Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Servicios - 308978-2019

03/07/2019    S126

Polonia-Varsovia: Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo

2019/S 126-308978

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Politechnika Warszawska, Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej
Dirección postal: pl. Politechniki 1
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Código postal: 00-661
País: Polonia
Persona de contacto: Joanna Kaczanowska
Correo electrónico: zp.ci@pw.edu.pl
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://www.ci.pw.edu.pl/
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Educación

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Modyfikacja systemów ePW w zakresie działania aplikacji mobilnej Mobilny USOS

Número de referencia: CI.ZP.261.10.2019
II.1.2)Código CPV principal
72000000 Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, budowa i wdrożenie modyfikacji zintegrowanej platformy e-usług ePW dla Politechniki Warszawskiej w obszarze aplikacji mobilnej Mobilny USOS.

Zamawiający przewiduje Prawo Opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.Prawo opcji polegać będzie na zamówieniu od Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa w sprawie niniejszego zamówienia, Usług Wsparcia oraz/lub Usług Dodatkowych na zasadach opisanych w §11 Wzoru Umowy – Załącznik nr 8 do SIWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zawiera Załącznik nr 8 do SIWZ.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
72260000 Servicios relacionados con el software
72268000 Servicios de suministro de software
72265000 Servicios de configuración de software
72263000 Servicios de implementación de software
72262000 Servicios de desarrollo de software
72210000 Servicios de programación de paquetes de software
72212000 Servicios de programación de software de aplicación
72211000 Servicios de programación de sistemas y software de usuario
72240000 Servicios de análisis de sistemas y de programación
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Código NUTS: PL9 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Przedmiot Umowy wykonywany będzie w siedzibie Zamawiającego w Warszawie i Płocku.

II.2.4)Descripción del contrato:

1) Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, budowa i wdrożenie modyfikacji zintegrowanej platformy e-usług ePW dla Politechniki Warszawskiej w obszarze aplikacji mobilnej Mobilny USOS.

2) W celu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy – modyfikacji zintegrowanej platformy e-usług ePWdla Politechniki Warszawskiej w obszarze aplikacji mobilnej Mobilny USOS Wykonawca musi zaprojektować,wybudować i wdrożyć niżej wymienione moduły:

a) Moduł podglądu wydanej decyzji administracyjnej w ramach systemu ePW-MojePW,

b) Moduł rejestracji na zajęcia w ramach systemu ePW-Asystent WKU,

c) Moduł Informacyjny w ramach systemu ePW-MojePW,

d) Moduł Komunikacja w ramach systemu ePW-Zdarzenia.

3) Zamawiający przewiduje Prawo Opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.Prawo opcji polegać będzie na zamówieniu od Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa w sprawie niniejszego zamówienia, Usług Wsparcia oraz/lub Usług Dodatkowych na zasadach opisanych w §11 Wzoru Umowy – Załącznik nr 8 do SIWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zawiera Załącznik nr 8 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Doświadczenie osób (zespołu wdrożeniowego) przeznaczonych do realizacjizamówienia / Ponderación: 35 %
Criterio de calidad - Nombre: Okres Gwarancji / Ponderación: 5 %
Precio - Ponderación: 60 %
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Zamawiający przewiduje Prawo Opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Prawo opcji polegać będzie na zamówieniu od Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa w sprawieniniejszego zamówienia, Usług Wsparcia oraz/lub Usług Dodatkowych na zasadach opisanych w §11 WzoruUmowy – Załącznik nr 8 do SIWZ.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

RPMA.02.01.01-IP.01-14-018/16

II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
Procedimiento acelerado
Justificación:

Zamawiający wyznaczył termin na wykonanie ww. zamówienia do 29.11.2019 r., a datą końcową realizacji projektu i jego rozliczenia jest 31.12.2019 r. Wobec powyższych terminów istnieje duże ryzyko, a nawet pewność, że przy 35-dniowym terminie na składanie ofert, Wykonawca nie zrealizowałby zamówienia. Ponadto, istnieje ryzyko, że żaden Wykonawca nie złożyłby oferty.

Skrócenie terminu składania ofert na 15-dniowy, nie wynika z winy Zamawiającego, ale z okoliczności niezależnych od niego. Zamawiający nie miał wpływu na termin udostępnienia aplikacji Mobilnej mobilny USOS przez MUCI i pomimo dochowania należytej staranności nie mógł przewidzieć, kiedy ta aplikacja zostanie oddana do użytku.

Zatem, aby Zamawiający mógł prawidłowo zrealizować, rozliczyć i tym samym prawidłowo zakończyć ww. projekt zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia (przeprowadzenie postępowania w jak najkrótszym terminie). Nieprzeprowadzenie przedmiotowego postępowania prowadziłoby do niepełnej realizacji projektu.

IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 105-256299
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
Otros motivos (el procedimiento ha sido interrumpido)

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Postępowanie zostało unieważnione.

Uzasadnienie:

Zamawiający nie dokonał zmiany terminów składania i otwarcia ofert dla

Niniejszego postępowania na utworzonej karcie postępowania w miniPortalu. Jednocześnie Zamawiający 13.6.2019 r. zmodyfikował treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) poprzez zmianę terminu składania i otwarcia ofert z 14.6.2019 r. na 1.7.2019 r. W tym samym dniu przekazał również sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu w ww. zakresie do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej. Zamawiający nie

Dokonał jednak zmiany terminu składania i otwarcia ofert do upływy pierwotnego terminu na miniPortalu, poprzez który Wykonawcy dokonują czynności składania ofert. Pierwotny termin składania ofert upłynął 14.6.2019 r. o godz. 10:00, natomiast pierwotny termin wyznaczony na otwarcie ofert upłynął 14.6.2019 r. o godz. 14:00. Po upływie terminu

wyznaczonego na otwarcie ofert system opublikował klucz prywatny, a więc pozwoliłby Zamawiającemu na zapoznanie się z treścią ofert złożonych w pierwotnym terminie (gdyby takie oferty zostały złożone poprzez miniPortal), a przed upływem nowego terminu na ich

otwarcie, jaki został wyznaczony przez nowe brzmienie dokumentacji przetargowej. Ponadto, brak zmiany ww. terminu na karcie postępowania w miniPortalu spowodował rozbieżności tych samych informacji zawartych w treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu, a treścią zamieszczoną w ww. systemie, służącym do składania ofert. Rozbieżności te mogłoby zagrozić równemu traktowaniu Wykonawców i jednocześnie mogłyby ograniczyć liczbę potencjalnych Wykonawców, którzy mogą złożyć w nim ofertę.

Podstawowym warunkiem umożliwiającym Wykonawcom złożenie oferty w postępowaniu jest uzyskanie przez nich wiedzy o takiej możliwości, w tym wiedzy o przedłużeniu terminu na składanie ofert.

W związku z powyższym, Zamawiający unieważnia postępowanie zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7) Pzp, gdyż postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Teléfono: +48 224587840
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Teléfono: +48 224587840
Fax: +48 224587800
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587803
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
28/06/2019