Dienstleistungen - 308768-2022

08/06/2022    S109

Polen-Goleniów: Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen

2022/S 109-308768

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: GMINA GOLENIÓW
Nationale Identifikationsnummer: 8560008981
Postanschrift: PLAC LOTNIKÓW 1
Ort: GOLENIÓW
NUTS-Code: PL42 Zachodniopomorskie
Postleitzahl: 72-100
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Kamila Janiszewska
E-Mail: zamowienia.publiczne@goleniow.pl
Telefon: +48 914698200
Fax: +48 914698298
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.goleniow.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Goleniów

Referenznummer der Bekanntmachung: WGG.271.4.2.2022.KJ
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1.Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem:

1.1. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Goleniów oraz z PSZOK.

1.2. Odbiór, transport odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkanych stanowiących własność Gminy Goleniów.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL42 Zachodniopomorskie
Hauptort der Ausführung:

Teren miasta i gminy Goleniów.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem:

1.1. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Goleniów oraz z PSZOK.

1.2. Odbiór, transport odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkanych stanowiących własność Gminy Goleniów.

2. W zakresie: Odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Goleniów oraz z PSZOK przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca odbiór i przekazanie do miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie miasta i gminy Goleniów z nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, tj. nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, z nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (dotyczy zarówno nieruchomości o zabudowie jedno-, jak i wielolokalowej) oraz odbiór i przekazanie do miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), a także odbiór i zagospodarowanie wybranych frakcji odpadów zbieranych selektywnie z aptek, obiektów użyteczności publicznej oraz odbiór i zagospodarowanie wybranych frakcji odpadów komunalnych z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).2.1. Szacuje się ilość odpadów komunalnych do odebrania w wysokości 29 567,07 Mg w okresie obowiązywania umowy.

3. W zakresie: Odbiór, transport odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkanych stanowiących własność Gminy Goleniów przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca odbiór i przekazanie do miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych z budynków i innych nieruchomości niezamieszkanych, nieobjętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, stanowiących własność Gminy Goleniów oraz będących w dyspozycji Gminy Goleniów, zlokalizowanych na terenie miasta Goleniów i obszarach wiejskich, a także odpadów zebranych w trakcie akcji porządkowych, imprez organizowanych przez Gminę Goleniów i jednostki jej podległe. Usługi wywozu odpadów dotyczą odpadów niesegregowanych (zmieszanych) oraz segregowanych z podziałem na frakcje: papier, metale, tworzywa sztuczne i odpady opakowaniowe wielomateriałowe, szkło, bioodpady, a także odpadów wielkogabarytowych. 3.1. Zamawiający szacuje następujące ilości odpadów komunalnych do odbioru i przekazania do zagospodarowania: 1 621,60 Mg.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Pojazdy spełniające normę co najmniej EURO 5 / Gewichtung: 15.00
Qualitätskriterium - Name: Przeprowadzenie dodatkowych akcji edukacyjnych / Gewichtung: 25.00
Preis - Gewichtung: 60.00
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 087-236593
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Goleniów

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), zgodnie z którym: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty”.Na przedmiotowe postępowanie w wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta, której cena przewyższa kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl/
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

3. Odwołanie wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a);

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

5. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 3 i 4 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl/
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
03/06/2022