Servizi - 308385-2022

08/06/2022    S109

Danimarca-Viborg: Servizi connessi all'inquinamento del suolo

2022/S 109-308385

Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Region Midtjylland
Numero di identificazione nazionale: 35209352
Indirizzo postale: Regionshuset Viborg, Skottenborg 26
Città: Viborg
Codice NUTS: DK04 Midtjylland
Codice postale: 8800
Paese: Danimarca
Persona di contatto: Jesper Simensen
E-mail: jesper.simensen@ru.rm.dk
Tel.: +45 78411999
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.rm.dk/
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=333449&B=DK_UDBUD
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=333449&B=DK_UDBUD
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.5)Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Rammeaftaler om indledende og videregående forureningsundersøgelser

II.1.2)Codice CPV principale
90732000 Servizi connessi all'inquinamento del suolo
II.1.3)Tipo di appalto
Servizi
II.1.4)Breve descrizione:

Region Midtjylland udbyder fem (5) parallelle rammeaftaler om anskaffelse af rådgivning og bistand ifm. udførelse af indledende og videregående jordforureningsundersøgelser samt mulighed for udarbejdelse af historikker.

II.1.5)Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 125 000 000.00 DKK
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.2)Codici CPV supplementari
90732100 Servizi di protezione dall'inquinamento del suolo
90732400 Servizi di consulenza in materia di inquinamento del suolo
90732500 Cartografia dell'inquinamento del suolo
90732600 Misurazione o monitoraggio dell'inquinamento del suolo
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: DK04 Midtjylland
II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Region Midtjylland udbyder fem (5) parallelle rammeaftaler om anskaffelse af rådgivning og bistand ifm. udførelse af indledende og videregående jordforureningsundersøgelser samt mulighed for udarbejdelse af historikker.

Der henvises til udbudsmaterialet, herunder kontraktbilag 2 for en nærmere beskrivelse af kontraktgenstanden.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Organisering og bemandingsplan / Ponderazione: 25 %
Criterio di qualità - Nome: Tilbudte medarbejderes kompetencer / Ponderazione: 25 %
Prezzo - Ponderazione: 50 %
II.2.6)Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 95 000 000.00 DKK
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:

Rammeaftalen forventes at træde i kraft den 1. januar 2023 og udløber automatisk 31. december 2024. Region Midtjylland kan forlænge rammeaftalen med to gange et år til maksimalt 31. december 2026.

II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Ordregiver har valgt ikke at opdele kontrakten i henhold til Udbudslovens § 49, idet det vurderes, at der er en naturlig sammenhæng mellem de udbudte ydelser, så de enkelte opgaver, der tildeles under rammeaftalen, mest hensigtsmæssigt varetages af samme leverandør.

Der indgås dog 5 rammeaftaler for derved at gøre opgaven egnet for flere virksomheder.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Ordregiver har ikke stillet minimumskrav til økonomisk og finansiel formåen i dette udbud.

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Ordregiver har ikke stillet minimumskrav til teknisk og faglig formåen i dette udbud.

III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

Ordregiver henviser til rammeaftalen.

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
Accordo quadro con diversi operatori
Numero massimo di partecipanti all'accordo quadro previsto: 5
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 31/08/2022
Ora locale: 12:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Danese
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 5 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 31/08/2022
Ora locale: 12:00

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
VI.2)Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico
VI.3)Informazioni complementari:

Den anslåede værdi af rammeaftalen, som anført i afsnit II.2.6) er 95 mio. kr. Den maksimale værdi af rammeaftalen, som anført i afsnit II.1.5) er 125 mio. kr., hvilket skyldes usikkerhed om behovet for undersøgelser, bl.a. som følge af PFAS-undersøgelser, overfladevandundersøgelser og eventuelle undersøgelser, der aktuelt ikke er kendte/behov for. Hertil kommer usikkerhed om politiske prioriteringer.

__

Udelukkelsesgrunde:

Tilbudsgiver, der befinder sig under omstændigheder som anført i udbudslovens §§ 135-136 og § 137, stk. 1, nr. 1, 2 og 4 er udelukket fra at deltage i udbuddet. En tilbudsgiver, der på et hvilket som helst tidspunkt under udbuddet bliver omfattet af en af udelukkelsesgrundende §§ 135-136 og § 137, stk. 1, nr. 1, 2 eller 4 vil blive udelukket fra udbuddet, medmindre den pågældende inden for en af Ordregiver fastsat rimelig frist fremlægger dokumentation, der viser tilbudsgiverens pålidelighed, jf. udbudslovens § 138.

__

Foreløbig dokumentation:

Som foreløbig dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene, skal tilbudsgiver alene fremsende udfyldt ESPD sammen med tilbuddet.

__

Endelig dokumentation:

Efter tilbudsevalueringen (men inden meddelelse om kontrakttildeling) agter Ordregiver at indhente endelig dokumentation for, at de vindende tilbudsgivere ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde.

Tilbudsgivere skal efter anmodning fra Ordregiver dokumentere ikke at være omfattet af udelukkelsesgrundene, ved fremlæggelse af serviceattest eller tilsvarende, jf. udbudsbetingelsernes pkt. 2.8.6. Serviceattesten må være op til 6 måneder gammel regnet fra Ordregivers anmodningstidspunkt.

Som følge af artikel 5k i Rådets forordning (EU) 2022/576 af 8. april 2022 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine, skal tilbudsgivere efter krav fra Ordregiver fremsende: Underskrevet erklæring (udbudsbilag B).

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Klagenævnet for Udbud
Indirizzo postale: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Città: Viborg
Codice postale: 8800
Paese: Danimarca
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Tel.: +45 72405708
Indirizzo Internet: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Indirizzo postale: Carl Jacobsens Vej 35
Città: Valby
Codice postale: 2500
Paese: Danimarca
E-mail: kfst@kfst.dk
Tel.: +45 41715000
Indirizzo Internet: http://www.kfst.dk
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
03/06/2022