Services - 308514-2018

17/07/2018    S135

Slovenija-Ljubljana: Informacijski sistemi

2018/S 135-308514

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke
Nacionalna identifikacijska številka: 2256584000
Poštni naslov: Slovenčeva ulica 22
Kraj: Ljubljana
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
Kontaktna oseba: Sektor za finančno poslovanje, Lea Golob
E-naslov: lea.golob@jazmp.si
Telefon: +386 82000500
Telefaks: +386 82000557
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.jazmp.si
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://eponudbe.si/
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko prek: https://eponudbe.si/
I.4)Vrsta javnega naročnika
Nacionalna ali zvezna agencija/urad
I.5)Glavna področja dejavnosti
Zdravje

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Vzpostavitev in vzdrževanje centralnega informacijskega sistema naročnika

Referenčna številka dokumenta: JN0618
II.1.2)Glavna koda CPV
48810000 Informacijski sistemi
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Vzpostavitev in vzdrževanje centralnega informacijskega sistema naročnika.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
48810000 Informacijski sistemi
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Sedež naročnika.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Postopek bo potekal v treh fazah. Naročnik bo v prvi fazi po prejemu ponudb (prijav) izvedel javno odpiranje. Po prejemu in pregledu prijav bo kandidate, ki bodo imeli dopustne prijave, pozval k enemu ali več ločenih krogov ustnih pogajanj. V primeru, če bodo kandidati z dopustnimi prijavami več kot trije, bo naročnik v naslednji krog konkurenčnega dialoga povabil le prve tri kandidate, ki jih bo izbral na podlagi meril, ki so navedena v teh navodilih. Vse kandidate bo obvestil o njihovem uspehu preko portala javnih naročil.

Način in vsebino pogajanj v drugem krogu fazi dialoga - bo opredelil s povabilom kandidatom. Naročnik si pridržuje pravico, da bo izvedel več kot en krog ločenih pogajanj. Naročnik se bo v tej fazi pogajal o vseh elementih pogodbenih določil ter predmetu pogodbe.

Po zadnjem krogu pogajanj bo naročnik pripravil končno tehnično dokumentacijo v postopku in končni vzorec pogodbe ter kandidate pozval k oddaji ponudb v zadnji (tretji) fazi konkurenčnega dialoga.

Način in vsebino postopka v zadnji fazi konkurenčnega dialoga bo naročnik opredelil v končni razpisni dokumentaciji, ter navedel, da gre za končno oddajo ponudb, oziroma bo vnaprej opredelil potek zadnje faze. Odpiranje končnih ponudb bo javno. V primeru, če bodo vse končne ponudbe nedopustne si naročnik pridržuje pravico postopek vrniti v drugo ali tretjo fazo konkurenčnega dialoga.

Ponudniki, ki se v posamezni fazi dialoga kljub povabilu ne bodo udeležili bodo izločeni iz nadaljnjega postopka in oddaje končne ponudbe naročnik bo štel, da so odstopili od postopka, ne bo pa jim uveljavil morebitnih finančnih zavarovanj, ki bi bila dana v postopku razen v primeru, če bi odstopil od končne ponudbe v tretji fazi postopka, za katero bi bilo dano zavarovanje.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 96
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

Podaljšanje vzdrževanja

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: da
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: da
Opis variant:

Razvidno iz obrazca "Specifikacije".

II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Razvidno iz obrazca ePRO - Navodila ponudnikom.

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:

Razvidno iz obrazca ePRO - Navodila ponudnikom.

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Konkurenčni dialog
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4)Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
Uporaba postopka po fazah za postopno zmanjšanje števila rešitev za razpravo ali ponudb za pogajanje
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 30/08/2018
Lokalni čas: 10:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Slovenščina, Angleščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov
Uporabljeno bo elektronsko plačilo
VI.3)Dodatne informacije:

Javno odpiranje ponudb

Čas: 30. 8. 2018 do 10:00

Lokacija: www.eponudbe.si pri objavi tega javnega naročila

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 20.8.2018 10:00:00

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Poštni naslov: Slovenska cesta 54
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke
Poštni naslov: Slovenčeva ulica 22
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
12/07/2018