Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Dienstleistungen - 308974-2022

08/06/2022    S109

Polen-Łódź: Reinigungsdienste

2022/S 109-308974

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 095-262624)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi
Postanschrift: ul. Okólna 181
Ort: Łódź
NUTS-Code: PL711 Miasto Łódź
Postleitzahl: 91-520
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Marzena Kolasa
E-Mail: zamowienia@centrumpluc.com.pl
Telefon: +48 426177290
Fax: +48 426590412
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.centrumpluc.com.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://platformazakupowa.pl/pn/centumpluc

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługa sprzątania, transportu wewnątrzszpitalnego i czynności pomocniczych przy obsłudze pacjenta hospitalizowanego w WZZOZCLChPiR w Łodzi

Referenznummer der Bekanntmachung: 9/ZP/PN/22
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90910000 Reinigungsdienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania, transportu wewnątrzszpitalnego i czynności pomocniczych przy obsłudze pacjenta hospitalizowanego w Wojewódzkim Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi, ul. Okólna 181

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
03/06/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 095-262624

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: III.1.3
Stelle des zu berichtigenden Textes: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Anstatt:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał /wykonuje przez okres co najmniej

12 m-cy min. 2 usługi sprzątania w obiektach służby zdrowia wraz z transportem wewnątrzszpitalnym oraz czynnościami pomocn. przy obsłudze pacjenta o wartości nie mniejszej niż

2 500 000,00 zł brutto każda z usług.W przypadku usług nadal wykonywanych Zamaw. uzna warunek za spełniony, jeśli część zamów. już faktycznie wykonana spełni wymogi określone przez Zamaw. w zakresie czasu trwania i wartości usługi. Z postęp. o udzielenie zam. wyklucza się Wykonawcę: a) w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust.1 (przesłanki obligat.), z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, b) na podst. art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13. 04.2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania

wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpiecz. narodowego, c) na podstawie art. 5k rozporzadz. 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządz. 2022/576. Wykaz dokum. składanych na wezw. Zamaw.: - w celu potwierdz. braku podstaw wyklucz. wykonawcy z udziału w postęp.: 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, art.108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dot. orzeczenia zakazu ubiegania się o zam. publiczne tytułem środka karnego, sporządzonej nie wcześniej niż 6 m-cy przed jej złożeniem; 2) ośw. wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp - Zał. nr 7 do SWZ; 3) ośw. wykonawcy o aktualności informacji zawartych w ośw., o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy (JEDZ) - Zał. nr 9 do SWZ; 4) ośw. wykonawcy o aktualności informacji zawartych w ośw., o którym mowa w art. 5k rozporzadz. 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13. 04.2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpiecz. narodowego - Zał. nr 13 do SWZ. - w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postęp., dot. zdolności tech. lu zawodow. wykaz uslug - Za. nr 10 do SWZ.

muss es heißen:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał /wykonuje przez okres co najmniej

12 m-cy min. 2 usługi sprzątania w obiektach służby zdrowia wraz z transportem wewnątrzszpitalnym oraz czynnościami pomocn. przy obsłudze pacjenta o wartości nie mniejszej niż

3 000 000,00 zł brutto rocznie każda z tych usług. W przypadku usług nadal wykonywanych Zamaw. uzna warunek za spełniony, jeśli część zamów. już faktycznie wykonana spełni wymogi określone przez Zamaw. w zakresie czasu trwania i wartości usługi. Z postęp. o udzielenie zam. wyklucza się Wykonawcę: a) w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust.1 (przesłanki obligat.), z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, b) na podst. art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13. 04.2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpiecz. narodowego, c) na podstawie art. 5k rozporzadz. 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządz. 2022/576. Wykaz dokum. składanych na wezw. Zamaw.: - w celu potwierdz. braku podstaw wyklucz. wykonawcy z udziału w postęp.: 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, art.108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dot. orzeczenia zakazu ubiegania się o zam. publiczne tytułem środka karnego, sporządzonej nie wcześniej niż 6 m-cy przed jej złożeniem; 2) ośw. wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp - Zał. nr 7 do SWZ; 3) ośw. wykonawcy o aktualności informacji zawartych w ośw., o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy (JEDZ) - Zał. nr 9 do SWZ; 4) ośw. wykonawcy o aktualności informacji zawartych w ośw., o którym mowa w art. 5k rozporzadz. 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13. 04.2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpiecz. narodowego - Zał. nr 13 do SWZ. - w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postęp., dot. zdolności tech. lu zawodow. wykaz uslug - Za. nr 10 do SWZ.

Abschnitt Nummer: II.2.14
Stelle des zu berichtigenden Textes: Informacje dodatkowe
Anstatt:

W niniejszym postępowaniu Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych:

1) aktualny certyfikat wdrożony systemem zarządzania jakością, zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001 w obszarze utrzymania czystości lub inny równoważny z systemem zarządzania jakością w tym zakresie.

muss es heißen:

W niniejszym postępowaniu Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych:

1) aktualny certyfikat wdrożony systemem zarządzania jakością, zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001 w obszarze utrzymania czystości lub inny równoważny z systemem zarządzania

jakością w tym zakresie.

2) dokument potwierdzający wdrożenie przez Wykonawcę programu monitorującego poziom higieny szpitalnej bazującego na wytycznych Centers for Disease Control and Prevention dla

obszarów szpitalnych.

W skład programu wchodzą następujące wymagania:

- żel fluorescencyjny, konfekcjonowany w małe tubki,

- elektroniczne urządzenie do rejestracji danych,

- przykładowe raporty monitorujące poziom higieny szpitalnej (podział na odziały, wybrane powierzchnie), wystawione przez podmiot, w którym został wdrożony powyższy program

- plan kontroli czystości opierający się o w/w wytyczne.

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 10/06/2022
Ortszeit: 09:30
muss es heißen:
Tag: 15/06/2022
Ortszeit: 09:30
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Stelle des zu berichtigenden Textes: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Anstatt:
Tag: 07/09/2022
muss es heißen:
Tag: 12/09/2022
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 10/06/2022
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 15/06/2022
Ortszeit: 10:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: