organisatie van de keukenuitbating, inclusief keukenmanagement, ter beschikking stellen van personeel, levering van voedingsmiddelen, bereiden en verdelen tot op de verpleegafdelingen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
15/06/2021
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 092-238987

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

D21 703 AZ Oudenaarde catering Q&A.