Diensten - 308649-2019

03/07/2019    S126

Polen-Kędzierzyn-Koźle: Diensten op het gebied van vuilnis en afval

2019/S 126-308649

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Związek Międzygminny „Czysty Region”
Postadres: ul. Szkolna 15
Plaats: Kędzierzyn-Koźle
NUTS-code: PL524 Opolski
Postcode: 47-225
Land: Polen
Contactpersoon: Elżbieta Masternak-Huczek
E-mail: e.masternak@czystyregion.pl
Telefoon: +48 774461190
Fax: +48 774459314

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.czystyregion.bip-e.pl

Adres van het kopersprofiel: http://www.czystyregion.bip-e.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.czystyregion.bip-e.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://epuap.gov.pl/wps/portal
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Odbiór odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Związku Międzygminnego Czysty Region w obrębie Sektora 8 - Polska Cerekiew - nieruchomości niezamieszkałe

Referentienummer: GO.271.14.2019.EM
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90500000 Diensten op het gebied van vuilnis en afval
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia jest:odbieranie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy; z nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne na terenie Związku Międzygminnego „Czysty Region” w obrębie Sektora 8 - Polska Cerekiew wraz z wyposażeniem nieruchomości z ww. sektora w pojemniki na odpady komunalne oraz utrzymywaniem pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

2. Usługi będące przedmiotem zamówienia winny być realizowane zgodnie z zasadami i warunkami określonymi w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL52 Opolskie
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sektor 8 - Polska Cerekiew

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy (nieruchomości niezamieszkałe).

2. Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.

3. Wyposażenie właścicieli nieruchomości, o których mowa w punktach 1-2 w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych w ilości i pojemności zgodnej z obowiązującym na terenie gmin Regulaminem utrzymania czystości i porządku oraz utrzymywaniem pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

4. Świadczenie usług dodatkowych określonych w Uchwale Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Związek Międzygminny „Czysty Region” w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za te usługi wydanej na podstawie art. 6r ust. 4 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Uchwała nr LII/62/16 z dnia 6.6.2016 r., z późn. zmianami).

6. Ze względu na obszerność dokumentu, opis potrzeb i wymagań Zamawiającego jest dostępny na stronie internetowej - Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/08/2019
Einde: 31/12/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu:

1. Wykonawca musi posiadać wpis do rejestru działalności regulowanej, o której mowa w art. 9b i następne ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, prowadzonego przez Zarząd Związku Międzygminnego „Czysty Region” w Kędzierzynie-Koźlu, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.

2. Wykonawca musi posiadać wpis do rejestru, o którym mowa w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 14.12.2012 roku o odpadach (Dz.U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.), w zakresie transportu odpadów (art. 50 ust. 5 lit. b tej ustawy), zgodnie z wymogiem określonym w przepisie art. 50 ust. 3 ustawy o odpadach.

3. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, o którym mowa w punkcie 4.2.1. SIWZ, zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia aktualnych na dzień złożenia dokumentów o których mowa w punkcie 1 i 2 powyżej.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej, o którym mowa w punkcie 4.2.2. SIWZ, zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, aktualnych na dzień złożenia dokumentów:

a) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego;

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów, o których mowa w podpunktach 6.4.2.a) SIWZ, zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, które w wystarczający sposób potwierdzą spełnienie opisanych przez zamawiającego warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu:

1. Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 100 000,00 PLN.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w punkcie 4.2.3 SIWZ, zamawiający żąda od wykonawcy:

a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane – wykaz ten powinien zostać umieszczony w części IV JEDZ i zawierać szczegółowe informacje i dane niezbędne do oceny warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 4.2.3 SIWZ - oraz załączeniem dowodów, określających czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

b) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – wykaz ten powinien zostać umieszczony w części IV JEDZ i zawierać szczegółowe informacje i dane niezbędne do oceny warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 4.2.3 SIWZ. Potwierdzeniem spełnienia wymagań punktu 4.2.3 SIWZ w zakresie opisanym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11.1.2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 roku, poz. 122) będzie złożone oświadczenie.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu:

1. Wykonawca musi posiadać doświadczenie polegające na wykonaniu a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywaniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zamówienia (usługi) polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych zmieszanych jak i innych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i/lub niezamieszkałych o łącznej masie odebranych odpadów komunalnych w ramach nie więcej niż 2 zamówień nie mniejszej niż 90 Mg.

2. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje jednostkami transportowymi niezbędnymi do realizacji zamówienia wymienionymi poniżej:

a) pojazdy typu śmieciarka przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych z pojemników o pojemnościach wynikających z Regulaminu - minimum 1 szt.;

b) pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych – minimum 1 szt.;

c) pojazdy ciężarowe bez funkcji kompaktującej do odbioru selektywnie zebranych odpadów w workach (skrzyniowy lub wywrotka) – minimum 1 szt.;

d) pojazd specjalistyczny typu śmieciarko-myjka do pojemników o pojemności co najmniej 120 l–1 100 l z zabudowanym i zintegrowanym z odbiorem odpadów systemem mycia i dezynfekcji pojemników w obiegu zamkniętym bez konieczności ich transportowania z miejsca odbioru odpadów, pozwalającym na wysokociśnieniowe mycie pojemnika wraz z odpowiednim dozowaniem środka dezynfekującego – minimum 1 szt.

3. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje bazą magazynowo-transportową -minimum 1 szt.

Wszystkie pojazdy oraz baza magazynowo-transportowa muszą spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11.1.2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 roku, poz. 122).

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Warunki realizacji umowy w tym dotyczące warunków jej zmiany zawarte są w Załączniku nr 7 do SIWZ Istotne postanowienia umowy.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:

Zgodnie z art. 43 ust. 2 pkt 2b-2b. Zamawiający może wyznaczyć termin składania ofert krótszy niż termin określony w ust. 2, nie krótszy jednak niż 15 dni, w następujących przypadkach:

2) jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert jest uzasadnione.

Poprzednio przeprowadzone przez Zamawiającego postępowanie dotyczące odbioru odpadów z terenu nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych gminy zostało unieważnione na podst. art. 93 ust. 1 pkt 4. Zamawiający zdecydował o udzieleniu zamówienia na odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych gminy na podst. art. 67 ust. 1 pkt 12. Niniejsze postępowanie dotyczy odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości niezamieszkałych gminy.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 15/07/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 15/07/2019
Plaatselijke tijd: 09:30
Plaats:

Związek Międzygminny „Czysty Region”, 47-225 Kędzierzyn-Koźle, ul. Szkolna 15, POLSKA, pokój nr 426 (Sekretariat)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania

1.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp.

1.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 5.

1.2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Cena - 60 %

Termin płatności faktur za wykonaną usługę - 20 %

Liczba osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy - 20 %

2. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie zobowiązani są dostarczyć wykonawcy w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia oraz potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określa rozdział 6 SIWZ.

3. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 8 000 PLN (osiem tysięcy złotych)

4. Uwaga do Sekcji IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą: zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, termin związania ofertą wynosi 60 dni. (od ustalonej daty składania ofert).

5. Wybrany Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 3 % ujętej w ofercie wartości brutto.

6. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. „procedury odwróconej” zgodnie z dyspozycją art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp. W tej sytuacji Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

7. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu Wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „jednolitym dokumentem” lub „JEDZ”, Wykonawca zobowiązany jest przesłać Zamawiającemu w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Informacje zawarte w jednolitym dokumencie stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.

8. Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia eESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego.

9. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa jednolite dokumenty - JEDZ dotyczące także tych podmiotów.

10. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument - JEDZ w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Należy je przesłać zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ. 11. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).

12. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków szczegółowe informacje dotyczące postępowania zawarte są w SIWZ i załącznikach udostępnionej na stronie internetowej Zam.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17 a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Środki ochrony prawnej tj. odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu a także wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7. Od odwołania uiszcza się wpis najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania.

8. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

9. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

10. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub części.

11. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.

12. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna.

13. Szczegółowe regulacje dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w Dziale VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Urząd Zamówień Publicznych
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/06/2019