Usluge - 308637-2018

17/07/2018    S135    - - Usluge - Obavijest o javnoj nabavi - Otvoreni postupak 

Hrvatska-Zagreb: Usluge informacijske tehnologije: savjetovanje, razvoj programske podrške, internet i podrška

2018/S 135-308637

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Legal Basis:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Ministarstvo turizma
87892589782
Prisavlje 14
Zagreb
10000
Hrvatska
Osoba za kontakt: Osobe zadužene za kontakt s ponuditeljima: Maja Lugarić, Dijana Prćić
Telefon: +385 16169286
E-pošta: nabava@mint.hr
Telefaks: +385 16169286
NUTS kod: HR0

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.mint.hr

I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2018/S+0F2-0018787
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Ministarstvo ili drugo državno ili federalno tijelo, uključujući njihove regionalne ili lokalne jedinice
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Izrada projektnih zadataka za javne usluge u turizmu, praćenje i evaluacija te analiza i praćenje usklađenosti poslovnih procesa sa postojećim zakonodavnim okvirom

Referentni broj: A-03-2018
II.1.2)Glavna CPV oznaka
72000000
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Usluga izrade projektnih zadataka i detaljnih specifikacija aplikacija za javne usluge u turizmu – središnji turistički registar; upravne postupke i neupravne postupke dodjele potpora za razvoj turizma, praćenje i evaluacija uspostave informacijskih sustava te analiza i praćenje usklađenosti poslovnih procesa sa postojećim zakonodavnim okvirom i smjernice za prilagodbu zakonodavnog okvira javnih e-usluga za turizam.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 460 000.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za sve grupe
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Izrada projektnog zadatka i detaljnih tehničkih specifikacija za javne usluge u turizmu –središnji turistički registar, upravne postupke, neupravni postupci dodjele potpora za razvoj turizma

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
72000000
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR0
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Zagreb, Prisavlje 14.

II.2.4)Opis nabave:

Izrada projektnog zadatka i detaljnih tehničkih specifikacija za javne usluge u turizmu –središnji turistički registar, upravne postupke, neupravni postupci dodjele potpora za razvoj turizma.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Profesionalno iskustvo stručnjaka – (nefinancijski kriterij); / Ponder: 60 bodova
Kriterij kvalitete - Naziv: Organizacija i metodologija rada (nefinancijski kriterij); / Ponder: 20 bodova
Kriterij troška - Naziv: Cijena (financijski kriterij). / Ponder: 20 bodova
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 570 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Početak: 01/09/2018
Završetak: 15/05/2019
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014-2020.KK.02.2.1.01.0004 - Projekt Hrvatski digitalni turizam

II.2.14)Dodatni podaci

Od odabranog Ponuditelja se očekuje izvorno idejno projektno rješenje za izgradnju novih aplikacija koje su u potpunosti prilagođene zahtjevima Naručitelja.Aplikacije za koje treba napraviti Rješenje u sklopu ovog Natječaja su:

1. Središnji turistički registar,

2. Upravni postupci – javne e-usluge u turizmu,

3. Neupravni postupci – javne e-usluge u turizmu,

II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Praćenje i evaluacija uspostave informacijskih sustava

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
72000000
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR0
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Zagreb, Prisavlje 14.

II.2.4)Opis nabave:

Praćenje i evaluacija uspostave informacijskih sustava.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Profesionalno iskustvo stručnjaka – (nefinancijski kriterij); / Ponder: 60 bodova
Kriterij kvalitete - Naziv: Organizacija i metodologija rada (nefinancijski kriterij); / Ponder: 20 bodova
Kriterij troška - Naziv: Cijena (financijski kriterij). / Ponder: 20 bodovA
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 570 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 17
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014-2020.KK.02.2.1.01.0004 - Projekt Hrvatski digitalni turizam

II.2.14)Dodatni podaci

U okviru praćenja i evaluacije uspostave informacijskih sustava od odabranog Ponuditelja se očekuje uspostaviti tim stručnjaka od najmanje dvije osobe s odgovarajućim referencama koji će kontinuirano pratiti i evaluirati postupak razvoja i uspostave informacijskih sustava (Središnji turistički registar; Upravni postupci kategorizacije ugostiteljskih i turističkih objekata; Neupravni postupci dod

II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Analize i praćenja usklađenosti poslovnih procesa sa postojećim zakonodavnim okvirom i smjernice za prilagodbu zakonodavnog okvira javnih e-usluga za turizam

Grupa br.: 3
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
79100000
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR0
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Zagreb, Prisavlje 14

II.2.4)Opis nabave:

Analize i praćenja usklađenosti poslovnih procesa sa postojećim zakonodavnim okvirom i smjernice za prilagodbu zakonodavnog okvira javnih e-usluga za turizam.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Profesionalno iskustvo stručnjaka – (nefinancijski kriterij); / Ponder: 60 bodova
Kriterij kvalitete - Naziv: Organizacija i metodologija rada (nefinancijski kriterij); / Ponder: 20 bodova
Kriterij troška - Naziv: Cijena (financijski kriterij). / Ponder: 20 bodova
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 320 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Početak: 01/09/2018
Završetak: 15/05/2020
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014-2020.KK.02.2.1.01.0004 - Projekt Hrvatski digitalni turizam

II.2.14)Dodatni podaci

U okviru analize i praćenja usklađenosti predloženih poslovnih procesa s postojećim zakonodavnim okvirom i smjernica za prilagodbu zakonodavnog okvira javnih e-usluga za turizam od odabranog Ponuditelja se očekuje uspostaviti tim stručnjaka od najmanje dvije osobe s odgovarajućim referencama koji će izraditi analizu na koji način i u kojem opsegu postojeći zakonski (Zakon o ugostiteljskoj djelat.

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Dokaz o upisu gospodarskog subjekta u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Kao preliminarni dokaz sposobnosti iz točke 4.1. gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

Ispunjeni obrazac Europske jedinstvene dokumentacije o nabavi (dalje: ESPD) Dio IV. Kriteriji za odabir, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti: točka 1) za sve gospodarske subjekte u ponudi.

Naručitelj će prije donošenja odluke od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku ne kraćem od pet dana dostavi ažurirane popratne dokumente kojima dokazuje sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti iz točke 4.1. i to:

a) izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.

U slučaju zajednice gospodarskih subjekata, svi članovi zajednice obvezni su pojedinačno dokazati svoju sposobnost iz ove točke.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.5)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.1)Podaci o određenoj struci
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Odabrani Ponuditelj dužan je s Naručiteljem sklopiti i potpisati ugovor o javnoj nabavi za svaku grupu predmeta nabave, u skladu sa uvjetima utvrđenih u ovoj Dokumentaciji o nabavi i odabranoj ponudi. Opći uvjeti ugovora temelje se se na Zakonu o obveznim odnosima i ostalim pozitivnim zakonskim propisima Republike Hrvatske.

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.4)Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 16/08/2018
Lokalno vrijeme: 09:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Ponuda mora biti valjana do: 15/11/2020
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 16/08/2018
Lokalno vrijeme: 09:00
Mjesto:

Ministarstvo turizma,Zagreb, Prisavlje 14.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Koturaška cesta 43/IV
Zagreb
10000
Hrvatska
Telefon: +385 14559930
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Rok za izjavljivanje žalbe iznosi 10 (deset) dana i to od dana objave Obavijesti o nadmetanju, u odnosu na sadržaj iste ili dokumentacije o nabavi. Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV, HR-10000 Zagreb, putem sustava e-Žalba u skladu s odredbama Pravilnika o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi (Narodne novine broj:101/2017).

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
13/07/2018