Вижте страницата ни за COVID-19 във връзка с търговете за медицинско оборудване.

Конференцията за бъдещето на Европа е възможност да споделиш идеите си и да оформиш бъдещето на Европа. Изрази мнението си!

Доставки - 309069-2020

02/07/2020    S126

България-София: Резервни части и аксесоари за превозни средства и двигатели на превозни средства

2020/S 126-309069

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: „Столичен автотранспорт“ ЕАД
Национален регистрационен номер: 121683408
Пощенски адрес: ул. „Житница“ № 21
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1612
Държава: България
Лице за контакт: Стефка Доковска
Електронна поща: dokovska.stefka@gmail.com
Телефон: +359 29554132
Факс: +359 29554067
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.sofiabus.bg
Адрес на профила на купувача: https://sofiabus.nit.bg/proczeduri-po-zop/0992019dnkimzaivp5op/
I.6)Основна дейност
Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на консумативи и материали за автобуси и ВВТ по 5 обособени позиции

II.1.2)Основен CPV код
34300000 Резервни части и аксесоари за превозни средства и двигатели на превозни средства
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Изпълнението на предмета на настоящата ОП включва дейности по доставка на консумативи и материали за автобуси и ВВТ по 5 обособени позиции, отговарящи на изискванията на възложителя, подробно описани в техн. спецификация (приложение № 1, неразделна част от документация за ОП). В случай на възникнала необходимост от доставки на консумативи и материали за автобуси и ВВТ извън изброените в техническата спецификация възложителят си запазва правото да направи допълнителна заявка на консумативи и материали за автобуси и ВВТ извън посочените в рамките на 20 % от стойността на договора за обществена поръчка при единична стойност от каталога на изпълнителя/производителя, от която се приспада търговската отстъпка, която е оферирал изпълнителя в ценовата си оферта. При възникване на тази хипотеза възложителят има право да измени настоящия договор на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС) (Съгласни ли сте да публикувате? да)
Стойност, без да се включва ДДС: 394 000.00 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на автомобилни крушки

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
34300000 Резервни части и аксесоари за превозни средства и двигатели на превозни средства
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

Авт. под. „Земляне“ — гр. София, ул. „Житница“ № 21; авт. под. „Малашевци“ — гр. София, ул. „Резбарска“ № 11; авт. под. „Дружба“ — гр. София, ул. „Кап. Любен Кондаков“ № 7

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Изпълнението на предмета на настоящата ОП включва дейности по доставка на автомобилни крушки, отговарящи на изискванията на възложителя, подробно описани в техническа спецификация (приложение № 1, неразделна част от документацията за обществена поръчка). В случай на възникнала необходимост от доставки на автомобилни крушки извън изброените в техническата спецификация възложителят си запазва правото да направи допълнителна заявка на автомобилни крушки извън посочените в рамките на 20 % от стойността на договора за обществена поръчка при единична стойност, от която се приспада търговската отстъпка от каталога на изпълнителя/производителя, която е оферирал изпълнителят в ценовата си оферта. При възникване на посочената хипотеза възложителят има право да измени договора за обществена поръчка на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Срок за доставка — К1 / Тежест: 25 т.
Критерий за качество - Име: Срок за отстраняване на рекламация — К2 / Тежест: 15 т.
Критерий за качество - Име: Търговската отстъпка на артикули извън спецификацията — К3 / Тежест: 15 т.
Критерий, свързан с разходи - Име: Общ сбор на единичните цени — К4 / Тежест: 45 т.
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

1. В сл. на възникнала необх. от доставки на автомобилни крушки извън изброените в техн-та спецификац. възл-ят си запазва правото да направи доп. заявка на автомоб. крушки извън посочените в рамките на 20 % от стойността на договора за ОП при ед. стойност, от която се приспада ТО от каталога на изпълнителя/производителя, която е оферирал изпълнителят в ценовата си оф... Продължава в II.2.14).

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Продължава в II.2.11):

При възникване на посочената хипотеза възложителят има право да измени договора за обществена поръчка на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

2. Пълното описание на изискванията към автомобилните крушки, обект на настоящата поръчка, е дадено в приложената към документация техническа спецификация.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на релета и електроматериали

Обособена позиция №: 4
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
34300000 Резервни части и аксесоари за превозни средства и двигатели на превозни средства
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

Авт. под. „Земляне“ — гр. София, ул. „Житница“ № 21; авт. под. „Малашевци“ — гр. София, ул. „Резбарска“ № 11; авт. под. „Дружба“ — гр. София, ул. „Кап. Любен Кондаков“ № 7

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Изпълнението на предмета на настоящата ОП включва дейности по дос. на релета и ел. материали, отговарящи на изискванията на възложителя, подробно описани в техническа спецификация (приложение № 1, неразделна част от документацията за ОП). В сл. на възникнала необх. от дост.на релета и ел. материали извън изброените в техн-та спецификация възложителят си запазва правото да направи допълнит. заявка на релета и ел. материали извън посочените в рамките на 20 % от стойността на договора за ОП при ед. стойност, от която се приспада търг-та отстъпка от каталога на изпълнителя/производителя, която е оферирал изпълнителят в ценовата си оферта. При възникване на посочената хипотеза възложителят има право да измени договора за ОП на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Пълното описание на изискванията към релетата и ел. материалите, обект на настоящата поръчка, е дадено в приложената към документацията техн. спецификац.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Срок за доставка — К1 / Тежест: 25 т.
Критерий за качество - Име: Срок за отстраняване на рекламация — К2 / Тежест: 15 т.
Критерий за качество - Име: Търговската отстъпка на артикули извън спецификацията — К3 / Тежест: 15 т.
Критерий, свързан с разходи - Име: Общ сбор на единичните цени — К4 / Тежест: 45 т.
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

1. В сл. на възникнала необх. от дост. на релета и ел. материали извън изброените в техн-та спецификац. възложителят си запазва правото да направи доп. заявка на релета и ел. материали извън посочените в рамките на 20 % от стойността на договора за ОП при ед. стойност, от която се приспада ТО от каталога на изпълнителя/производителя, която е оферирал изпълнителят в ценовата си оферта... в II.2.14).

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Продължава от II.2.11):

При възн. на посочената хипотеза възложителят има право да измени договора за ОП на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

2. Пълното описание на изискванията към релетата и ел. материалите, обект на настоящата поръчка, е дадено в приложената към документацията техническа спецификация.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на други материали

Обособена позиция №: 5
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
34300000 Резервни части и аксесоари за превозни средства и двигатели на превозни средства
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

Авт. под. „Земляне“ — гр. София, ул. „Житница“ № 21; авт. под. „Малашевци“ — гр. София, ул. „Резбарска“ № 11; авт. под. „Дружба“ — гр. София, ул. „Кап. Любен Кондаков“ № 7

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Изпълнението на предмета на настоящата ОП вкл. дейности по дост. на др. материали, отговарящи на изискванията на възложителя, подробно описани в техническа спецификация (приложение № 1, неразделна част от документацията за ОП). В сл. на възникнала необх. от дост. на др. материали,извън изброените в техническата спецификация възложителят си запазва правото да направи доп. заявка на др. материали извън посочените в рамките на 20 % от стойността на договора за ОП при ед. стойност, от която се приспада ТО от каталога на изпълнителя/производителя, която е оферирал изпълнителят в ценовата си оферта. При възникване на посочената хипотеза възл-ят има право да измени договора за ОП на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Пълното описание на изискванията към другите материали, обект на настоящата поръчка, е дадено в приложената към документация техническа спецификация. Предмет на настоящата обществена поръчка е избор на изпълнител за доставка на други материали.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Срок за доставка — К1 / Тежест: 25 т.
Критерий за качество - Име: Срок за отстраняване на рекламация — К2 / Тежест: 15 т.
Критерий за качество - Име: Търговската отстъпка на артикули извън спецификацията — К3 / Тежест: 15 т.
Критерий, свързан с разходи - Име: Общ сбор на единичните цени — К4 / Тежест: 45 т.
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

В сл. на възникнала необх. от дост. на други материали извън изброените в техн-та спецификац. възложителят си запазва правото да направи доп. заявка на др. материали извън посочените в рамките на 20 % от стойността на договора за ОП при ед. стойност, от която се приспада ТО от каталога на изпълнителя/производителя, която е оферирал изпълнителят в ценовата си оферта... Продълж. в II.2.14).

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Продължава от II.2.11):

При възн. на посочената хипотеза възложителят има право да измени договора за ОП на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

2. Пълното описание на изискванията към релетата и ел. материалите, обект на настоящата поръчка, е дадено в приложената към документацията техническа спецификация.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на спирачни накладки

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
34300000 Резервни части и аксесоари за превозни средства и двигатели на превозни средства
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

Автобусно поделение „Земляне“ — гр. София, ул. „Житница“ № 21; автобусно поделение „Малашевци“ — гр. София, ул. „Резбарска“ № 11; автобусно поделение „Дружба“ — гр. София, ул. „Кап. Любен Кондаков“ № 7

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Изпълнението на предмета на настоящата ОП включва дейности по доставка на спирачни накладки, отговарящи на изискванията на възложителя, подробно описани в техническа спецификация (приложение № 1, неразделна част от документацията за ОП). В сл. на възникнала необх. от дост. на спирачни накладки извън изброените в техническата спецификация възложителят си запазва правото да направи допълнит. заявка на спирачни накладки извън посочените в рамките на 20 % от стойността на договора за ОП при единична стойност, от която се приспада търговската отстъпка от каталога на изпълнителя/производителя, която е оферирал изпълнителят в ценовата си оферта. При възникване на посочената хипотеза възложителят има право да измени договора за ОП на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Пълното описание на изискванията към спирачни накладки, обект на настоящата ОП, е дадено в приложената към документация техническа спецификация. Предмет на настоящата ОП е избор на изпълнител за дост. на спирачни накладки.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Срок за доставка — К1 / Тежест: 25 т.
Критерий за качество - Име: Срок за отстраняване на рекламация — К2 / Тежест: 15 т.
Критерий за качество - Име: Търговската отстъпка на артикули извън спецификацията — К3 / Тежест: 15 т.
Критерий, свързан с разходи - Име: Общ сбор на единичните цени — К4 / Тежест: 45 т.
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

В сл. на възникнала необх. от дост.на спирачни накладки, извън изброените в техническата спецификация възложителят си запазва правото да направи доп. заявка на спирачни накладки извън посочените в рамките на 20 % от стойността на договора за ОП при ед. стойн., от която се приспада ТО от каталога на изпълнителя/производителя, която е оферирал изпълнителят в ценовата си оферта.... Продълж. в II.2.14).

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Продълж. от II.2.11):

При възникване на посочената хипотеза възложителят има право да измени договора за ОП на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

2. Пълното описание на изискванията към спирачните накладки, обект на настоящата поръчка е дадено в приложената към документация техническа спецификация.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 226-555738
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация за прекратяване на обявена процедура за конкурентно възлагане на поръчка под формата на периодично индикативно обявление

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: А-78
Обособена позиция №: 2
Наименование:

Доставка на автомобилни крушки

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
09/12/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 2
Брой на офертите, постъпили от МСП: 2
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Карина Ф“ ООД
Национален регистрационен номер: 200736730
Пощенски адрес: ул. „Метличина поляна“ № 48
Град: София
код NUTS: BG412 София
Пощенски код: 1404
Държава: България
Електронна поща: karinaf@abv.bg
Телефон: +359 29582557
Факс: +359 29582025
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС) (Съгласни ли сте да публикувате? да)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 64 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 64 000.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
V.2.6)Платена цена за покупки при благоприятни условия

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: А-79
Обособена позиция №: 4
Наименование:

Доставка на релета и електроматериали

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
23/06/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 2
Брой на офертите, постъпили от МСП: 2
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Карина Ф“ ООД
Национален регистрационен номер: 200736730
Пощенски адрес: ул. „Метличина поляна“ № 48
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1404
Държава: България
Електронна поща: karinaf@abv.bg
Телефон: +359 29582557
Факс: +359 29582025
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС) (Съгласни ли сте да публикувате? да)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 60 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 60 000.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
V.2.6)Платена цена за покупки при благоприятни условия

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: А-80
Обособена позиция №: 5
Наименование:

Доставка на други материали

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
23/06/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Карина Ф“ ООД
Национален регистрационен номер: 200736730
Пощенски адрес: ул. „Метличина поляна“ № 48
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1404
Държава: България
Електронна поща: karinaf@abv.bg
Телефон: +359 29582557
Факс: +359 29582025
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС) (Съгласни ли сте да публикувате? да)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 100 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 100 000.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
V.2.6)Платена цена за покупки при благоприятни условия

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: А-88
Обособена позиция №: 1
Наименование:

Доставка на спирачни накладки

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
25/06/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 2
Брой на офертите, постъпили от МСП: 2
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Людал Фрикшън“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 201090426
Пощенски адрес: община Мездра, област Враца, ул. „Искър“ № 4
Град: с. Зверино
код NUTS: BG313 Враца
Пощенски код: 3170
Държава: България
Електронна поща: ludal@abv.bg
Телефон: +359 91223147
Факс: +359 91222011
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС) (Съгласни ли сте да публикувате? да)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 170 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 170 000.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
V.2.6)Платена цена за покупки при благоприятни условия

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

Идентификационен номер в АОП: 00088-2019-0025

Сключени 4 броя договори, както следва:

— об. п. № 2: А-78/23.06.2020 г. с предмет „Доставка на автомобилни крушки“ за срок от 1 година,

— об.п. № 4: А-79/23.06.2020 г. с предмет „Доставка на релета и електроматериали“ за срок от 1 година,

— об.п. № 5: А-80/23.06.2020 г. с предмет „Доставка на други материали“ за срок от 1 година,

— об.п. № 1: А-88/23.06.2020 г. с предмет „Доставка на спирачни накладки“ за срок от 1 година.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалба може да се подава в 10-дневен срок съгласно чл. 197 от ЗОП във връзка с чл. 196 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
29/06/2020