Usługi - 308734-2017

05/08/2017    S149    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

2017/S 149-308734

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie
ul. Ksawerów 8
Warszawa
02-656
Polska
Osoba do kontaktów: Krzysztof Maraszkiewicz, Renata Bejne
Tel.: +48 225662018
E-mail: zp@wzmiuw.waw.pl
Faks: +48 225662012
Kod NUTS: PL

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.wzmiuw.waw.pl/

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.wzmiuw.waw.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: ochrona przeciwpowodziowa i melioracje wodne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa- działania na terenie WZMiUW Oddział Warszawa – 7 części.

Numer referencyjny: ZP 6 -UW/W-4208/2017
II.1.2)Główny kod CPV
90721800
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie działań z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa na terenie Inspektoratu w Grodzisku Mazowieckim, Inspektoratu w Piasecznie oraz Inspektoratu w Wołominie w Oddziale WZMiUW w Warszawie.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 579 889.87 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie rzeki Borówka w km 0+000-11+690.

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina jadów i Strachówka, powiat wołomiński.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres robót obejmuje:

ręczne wykoszenie wraz z wygrabieniem porostów gęstych twardych ze skarp;

ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia na skarpach;

ręczne usuwanie namułu;

odmulanie mechaniczne cieków z plantowaniem urobku;

ręczna rozbiórka przetamowań z gałęzi namułu pni z oczyszczeniem koryta z pozostałości po usuniętym przetamowaniu (drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu) z wbudowaniem w wyrwy;

mechaniczna likwidacja nawisów i wyrw zdeformowanych skarp.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 99 390.56 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 2
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie rzeki Kobylanka w km 5+300-14+950

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Strachówka, powiat wołomiński.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres rzeczowy robót obejmuje:

pocięcie przewalonych drzew, pni i gałęzi;

mechaniczne karczowanie pni;

ręczne wykoszenie z wygrabieniem porostów gęstych twardych ze skarp;

mechaniczne wykoszenie porostów z pasa eksploatacyjnego;

ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia na skarpach;

ręczne usuwanie namułu;

odmulanie mechaniczne cieków z plantowaniem urobku;

ręczna rozbiórka przetamowań z gałęzi namułu pni z oczyszczeniem koryta z pozostałości po usuniętym przetamowaniu (drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu) z wbudowaniem w wyrwy i zagłębienia terenu.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 102 026.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 2
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie rzeki Mała w km 12+800-16+580.

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Góra Kalwaria, wieś Sierzchów, Ługówka, Krzaki Czaplinkowskie.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres rzeczowy robót obejmuje:

mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i pasa przybrzeżnego rzeki wraz z wygrabieniem;

hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody do 30 %;

rozbiórka przetamowań bobrowych;

wywóz materiału pochodzącego z rozbiórki przetamowań.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 19 173.06 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 1
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie rzeki Raszynka w km 12+797-16+993.

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Lesznowola, powiat piaseczyński.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres rzeczowy robót obejmuje:

ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp i pasa przybrzeżnego wraz z wygrabieniem;

ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i podszycia z utylizacją;

hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody do 30 %.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 14 584.50 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 1
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie rzeki Kanał Piaseczyński w km 3+180-9+695.

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Piaseczno: miasto Piaseczno, wieś Bobrowiec; gmina Lesznowola: wieś Łoziska, Jazgarzewszczyzna, Wilcza Góra.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres rzezcowy robót obejmuje:

ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp i pasa przybrzeżnego wraz z wygrabieniem;

ręczne wydobycie z koryta rzeki zanieczyszczeń, przetamowań, gałęzi oraz zebranie zgrabionej trawy wraz z utylizacją.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 19 792.69 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 2
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie Kanału Przerzutowego w km 0+000-6+677.

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wieś Krępa, Bronisławów i Ławki gmina Prażmów oraz wieś Czarny Las, Czachówek, Julianów gmina Góra Kalwaria.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres robót obejmuje:

mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp oraz półki wraz z wygrabieniem;

ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i podszycia wraz z ich utylizacją;

hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody do 30 %;

rozbiórka 4 przetamowań bobrowych wraz z utylizacją wydobytego materiału.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 46 362.54 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 2
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie rzeki Kanał Ożarowski w km 14+350-15+300

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Ożarów Mazowiecki.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres robót obejmuje

roboty pomiarowe;

ręczne ścinanie i karczowanie rzadkich krzaków ze skarp;

mechaniczne karczowanie pni z oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu;

hakowanie przy zarośnięciu lustra wody do 60 %;

ułożenie geowłókniny;

wykonanie opasek wielokiszkowych z kiszek 3x20 cm;

uzupełnianie wyrw w skarpach z transportem i zakupem gruntu;

ręczne plantowanie powierzchni skarp;

zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi;

darniowanie skarp na płask przy istniejących mostkach i przepustach;

humusowanie skarp z obsiewem.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 278 560.52 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 3
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonawca musi się wykazać zrealizowanymi zamówieniami obejmującymi swym zakresem:

Zamawiający uzna warunek za spełniony o ile wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, na rzecz których zrealizował co najmniej 1 zamówienie o podobnym rodzaju i wartości odpowiadające rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia.

Za podobne zamówienie Zamawiający uzna na 1-6 części

— wykonywanie robót konserwacyjnych na rzekach i urządzeniach

melioracji wodnych

— część 7 – roboty pomiarowe, wykonanie opasek wielokiszkowych, zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi, humusowanie skarp z obsiewem,

ułożenie geowłókniny

b) Wykonawca musi dysponować lub udowodnić, że będzie dysponował minimum 1 osobą posiadającą co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w kierowaniu usługami odpowiadającymi przedmiotowi zamówienia.

c) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca dysponuje lub będzie dysponował sprzętem opisanym w wytycznych wykonania i odbioru robót (zał.3 do SIWZ), niezbędnym do realizacji zamówienia, tj.:

Cz. 1:

— koparka na podwoziu gąsienicowym;

— spycharka na podwoziu gąsienicowym;

— kosiarka bijakowa zawieszona na ciągniku kołowym;

— piła łańcuchowa spalinowa;

— ciągnik kołowy.

Cz. 2:

— koparka na podwoziu gąsienicowym;

— spycharka na podwoziu gąsienicowym;

— kosiarka bijakowa zawieszona na ciągniku kołowym;

— piła łańcuchowa spalinowa;

— ciągnik kołowy

Cz. 3:

— kosiarka bijakowa wysięgnikowa z teleskopowym ramieniem roboczym do koszenia skarp (min. 6,0 m – zasięg ramienia roboczego);

— ciągnik z przyczepą.

Cz. 6:

— kosiarka bijakowa wysięgnikowa z teleskopowym ramieniem roboczym do koszenia skarp (min. 6,0 m – zasięg ramienia roboczego).

Cz. 7:

— ubijak spalinowy;

— koparka lub koparko – spycharka, spycharka;

— samochód skrzyniowy 5-10 t;

— ciągnik kołowy z przyczepą skrzyniową;

— samochód samowyładowawczy.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 043-078511
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 17/08/2017
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 17/08/2017
Czas lokalny: 10:10
Miejsce:

WZMiUW w Warszawie Oddział Warszawa, ul. Ksawerów 8, 02-656 Warszawa, pok. 24.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzup.gov.pl
Faks: +48 224567803

Adres internetowy: http://www.uzup.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzup.gov.pl
Faks: +48 224567803

Adres internetowy: http://www.uzup.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/08/2017