Dienstleistungen - 308467-2019

03/07/2019    S126    Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Olkusz: Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen

2019/S 126-308467

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Miasto i Gmina Olkusz
Postanschrift: Rynek 1
Ort: Olkusz
NUTS-Code: PL21
Postleitzahl: 32-300
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Łukasz Rychlewski, Barbara Sierka
E-Mail: przetarg@umig.olkusz.pl
Fax: +48 326260103

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.umig.olkusz.pl

Adresse des Beschafferprofils: https://platformazakupowa.pl/pn/olkusz

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://platformazakupowa.pl/pn/olkusz
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://platformazakupowa.pl/pn/olkusz
Im Rahmen der elektronischen Kommunikation ist die Verwendung von Instrumenten und Vorrichtungen erforderlich, die nicht allgemein verfügbar sind. Ein uneingeschränkter und vollständiger direkter Zugang zu diesen Instrumenten und Vorrichtungen ist gebührenfrei möglich unter: https://platformazakupowa.pl/pn/olkusz
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

System gospodarki odpadami komunalnymi – wywóz odpadów

Referenznummer der Bekanntmachung: OA.271.2.25.2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90500000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Olkusz, na których zamieszkują mieszkańcy, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiedniego poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90512000
90513100
90514000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL21
Hauptort der Ausführung:

Gmina Olkusz

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Szczegółowe wymagania dotyczące zbierania odpadów zostały określone w Załączniku nr 1 do umowy, natomiast obowiązki Wykonawcy przy realizacji zamówienia zostały określone w Załączniku nr 2 do umowy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/10/2019
Ende: 31/03/2020
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Wykonawca winien posiadać wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Olkusz zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w zakresie objętym przedmiotem zamówienia

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Wykonawca powinien posiadać w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, środki finansowe lub zdolność kredytową wykonawcy na kwotę nie mniejszą niż 500 000 PLN.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

W celu wykazania spełnienia warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia, Zamawiający żąda:

Wykonania lub wykonywania należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, jednej usługi odbioru odpadów komunalnych wykonanej lub wykonywanej w sposób ciągły przez okres minimum 6 następujących po sobie miesięcy obejmującej odbiór i zagospodarowanie odpadów:

1. o masie łącznej minimum:

— 4 000 Mg niesegregowanych odpadów komunalnych,

— 2 000 Mg segregowanych odpadów komunalnych.

2. od najmniej 40 000 mieszkańców lub 6000 nieruchomości.

Wykonawca jest zobowiązany spełnić jednoczenie dwie wyżej wskazane przesłanki.

Warunek uważa się za spełniony, jeżeli Wykonawca osiągnął powyższe przesłanki w ramach jednej lub kilku usług realizowanych w okresie 6 następujących po sobie miesięcy. Jeżeli wykonawca wykonywał kilka usług ich poszczególne przesłanki (ilości odpadów, ilość mieszkańców, liczba nieruchomości) w okresie 6 miesięcy sumuje się. Na potwierdzenie spełnienia należy złożyć oświadczenie z podaniem przedmiotu – zakresu rzeczowego zamówienia, dat ich wykonania i odbiorców wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi zostały wykonane należycie.

W celu wykazania spełnienia warunku dotyczącego dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.

Wykonawca powinien:

1. dysponować co najmniej:

— 4 pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych,

— 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,

— 1 pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej.

Wszystkie w/w pojazdy muszą być w dyspozycji Wykonawcy, winny być trwale i czytelnie oznakowane (nazwa firmy, dane adresowe i numery telefonu), winny być zarejestrowane, dopuszczone do ruchu, posiadać aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu, winny spełniać normę emisji spalin nie niższą niż EURO 4.

2. dysponować bazą magazynowo–transportową usytuowaną w gminie, z terenu której odbiera te odpady, lub odległości nie większej niż 60 km od granicy tej gminy i na terenie, do którego posiada tytuł prawny (odległość powinna być mierzona zgodnie z odległością, jaką pokona pojazd po najkrótszych drogach publicznych pomiędzy bazą magazynowo–transportową a granicą gminy).

W celu wykazania spełnienia warunku dotyczącego dysponowania odpowiednim potencjałem osobowym.

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że na czas realizacji zamówienia będzie dysponował:

1) kierowcami z uprawnieniami do obsługi sprzętu – co najmniej 7 osób,

2) ładowaczami (osobami zajmującymi się załadunkiem odpadów) – co najmniej 14 osób,

3) pracownikiem Biura Obsługi – co najmniej 1 osoba, odpowiedzialna za nadzór i właściwą jakość świadczonej usługi oraz za kontakt z mieszkańcami gminy, (w tym wydająca worki do selektywnej zbiórki),

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Umowa może ulec zmianie w zakresie określonym w paragrafie 16 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 07/08/2019
Ortszeit: 11:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 07/08/2019
Ortszeit: 11:15
Ort:

Siedziba Zamawiającego tj. w Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, 32-300 Olkusz, pokój 112, POLSKA.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Każdy wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przetargowego w wysokości: 105 000,00 PLN, słownie: sto pięć tysięcy złotych 00/100

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo–kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych-bezwarunkowych, nieodwołalnych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych-bezwarunkowych, nieodwołalnych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu w Bank Pekao S.A. nr 03 1240 4748 1111 0000 4868 9878 przy czym wadium powinno znaleźć się na rachunku bankowym przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku wnoszenia wadium w formie poręczenia lub gwarancji, za pośrednictwem platformy zakupowej – Zamawiający wymaga złożenia dokumentu w formie elektronicznej na zasadach określonych w rozdz. VII SIWZ – z zastrzeżeniem, iż będzie on podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta tj. wystawcę gwarancji/poręczenia.

2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6.

W przypadku zakończenia obowiązującej umowy oraz niewyłonienia nowego wykonawcy Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia do czasu wyłonienia nowego wykonawcy zgodnie z zapisami ustawy Pzp jednak na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. W przypadku konieczności udzielenia zamówienia o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 - zakres zamówienia pozostanie nie zmieniony przy zachowaniu cen z oferty chyba, że przepisy prawa w tym zakresie wymuszą wprowadzenie takiej zmiany.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/06/2019