Diensten - 308505-2018

17/07/2018    S135    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Nederland-Coevorden: Overige gemeenschaps-, sociale en persoonlijke diensten

2018/S 135-308505

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gemeente Coevorden
Postbus 2
Coevorden
7740 AA
Nederland
Contactpersoon: Kenniscentrum CBP
E-mail: kenniscentrum@CBP.nl
NUTS-code: NL132

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.coevorden.nl

I.1)Naam en adressen
Gemeente Coevorden
Postbus 2
Coevorden
7740 AA
Nederland
Contactpersoon: Kenniscentrum CBP
E-mail: Kenniscentrum@cbp.nl
NUTS-code: NL132

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.coevorden.nl

I.1)Naam en adressen
Gemeente Borger-Odoorn
Postbus 3
Exloo
7875 ZG
Nederland
Contactpersoon: Kenniscentrum CBP
E-mail: kenniscentrum@CBP.nl
NUTS-code: NL132

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.borger-odoorn.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Gemeente Coevorden en gemeente Borger-Odoorn - Selectieprocedure Aagemene voorziening schoonmaakondersteuning en maatwerkvoorziening hulp bij (ontregeld) huishouden

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
98000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De gemeente Coevorden en Borger-Odoorn wensen gezamenlijk een raamovereenkomst ten behoeve van een algemene voorziening schoonmaakondersteuning en een maatwerkvoorziening hulp bij (ontregeld) huishouden (HH2) voor Wmo cliënten.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 2
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Coevorden

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL132
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gemeente Coevorden

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Deze procedure betreft zowel de contractering van een algemene voorziening ten behoeve van schoonmaakondersteuning als een maatwerkvoorziening hulp bij (ontregeld) huishouden (HH2) voor inwoners die woonachtig zijn in de gemeente Borger-Odoorn en Coevorden. Bij de maatwerkvoorziening betreft het inwoners die als gevolg van beperkingen die zij ondervinden in de zelfredzaamheid niet in staat zijn een gestructureerd huishouden te voeren. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de indicatiestelling; de aard en omvang van de in te zetten huishoudelijke hulp op inwoner niveau. De schoonmaakondersteuning moet niet alleen beschikbaar zijn voor de inwoners die vanuit de Wmo 2015 gecompenseerd worden, maar voor iedere inwoner in de gemeente Coevorden.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2019
Einde: 31/12/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Deze opdracht heeft een optie tot eenzijdige verlenging door de opdrachtgever van driemaal één jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Borger- Odoorn

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85300000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL132
Voornaamste plaats van uitvoering:

Borger-Odoorn

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Deze procedure betreft zowel de contractering van een algemene voorziening ten behoeve van schoonmaakondersteuning als een maatwerkvoorziening hulp bij (ontregeld) huishouden (HH2) voor inwoners die woonachtig zijn in de gemeente Borger-Odoorn en Coevorden. Bij de maatwerkvoorziening betreft het inwoners die als gevolg van beperkingen die zij ondervinden in de zelfredzaamheid niet in staat zijn een gestructureerd huishouden te voeren. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de indicatiestelling; de aard en omvang van de in te zetten huishoudelijke hulp op inwoner niveau. De schoonmaakondersteuning moet niet alleen beschikbaar zijn voor de inwoners die vanuit de Wmo 2015 gecompenseerd worden, maar voor iedere inwoner in de gemeente Borger-Odoorn.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2019
Einde: 31/12/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Deze opdracht heeft een optie tot eenzijdige verlenging door de opdrachtgever van driemaal één jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Informele criteria:

— Inschrijvingsbrief

Formele criteria:

— Eigen verklaring

— Documenten m.b.t. beroep op derde(n)

O (Kopie van) bewijs van inschrijving Kvk van derde(n)

O Eigen verklaring van derde(n)

— Concernverklaring

— Uittreksel handels- en/of beroepenregister Kamer van Koophandel, niet ouder dan 6 maanden,

— Gedragsverklaring Aanbesteden (GVA), niet ouder dan 24 maanden,

— Verklaring Belastingdienst betaling sociale zekerheidspremies en belastingen, niet ouder dan 6 maanden,

— Een geldig polisblad of verzekeringscertificaat van uw bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering waaruit voldoende dekking blijkt,

— Uw opgave van het minimale aantal uren (minimaal 20 cliënten) dat uw organisatie kan leveren per ingangsdatum contract voor zowel schoonmaakondersteuning als hulp bij ontregeld huishouden,

— Uw opgave is uitgesplitst in uren voor Schoonmaak ondersteuning en Hulp bij (ontregeld) huishouden,

— Iedere opdrachtnemer dient de inwoner de mogelijkheid te bieden om rechtstreeks bij de aanbieder extra uren in te kopen (zie PvE), danwel alle uren zelf in te kopen, indien de inwoner op grond van de lichte toegangstoets niet in aanmerking komt voor de voorziening. De aanbieder dient bij de inschrijving te verklaren deze mogelijkheid te bieden aan inwoners en aan te geven welke uurtarief gehanteerd wordt voor deze dienstverlening.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

De inschrijver dient afdoende verzekerd te zijn inzake aansprakelijkheid door middel van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering dient minimaal 500 000 EUR per gebeurtenis te dekken alsmede minimaal twee gebeurtenissen/uitkeringen per jaar.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 07/09/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 06/12/2018
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 07/09/2018
Plaatselijke tijd: 12:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

COMMUNICATIE

In deze aanbestedingsprocedure worden alle aanbestedingsdocumenten via een elektronisch medium digitaal beschikbaar gesteld. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van Aanbestedingskalender.nl (verder: ABK).

Nota van inlichtingen.

Er is ten behoeve van deze procedure één vragenronde gepland. Vragen t.b.v. de vragenronde kunnen uiterlijk tot woensdag 8-8-2018, 12:00 uur via de berichtenmodule van ABK worden ingediend. Er wordt van inschrijvers een proactieve en zorgvuldige houding verwacht ten aanzien van het stellen van vragen. Eventuele wijzigingen en aanvullingen op deze offerteaanvraag in de nota’s van inlichtingen dient de inschrijver onvoorwaardelijk te accepteren, evenals het gegeven dat deze wijzigingen en aanvullingen prevaleren boven de bepalingen in deze leidraad. Omwille van een vlotte en gerichte beantwoording dient u de vragen, waar mogelijk voorzien van motivering/toelichting, in te dienen in het bijgevoegde excelbestand.

De geanonimiseerde vragen zullen omstreeks 17-8-2018 door de Opdrachtgever worden beantwoord. De opdrachtgever beantwoordt de gestelde vragen middels de Nota van inlichtingen, welke gepubliceerd zal worden op ABK.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank Noord-Nederland (Groningen)
Postbus 933
Groningen
9700 AX
Nederland
Telefoon: +31 503166166
E-mail: info.rechtbanknoordnederland@rechtspraak.nl

Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Noord-Nederland/Contact/Pages/default.aspx

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/07/2018