Usługi - 308650-2020

02/07/2020    S126

Polska-Warszawa: Usługi bazy danych

2020/S 126-308650

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Warszawski
Adres pocztowy: ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-927
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Zawistowska, Uniwersytet Warszawski, Dział Zamówień Publicznych, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, Oficyna pod Wizytkami, pok. 33
E-mail: agnieszka.zawistowska@adm.uw.edu.pl
Tel.: +48 225522508
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.uw.edu.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup dostępu sieciowego do czasopism elektronicznych z grupy Nature wydawanych przez Springer-Nature dla konsorcjum instytucji akademickich na rok 2020

Numer referencyjny: DZP-361-2/2020
II.1.2)Główny kod CPV
72320000 Usługi bazy danych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup dostępu sieciowego do czasopism elektronicznych z grupy Nature wydawanych przez Springer-Nature dla konsorcjum instytucji akademickich na rok 2020.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – stanowi Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej specyfikacją lub SIWZ), pn.: „Opis przedmiotu zamówienia”, który dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego.

3. Wykaz instytucji, które zgłosiły zamiar udziału w konsorcyjnym zakupie dostępu do czasopism z grupy Nature w roku 2020 i upoważniły UW do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w ich imieniu wraz z tytułami czasopism dla poszczególnych instytucji, stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ, który dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego.

4. Szczegółowe warunki usługi zostały określone w Załączniku nr 1 do SIWZ i wzorze umowy, które są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 646 266.00 EUR
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup dostępu sieciowego do czasopism elektronicznych z grupy Nature wydawanych przez Springer-Nature dla konsorcjum instytucji akademickich na rok 2020.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – stanowi Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej specyfikacją lub SIWZ), pn.: „Opis przedmiotu zamówienia”, który dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego.

3. Wykaz instytucji, które zgłosiły zamiar udziału w konsorcyjnym zakupie dostępu do czasopism z grupy Nature w roku 2020 i upoważniły UW do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w ich imieniu wraz z tytułami czasopism dla poszczególnych instytucji, stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ, który dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego.

4. Szczegółowe warunki usługi zostały określone w Załączniku nr 1 do SIWZ i wzorze umowy, które są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 052-123660
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Zakup dostępu sieciowego do czasopism elektronicznych z grupy Nature wydawanych przez Springer-Nature dla konsorcjum instytucji akademickich na rok 2020

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
16/06/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: ABE-IPS Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. 1 Sierpnia 6
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
Kod pocztowy: 02-134
Państwo: Polska
E-mail: journals@abe.pl
Tel.: +48 226540675
Faks: +48 226520767
Adres internetowy: https://www.abe.pl/
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 654 061.20 EUR
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 646 266.00 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium na cały okres związania ofertą, w wysokości: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) lub równowartość tej kwoty wg średniego kursu NBP z dnia wniesienia wadium.

2. Termin związania ofertą wynosi 60 dni.

3. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu postawie art. 24 ust. 1 ustawy i art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 5–8 ustawy;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ.

5. Wykonawca do oferty zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SIWZ. Oświadczenie składa się na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału.

6. Wykonawca złoży wraz z ofertą:

1) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu albo pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu i zawarcia umowy (o ile nie wynika z dokumentów rejestracyjnych) – zgodnie z SIWZ;

2) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnictwo lub inny dokument do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – zgodnie z SIWZ;

3) dowód wniesienia wadium – zgodnie z SIWZ;

4) uzupełniony oferowanymi kwotami wykaz instytucji, które zgłosiły zamiar udziału w konsorcyjnym zakupie dostępu do czasopism z grupy Nature w roku 2020 i upoważniły UW do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w ich imieniu, wraz z tytułami czasopism dla poszczególnych instytucji. Należy wykazać wartości netto w EUR dla każdej pozycji (dla każdego tytułu i każdej instytucji). Oferty niezawierające wyszczególnionych kwot w ww. tabeli zostaną odrzucone;

5) informacja o częściach zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom lub wykonaniu przedmiotu zamówienia siłami własnymi;

6) w przypadku zastrzeżenia części oferty jako tajemnica przedsiębiorstwa na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy Wykonawca winien załączyć do oferty stosowne wyjaśnienia mające wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

7. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu oraz w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda dokumentów określonych w art. 5 SIWZ.

8. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy oraz zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy.

9. Szczegółowe informacje dotyczące dokumentów i oświadczeń składanych przez Wykonawców, Wykonawców/osoby mające siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia znajdują się w SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/06/2020