Usługi - 308567-2020

02/07/2020    S126

Polska-Warszawa: Usługi transmisji sygnału radiowego

2020/S 126-308567

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Polskie Radio – Spółka Akcyjna
Adres pocztowy: al. Niepodległości 77/85
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
Kod pocztowy: 00-977
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Matylda Grzybowska
E-mail: zamowienia.publiczne@polskieradio.pl
Tel.: +48 226459081
Faks: +48 226453957

Adresy internetowe:

Główny adres: www.prsa.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 1.2. Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Warszawie „Radio dla Ciebie” Spółka Akcyjna
Adres pocztowy: ul. Myśliwiecka 3/5/7
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
Kod pocztowy: 00-495
Państwo: Polska
E-mail: zamowienia.publiczne@polskieradio.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.rdc.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: działalność polegająca na produkcji programów wraz z ich nadawaniem

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługi emisji programów radiowych w systemie DAB+

Numer referencyjny: BZP.B5.1.2020
II.1.2)Główny kod CPV
64228200 Usługi transmisji sygnału radiowego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług emisji programów radiofonicznych w systemie DAB+ w Warszawie i części województwa mazowieckiego (obszary: Ostrów Mazowiecka, Radom, Płock, Siedlce) na które składają się usługi dosyłu sygnału do stacji nadawczej(ych) oraz rozpowszechniania sygnału multipleksu w standardzie DAB+.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 3 405 362.40 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
Kod NUTS: PL92 Mazowiecki regionalny
II.2.4)Opis zamówienia:

Usługi emisji programów radiofonicznych w systemie DAB+ świadczone maja być dla obszarów: Warszawa, Płock, Radom, Ostrów Mazowiecka w okresie od dnia 1 października 2020 r. do dnia 30 września 2023 r., z zastrzeżeniem, że w przypadku emisji obejmujących obszary: Płock, Radom, Ostrów Mazowiecką i Siedlce, uruchomienie usług może nastąpić po dniu 1 października 2020 r., nie później niż w okresie do 6 miesięcy od daty zawarcia umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Zasięg powierzchniowy / Waga: 60
Cena - Waga: 40
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 049-116391
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
09/06/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Emitel S.A. w Warszawie
Adres pocztowy: ul. F. Klimczaka 1
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
Kod pocztowy: 02-797
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 4 500 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 2 837 802.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
22/06/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Emitel S.A. w Warszawie
Adres pocztowy: ul. F. Klimczaka 1
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
Kod pocztowy: 02-797
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 4 500 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 567 560.40 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy przysługują Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes prawny w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego Wyznaczonego przepisów ustawy.

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego, podjętej w postępowaniu lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego Wyznaczonego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu Wyznaczonemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł On zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający Wyznaczony mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środka komunikacji elektronicznej.

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego Wyznaczonego stanowiącej podstawę jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. W przypadku przesłania informacji o czynności Zamawiającego Wyznaczonego stanowiącej podstawę wniesienia odwołania w sposób inny niż wskazany w zdaniu poprzedzającym, odwołanie wnosi się w terminie 15 dni od dnia przesłania rzeczonej informacji.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie wobec innych czynności wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Jeżeli koniec terminu, na skorzystanie ze środka ochrony prawnej, przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin ten upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu Wyznaczonemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

Zamawiający Wyznaczony lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.

Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu co do uwzględnienia przez Zamawiającego w całości zarzutów podniesionych w odwołaniu, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/06/2020