Usługi - 308625-2020

02/07/2020    S126

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia systemu

2020/S 126-308625

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komenda Główna Policji
Adres pocztowy: Puławska 148/150
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 02-624
Państwo: Polska
E-mail: ewa.zalewska@policja.gov.pl
Tel.: +48 226011661
Faks: +48 226011857

Adresy internetowe:

Główny adres: https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup usługi serwisu pogwarancyjnego aplikacji automatycznego systemu identyfikacji daktyloskopijnej (AFIS) MetaMorpho

Numer referencyjny: 13/BŁiI/20/EZ
II.1.2)Główny kod CPV
72253200 Usługi w zakresie wsparcia systemu
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Zakup usługi serwisu pogwarancyjnego aplikacji automatycznego systemu identyfikacji daktyloskopijnej (AFIS) MetaMorpho.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 947 825.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

Zakup usługi serwisu pogwarancyjnego aplikacji automatycznego systemu identyfikacji daktyloskopijnej (AFIS) MetaMorpho.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
  • Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z następującego powodu:
    • ochrona praw wyłącznych, łącznie z prawami własności intelektualnej
Wyjaśnienie:

Przedmiotem zamówienia jest usługa: „Serwis pogwarancyjny aplikacji automatycznego systemu identyfikacji daktyloskopijnej (AFIS) do 15.12.2020”.

System AFIS w pierwszej wersji został zainstalowany i uruchomiony w 2000 roku z inicjatywy Komisji Europejskiej, która zakupiła go od firmy SAGEM (od 2010 r. firma zmieniła nazwę na „Morpho”, a od 2017 r. – Idemia Identify & Security France) dla potrzeb polskiej policji. Od tamtego czasu system ten był rozbudowywany i modyfikowany zarówno pod względem sprzętowym, jak i programowym. Na podstawie umowy z dnia 26 listopada 2002 r. zawartej między dostawcą i stroną polską, autorskie prawa majątkowe do przedmiotowego systemu posiada firma Idemia. W wymienionej umowie zobowiązano Zamawiającego – Komendę Główną Policji – do spełnienia wymagań związanych z ochroną oraz bezpieczeństwem dostarczonego oprogramowania poprzez „zaniechanie udzielenia dostępu jakimkolwiek osobom trzecim do jakichkolwiek elementów oprogramowania dostarczonego Zamawiającemu przez firmę Idemia, w tym również do kodów źródłowych oprogramowania systemu”.

Tym samym usługi modernizacji i serwisu pogwarancyjnego mogą być świadczone przez firmę Idemia.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 51/13/BłiI/20/EZ
Nazwa:

Zakup usługi serwisu pogwarancyjnego aplikacji automatycznego systemu identyfikacji daktyloskopijnej (AFIS) MetaMorpho

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
19/05/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Idemia Identity & Security France
Adres pocztowy: 2 place Samuel de Champlain
Miejscowość: Courbevoie
Kod NUTS: FR FRANCE
Kod pocztowy: 92400
Państwo: Francja
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 3 150 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 947 825.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp.

2. Odwołanie w przedmiotowym postępowaniu przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której był zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub SIWZ na stronie internetowej.

5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 3 i 4 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanych przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/06/2020