Dostawy - 308490-2017

05/08/2017    S149    - - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Ostróda: Autobusy niskopodłogowe

2017/S 149-308490

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 145-299032)

Legal Basis:

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Miejska Ostróda
ul. Mickiewicza 24
Ostróda
14-100
Polska
Osoba do kontaktów: Karol Żurański
Tel.: +48 896429439
E-mail: zuranski@um.ostroda.pl
Faks: +48 896429439
Kod NUTS: PL62

Adresy internetowe:

Główny adres: www.ostroda.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa autobusów w ramach Projektu: Zrównoważony transport miejski w Ostródzie.

Numer referencyjny: ZP.271.7.2017
II.1.2)Główny kod CPV
34121400
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa autobusów w ramach Projektu: Zrównoważony transport miejski w Ostródzie, w tym:

Część 1- dziesięciu sztuk fabrycznie nowych, niskoemisyjnych, niskopodłogowych autobusów (pojazdów) o długości całkowitej 11,5- 12,2 metrów przeznaczonych do wykonywania przewozów w publicznej komunikacji miejskiej;

Część 2- dwóch sztuk fabrycznie nowych, niskopodłogowych autobusów (pojazdów) o długości całkowitej 8,5-9,2 metrów z napędem elektrycznym;

zgodnie z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (adekwatnie do wybranej części załącznik nr 4.1 i 4.2 do SIWZ), wzorem umowy (załącznik nr 3 do SIWZ) i § 19 SIWZ.

2. Pełny opis przedmiotu zamówienia zostały określony w § 3 i 19 SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/08/2017
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 145-299032

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.1.5
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Szacunkowa całkowita wartość
Zamiast:

Wartość bez VAT: 13 400 000.00 EUR.

Powinno być:

Wartość bez VAT: 3 209 657,71 EUR.

VII.2)Inne dodatkowe informacje: