Servicios - 308654-2019

03/07/2019    S126

Polonia-Szczecin: Servicios de gestión de proyectos que no sean los de construcción

2019/S 126-308654

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Województwo Zachodniopomorskie, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Dirección postal: ul. Korsarzy 34
Localidad: Szczecin
Código NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Código postal: 70-540
País: Polonia
Persona de contacto: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich, pl. Hołdu Pruskiego 8, 70-550 Szczecin, pok. 28
Correo electrónico: zamowienia.publiczne@wzp.pl
Teléfono: +48 914419127
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.przetargi.wzp.pl
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://zamowienia.wzp.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://zamowienia.wzp.pl
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Usługi Inżyniera Kontraktu wraz z weryfikatorem jakości danych przyjmowanych do PZGiK (Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny)

Número de referencia: WOiRZL.II.272.25.2019.DR
II.1.2)Código CPV principal
79421000 Servicios de gestión de proyectos que no sean los de construcción
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu oraz weryfikatora jakości danych przyjmowanych do PZGiK - Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny w ramach realizacji Projektu Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia SOPZ, stanowiący Załącznik nr 10 do SIWZ oraz wzór umowy stanowiący Załącznik nr 9 do SIWZ.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 3 625 403.33 PLN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
66171000 Servicios de asesoramiento financiero
79110000 Servicios de asesoría y representación jurídicas
79131000 Servicios de documentación
79212500 Servicios de verificación contable
79341100 Servicios de consultoría en publicidad
79420000 Servicios relacionados con la gestión
79500000 Servicios de ayuda en las funciones de oficina
79995100 Servicios de archivado
79996100 Gestión de registros
79994000 Servicios de administración de contratos
72212517 Servicios de desarrollo de software de TI
72263000 Servicios de implementación de software
72000000 Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo
72240000 Servicios de análisis de sistemas y de programación
72266000 Servicios de consultoría en software
72224000 Servicios de consultoría en gestión de proyectos
85312320 Servicios de asesoramiento
71248000 Supervisión del proyecto y documentación
71630000 Servicios de inspección y ensayo técnicos
72300000 Servicios relacionados con datos
72322000 Servicios de gestión de datos
72316000 Servicios de análisis de datos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu oraz weryfikatora jakości danych przyjmowanych do PZGiK - Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny w ramach realizacji Projektu Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - SOPZ, stanowiący Załącznik nr 10 do SIWZ oraz wzór umowy stanowiący Załącznik nr 9 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Wartość merytoryczna oferty / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: Doświadczenie zespołu / Ponderación: 30
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 3 625 403.33 PLN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 04/02/2022
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”

II.2.14)Información adicional

Kryteria oceny ofert zostały szczegółowo opisane w SIWZ. Szczegółowe zapisy dotyczące terminów pośrednich zostały zawarte we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 9 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy 00/100 złotych). Szczegółowe wymagania dotyczące wadium określono w Rozdziale XV SIWZ.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że:

a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 500 000,00 PLN;

b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000,00 PLN;

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że:

a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej:

• 1 usługę doradczą – w skład której wchodziło co najmniej: opracowanie architektury rozwiązania Systemu Informacji Przestrzennej, opracowanie dokumentacji przetargowej, nadzór nad Wykonawcą systemu, uczestnictwo w testach i odbiorach systemu – o wartości co najmniej 1 000 000,00 PLN brutto polegającą w szczególności na wsparciu Zamawiającego w zaprojektowaniu, budowie i/lub rozbudowie systemu informacji przestrzennej odpowiadającego wymaganiom wynikającym z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego z dnia 25.4.2004 r. Inspire, gdzie wartość budowanego i/lub rozbudowanego systemu wynosiła co najmniej 10 000 000,00 PLN brutto;

• 1 usługę doradczą o wartości co najmniej 1 000 000,00 PLN brutto, w skład której wchodziło w szczególności zaprojektowanie i wdrożenie architektury korporacyjnej umożliwiającej przechowywanie i udostępnianie danych przestrzennych oraz danych gromadzonych, przetwarzanych zgodnie z wymaganiami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego z dnia 25.4.2004 r. Inspire;

• 1 usługę doradczą o wartości co najmniej 100 000,00 PLN brutto, w skład której wchodziło w szczególności pozyskanie i weryfikacja jakości danych oraz przekazanie ich do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, do którego zostały przyjęte;

b) dysponuje lub będzie dysponował podczas realizacji zamówienia co najmniej następującymi osobami spełniającymi poniższe wymagania:

• Kierownik Projektu - 1 osoba posiadająca:

— wykształcenie wyższe,

— znajomość zasad zarządzania projektem potwierdzoną posiadaniem ważnego/aktualnego certyfikatu Prince2/EPM/PCM/lub równoważnego, uzyskanego po zdaniu egzaminu przeprowadzonego przez niezależny podmiot lub instytucję,

— doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika/koordynatora/menadżera projektu w co najmniej 3 zakończonych projektach geoinformatycznych o wartości każdego z projektów co najmniej 5 000 000,00 PLN brutto, w ramach których wdrażane były e-usługi dla Systemu Informacji Przestrzennej realizujących zapisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego z dnia 25.4.2004 r. Inspire.

• Zastępca Kierownika Projektu – 1 osoba posiadająca:

— wykształcenie wyższe,

— znajomość zasad zarządzania projektem potwierdzoną posiadaniem ważnego/aktualnego certyfikatu Prince2/EPM/PCM/lub równoważnego, uzyskanego po zdaniu egzaminu przeprowadzonego przez niezależny podmiot lub instytucję,

— doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika/koordynatora/menadżera projektu lub ich zastępcy w co najmniej 3 zakończonych projektach geoinformatycznych o wartości każdego z projektów co najmniej 3 000 000,00 PLN brutto.

• Ekspert ds. architektury SOA – 1 osoba posiadająca:

— wykształcenie wyższe,

— znajomość projektowania architektury systemów zorientowanych na usługi potwierdzoną certyfikatem TOGAF (The Open Group Architecture Framework) lub równoważnym (tj. zapewniającym kompleksowe podejście do projektowania, planowania, implementacji oraz zarządzania informacyjną architekturą organizacji),

— doświadczenie, w ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert, w pełnieniu funkcji architekta w co najmniej 2 zakończonych projektach, z których każdy obejmował swym zakresem budowę architektury rozproszonych systemów geoinformatycznych opartych o architekturę SOA, uwzględniających mechanizmy bezpieczeństwa oraz udostępniających usługi sieciowe OGC oraz wykorzystujące brokery e-usług, gdzie wartość zaprojektowanych systemów wynosiła co najmniej 10 000 000,00 PLN brutto każdy.

Z uwagi na limit znaków ciąg dalszy poniżej:

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Dalszy ciąg poniżej:

• Ekspert ds. architektury systemów GIS – 1 osoba posiadającą:

— wykształcenie wyższe,

— co najmniej 4-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie projektowania (tworzenia) architektury systemów informacji przestrzennej,

— doświadczenie, w ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert, w pełnieniu funkcji architekta w co najmniej 2 zakończonych projektach, z których każdy obejmował swym zakresem budowę systemów informacji geofraficznej (GIS) udostępniajacych usługi sieciowe OGC w architekturze rozproszonej, będąc odpowiedzialnym za zaprojektowanie architektury IT systemu zorientowanego na usługi (SOA).

• Ekspert ds. wdrażania systemów informatycznych – 2 osoby, z których każda posiada:

— co najmniej 4-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie wdrażania systemów informatycznych, w tym poprzez udział w weryfikacji, testach i odbiorach systemów informatycznych, w których wykorzystywano język UML 2.0 i język GML/XML oraz systemy bazodanowe w architekturze rozproszonej,

— doświadczenie, w ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert, w co najmniej 2 zakończonych projektach, z których każdy obejmował swym zakresem budowę elektronicznego systemu informacji przestrzennej udostępniającego usługi sieciowe OGC oraz wykorzystującego brokery e-usług.

Uwaga:

1. W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca powyższych warunków wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z dnia, w którym nastąpi otwarcie ofert w przedmiotowym postępowaniu. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem otwarcia ofert.

2. W przypadku warunku dotyczącego doświadczenia Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza wykazanie się tą samą usługą dla spełnienia warunku określonego w poszczególnych punktorach o ile zakres i wartość takiej usługi odpowiada wymaganiom opisanym w poszczególnych punktorach.

3. W przypadku warunku dotyczącego wymaganego zespołu (kadry) Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza łączenie przez tą samą osobę najwyżej 2 funkcji, z wyłączeniem Kierownika Projektu oraz Eksperta ds. architektury SOA dla których nie dopuszcza się sprawowania żadnej innej funkcji.

3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego:

1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców;

2) zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców, z zastrzeżeniem, iż warunek określony w ust. 2 pkt 3 lit. a) punktor pierwszy i drugi musi łącznie spełniać co najmniej jeden z Wykonawców samodzielnie.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Zgodnie ze Wzorem Umowy, stanowiącym Załącznik nr 9 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 13/08/2019
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 13/08/2019
Hora local: 10:30
Lugar:

pl. Hołdu Pruskiego 8, 70-550 Szczecin, POLSKA, pok. 3

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Zamawiający otworzy oferty złożone w postaci elektronicznej poprzez ich odszyfrowanie w systemie Platformy do obsługi postępowań przetargowych.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
VI.3)Información adicional:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:

1) w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp;

2) w art. 24 ust. 5 pkt 1-2 ustawy Pzp.

2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

1) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD), zgodnie z Rozdziałem IX ust. 1 SIWZ;

2) oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, zgodnie z Rozdz. IX ust. 3 SIWZ;

3) oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IX ust. 4 SIWZ, tj.

— dokument, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126 ze zm.; zwanego dalej rozporządzeniem.),

— dokument, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia,

— wykaz usług wraz z referencjami, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia,

— wykaz osób, o którym mowa w § 2 ust. 4 pkt 10 rozporządzenia,

— informacji, o których mowa w § 5 pkt 1 rozporządzenia,

— odpisu, o którym w § 5 pkt 4 rozporządzenia,

— oświadczenia, o którym mowa w § 5 pkt 5 rozporządzenia,

— oświadczenia, o którym mowa w § 5 pkt 6 rozporządzenia.

W przypadku Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 1 i 4 rozporządzenia, Wykonawca składa dokumenty, o których mowa odpowiednio w § 7 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2 lit. b) rozporządzenia.

W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany § 5 pkt 1 rozporządzenia, Wykonawca składa dokument wskazany w § 8 ust. 1 rozporządzenia.

3. Zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Pzp Zamawiający może unieważnić przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli środki, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

4. Ofertę sporządza się w języku polskim na Formularzu Ofertowym – zgodnie z Zał. 1 do SIWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:

1) oświadczenie w formie JEDZ (ESPD), o którym mowa w Rozdz. IX ust. 1 SIWZ;

2) Rozbicie Cenowe Oferty (RCO) – zgodnie z Zał. 1a do SIWZ;

3) Doświadczenie zespołu – zgodnie z Zał. 1b do SIWZ (na potrzeby kryterium oceny ofert – jeżeli dotyczy);

4) Wstępny harmonogram prac IKW – zgodnie z Zał. 1c do SIWZ;

5) Koncepcja, zgodnie z Rozdz. XVIII ust. 2 pkt 2 lit. a) SIWZ (na potrzeby kryterium oceny ofert);

6) zobowiązanie innego podmiotu oraz oświadczenie w formie JEDZ, zgodnie z Rozdz X ust. 3 pkt 1 i 2 SIWZ (jeżeli dotyczy);

7) dowód wniesienia wadium (w przypadku wadium w formie poręczeń lub gwarancji;

5. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany przed podpisaniem umowy do:

1) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości i formie określonej w Rozdziale XX SIWZ;

2) przedłożenia polisy ubezpieczeniowej na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 9 do SIWZ;

3) przedłożenia Harmonogramu pracy IKW, zgodnie z Załącznikiem nr 9 do Wzoru Umowy (złożony Harmonogram musi być zgodny ze Wstępnym harmonogramem prac dołączonym do oferty oraz musi uwzględniać wszystkie elementy wskazane w Załączniku nr 9 do Wzoru Umowy i te wynikające ze złożonej przez Wykonawcę oferty);

4) przedłożenia wykazu personelu przewidywanego do realizacji zamówienia, zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SOPZ.

6. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania podjętej czynności, do której Zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 2188 ze zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

9. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o chylenie orzeczenia lub zmianę orzeczenia w całości lub w części.

Informujemy, że Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie jest Województwo Zachodniopomorskie. Dokładne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się w Rozdziale II SIWZ.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza, Departament Odwołań
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
28/06/2019