Supplies - 308471-2021

18/06/2021    S117

Slovakia-Bratislava: Motor vehicles

2021/S 117-308471

Contract notice – utilities

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
National registration number: 35850370
Postal address: Prešovská 48
Town: Bratislava-Ružinov
NUTS code: SK010 Bratislavský kraj
Postal code: 826 46
Country: Slovakia
Contact person: Viera Kunová, Ing. Paulína Struková
E-mail: paulina.strukova@bvsas.sk
Telephone: +421 940984689 / 948985812
Internet address(es):
Main address: http://bvsas.sk
Address of the buyer profile: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8415
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/432548
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/432548
I.6)Main activity
Water

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Prenájom mechanizácie a strojov so službami

Reference number: 432548
II.1.2)Main CPV code
34100000 Motor vehicles - PA02
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Predmetom zákazky je prenájom mechanizácie a strojov spolu so zabezpečením služieb súvisiacich s jej údržbou a prevádzkou, so zabezpečením povinného zmluvného poistenia a havarijného poistenia a ďalších služieb spojených s prevádzkovaním a s vybavovaním príslušnej administratívy. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 10 124 740.91 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
16700000 Tractors
34144710 Wheeled loaders
34134200 Tipper trucks
34144700 Utility vehicles
34144000 Special-purpose motor vehicles
98300000 Miscellaneous services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK010 Bratislavský kraj
Main site or place of performance:

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Pri Šajbách 8226/2A, 831 06 Bratislava, SLOVENSKO

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom zákazky je prenájom mechanizácie a strojov spolu so zabezpečením služieb súvisiacich s jej údržbou a prevádzkou, so zabezpečením povinného zmluvného poistenia a havarijného poistenia a ďalších služieb spojených s prevádzkovaním a s vybavovaním príslušnej administratívy. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 10 124 740.91 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO). Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, prípadne podľa § 32 ods. 4 a/alebo 5, § 39 alebo § 152 ZVO.

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa požaduje preukázanie splnenia uvedenej podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.

Obstarávateľ požaduje predložiť dokumenty podľa § 32 ods. 2 ZVO v celom rozsahu, nakoľko nevie aplikovať ustanovenie § 32 ods. 3 ZVO.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Neaplikuje sa.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. Podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO zoznamom dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO.

2. Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g), uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.

3. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spoločne.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

K bodu 1:

Uchádzač zoznamom dodávok tovaru preukáže, že za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania plnil zákazky dodaním tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky vo výške minimálne 5 000 000,00 EUR bez DPH spolu za tri roky.

Za dodanie tovaru rovnakého alebo podobného charakteru sa považuje prenájom mechanizmov a strojov so službami kategórií T - kolesové traktory (Traktor, traktor bager, čelný nakladač), P pracovný stroj (minibagre), O2 prívesné vozíky, N2 a N3 nákladné vozidlá. Uchádzač preukáže poskytovanie prenájmu podľa druhej vety v každej z uvedených kategórií.

Zoznam dodávok tovaru musí obsahovať: identifikáciu dodávateľa a odberateľa, kontaktnú osobu odberateľa, stručný opis predmetu dodávky, zmluvnú cenu dodávky v EUR bez DPH a lehoty dodania.

Zoznam sa predkladá ako sken originálneho listinného oprávnenou osobou uchádzača podpísaného dokumentu. Ak zoznam obsahuje iba referencie z IS ÚVO Evidencia referencií, zoznam nemusí byť podpísaný. Referencie, ktoré nie sú vedené v IS ÚVO Evidencia referencií, sa predkladajú ako sken originálneho listinného dokumentu potvrdenia o plnení.

Za rozhodujúce obdobie predchádzajúcich troch rokov sa považuje obdobie posledných troch rokov končiacim dňom predchádzajúcim dňu zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku EÚ.

V prípade predloženia cenovej ponuky pre viac častí predmetu zákazky, obstarávateľ požaduje predložiť požadované doklady pre každú časť predmetu zákazky, pre ktorú uchádzač predkladá cenovú ponuku.

III.1.6)Deposits and guarantees required:

Obstarávateľ požaduje zabezpečiť viazanosť ponuky zábezpekou vo výške 130 000 EUR. Bližšie informácie sú uvedené v časti A. Pokyny pre záujemcov a uchádzačov, bod 17 súťažných podkladov.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 21/07/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Slovak
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 20/07/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 21/07/2021
Local time: 10:30
Place:

Otváranie ponúk sa uskutoční ako On-line sprístupnenie ponúk v systéme EVO.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

1. Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku na predmet zákazky. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku na predmet zákazky.

2. Komunikácia vo verejnej súťaži sa bude uskutočňovať písomne, prostredníctvom elektronického Informačného systému pre elektronické verejné obstarávanie (ďalej len IS EVO), ktorého správcom je Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len úrad) www.uvo.gov.sk, s využitím všetkých jeho funkcionalít. IS EVO je dostupný bezplatne na nasledovnej adrese: https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html

3. Doplňujúce informácie k bodu IV.2.4) oznámenia: Ponuky a ďalšie doklady a dokumenty sa predkladajú v štátnom jazyku, t.j. v slovenskom jazyku podľa § 21 ods. 6 ZVO. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku.

4. Verejný obstarávateľ povoľuje, že uchádzač môže vyplniť len oddiel Globálny údaj pre všetky podmienky účasti časti IV JED bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV JED.

5. Obstarávateľ rozhodol, že na základe § 66 ods. 7 druhá veta ZVO sa vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk v nadväznosti na § 55 ods. 1 ZVO obstarávateľ vyhodnocuje doklady len u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste.

6. Obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorého subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

7.Doplnenie k bodu II.2.7) - Trvanie rámcovej zmluvy: 48 mesiacov. Prenájom mechanizmov a strojov sa bude realizovať na základe čiastkových zmlúv uzavretých na základe rámcovej zmluvy po dobu 72 mesiacov od podpisu preberacieho protokolu.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.Box
Town: Bratislava
Postal code: 820 05
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.Box
Town: Bratislava
Postal code: 820 05
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
15/06/2021