Diensten - 308222-2022

08/06/2022    S109

Frankrijk-Longjumeau: Pakketvervoer

2022/S 109-308222

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: groupe hospitalier nord essonne
Postadres: 159 rue du pdt francois mitterrand
Plaats: Longjumeau
NUTS-code: FR104 Essonne
Postcode: 91160
Land: Frankrijk
E-mail: Cellulemarches@ghne.fr
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.gh-nord-essonne.fr
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://marches.maximilien.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&i
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://marches.maximilien.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=812197&orgAcronyme=a1y
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE SANTÉ
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

transports de biens, de produits sanguins labiles, produits cytotoxiques, D'Echantillons biologiques et de prelevements anatomocytopathologiques pour le groupe hospitalier nord essonne

Referentienummer: 2200013
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
60161000 Pakketvervoer
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

transports de biens, de produits sanguins labiles, produits cytotoxiques, D'Echantillons biologiques et de prelevements anatomocytopathologiques pour le groupe hospitalier nord essonne

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60161000 Pakketvervoer
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR104 Essonne
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

transports de biens, de produits sanguins labiles, produits cytotoxiques et D'Echantillons biologiques et de prelevements anatomocytopathologiques pour le groupe hospitalier nord essonne

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

le présent marché prend effet au 1er octobre 2022 pour une durée de 12 mois. Il peut être renouvelé par reconduction tacite trois fois un an à la date anniversaire

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

voir rc

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 06/07/2022
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 06/07/2022
Plaatselijke tijd: 13:30

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

la date limite de réception des questions est fixée au : Vendredi 24 juin 2022 à 12h00. Toutes vos questions peuvent être posées en une seule fois sur la plateforme (une pièce jointe peut-être ajoutée).la date limite des réponses à ces questions, par le ghne, est fixée au : Mercredi 29 juin 2022 à 16h00.le présent marché prend effet au 1er octobre 2022 pour une durée de 12 mois. Il peut être renouvelé par reconduction tacite trois fois un an à la date anniversaire

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: tribunal administratif de versailles
Postadres: 56 avenue de saint cloud
Plaats: Versailles
Postcode: 78000
Land: Frankrijk
Internetadres: http://versailles.tribunal-administratif.fr
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: ccira
Postadres: 5 rue leblanc
Plaats: Paris
Postcode: 75015
Land: Frankrijk
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: greffe de Versailles
Postadres: 56 avenue de saint cloud
Plaats: Versailles
Postcode: 78000
Land: Frankrijk
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
03/06/2022