Leveringen - 308227-2020

02/07/2020    S126

Polen-Warschau: Personal computers

2020/S 126-308227

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 105-253127)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Komenda Główna Straży Granicznej
Postadres: ul. Podchorążych 38
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Postcode: 00-463
Land: Polen
Contactpersoon: Jolanta Górzyńska-Gortat
E-mail: zp.bf.kg@strazgraniczna.pl
Telefoon: +48 225004476
Fax: +48 225004782

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.strazgraniczna.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Zakup komputerów i laptopów dla administratorów platformy integrującej” (część 1–4 zamówienia) i „Zakup komputerów mobilnych” (część 5 zamówienia)

Referentienummer: 14/BF/BŁiI/20
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30213000 Personal computers
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

2. Zamówieniem objęto dostawę:

1) komputerów stacjonarnych (część 1 zamówienia);

2) komputerów przenośnych typu 1 (część 2 zamówienia);

3) komputerów przenośnych typu 2 (część 3 zamówienia);

4) komputerów przenośnych typu 3 (część 4 zamówienia);

5) komputerów przenośnych (część 5 zamówienia).

3. W ramach realizacji każdej z ww. części zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji.

4. Zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający może unieważnić przedmiotowe postępowanie, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

5. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcami odbywać się będzie za pośrednictwem platformy zakupowej SmartPZP pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/kgsg

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
30/06/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 105-253127

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.6
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
In plaats van:

Oferta musi zachować ważność do: 04/09/2020

Te lezen:

Oferta musi zachować ważność do: 11/09/2020

Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 07/07/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 14/07/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 07/07/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 14/07/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: