Tjenesteydelser - 30912-2022

Vis forkortet udgave

Submission deadline has been amended by:  104957-2022
19/01/2022    S13

Danmark-København: Telekommunikation

2022/S 013-030912

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2009/81/EF

Del I: Ordregivende myndighed/ordregiver

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Officielt navn: Rigspolitiet
CVR-nummer: 17143611
Postadresse: Polititorvet 14
By: København V
Postnummer: 1780
Land: Danmark
Att: Christina Grønholt
Mailadresse: cgr013@politi.dk
Telefon: +45 30449765

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed / ordregiveren: http://www.sikkerhedsnet.dk

Elektronisk adgang til oplysninger: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=238896&B=RIGSPOLITIET

Elektronisk indsendelse af bud og ansøgninger om deltagelse: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=238896&B=RIGSPOLITIET

Yderligere oplysninger fås her:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

I.2)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.3)Hovedaktivitet
Offentlig orden og sikkerhed
I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders / ordregiveres vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: ja

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Udbud af kontrakt om landsdækkende beredskabskommunikationsnet (SINE)
II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Tjenesteydelser
Tjenesteydelseskategori nr. 11: Teletjenester
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Danmark

NUTS-kode DK Danmark

II.1.3)Oplysninger om rammeaftale
II.1.4)Oplysninger om rammeaftale
II.1.5)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene:
1) Baggrund og formål
SINE (forkortelse for ”SIkkerhedsNEt“) er Danmarks landsdækkende radionet til beredskabskommunikation. I medfør af § 29 i beredskabsloven (lovbekendtgørelse nr. 660 af 10. juni 2009 med senere ændringer) og § 1 i tilslutningsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 262 af 22. april 2008) skal SINE anvendes af såvel statslige, kommunale og regionale beredskabsmyndigheder til løsning af egne og fælles beredskabsmæssige opgaver. SINE skal desuden kunne anvendes af private aktører, der løser beredskabsmæssige opgaver for de førnævnte myndigheder. Endvidere skal SINE kunne anvendes af andre aktører inden for eller med tilknytning til beredskabsområdet og af aktører, som udfører opgaver af betydning for beredskabet.

SINE leveres i dag af en privat virksomhed (herefter ”nuværende tjenesteyder”) i henhold til en aftale indgået 29. juni 2007 på baggrund af en konkurrencepræget dialog, jf. udbudsbekendtgørelse nr. 2006/S 109-116975.

Nettet er ét sammenhængende net med fuld geografisk dækning af Danmark med håndholdt dækning i hele landet og øget signalstyrke i landets største byer. Dertil kommer en særlig del af SINE, som dækker luftrummet, det såkaldte AGA-net (Air-Ground-Air). Med AGA-nettet kan forsvarets og regionernes helikoptere anvende SINE-terminaler og kommunikere med beredskaberne på jorden ved tværgående indsatser. Tillige er der særlige områder i Danmark, der i dag har SINE-dækning, f.eks. Storebæltsforbindelsen, Øresundsforbindelsen, Limfjordstunnellen og Københavns Metro.
Nettet er designet, så der både er kapacitet til hverdagen og større hændelser såvel lokalt som regionalt og nationalt. Samtidig understøtter nettet i dag beredskabernes særlige funktionelle kommunikationsbehov.
Nettet har desuden en prioriteringsfunktion, der sikrer kapacitet for beredskabet over eventuelle andre brugere af nettet og ligeledes mulighed for prioritering af forskellige brugere og opkaldstyper, hvorved det sikres, at de vigtigste opkald altid kommer igennem først.
Ved nærværende udbudsbekendtgørelse ønsker Rigspolitiet at genudbyde kontrakten om levering af adgang til og drift af SINE.
Rigspolitiet ønsker således at indgå en kontrakt om tilslutning til og brug af et landsdækkende net til beredskabskommunikation, som primært er talebaseret.
2) Hovedydelser samt øvrige krav
SINE skal kunne benyttes af følgende enheder:
• Beredskabsmyndigheder inden for stat, danske regioner og kommuner (f.eks. Politiet, det statslige redningsberedskab, de kommunale redningsberedskaber, det præhospitale beredskab, Forsvaret og Hjemmeværnet).
• Private aktører, der har indgået eller måtte indgå aftale om løsning af beredskabsopgaver.
• Offentlige eller private aktører, som pålægges i henhold til lov at anvende nettet.
• Andre offentlige eller private aktører inden for eller med tilknytning til beredskabsområdet, eller som udfører opgaver af betydning for beredskabet (f.eks. Folketinget, domstolene og Kriminalforsorgen) eller samfundsvigtig forsyning (f.eks. forsyningsvirksomheder og andre virksomheder, der varetager samfundsvigtig infrastruktur, herunder elværker, elforsyningsselskaber, vandværker, gas- og olieproduktion, gas- og olieforsyning og offentlige transportvirksomheder).
• Landets hjemmepleje, hjemmehjælp og lignende, hvis det ud fra en samlet betragtning skønnes hensigtsmæssigt og/eller fordelagtigt.
Af hensyn til SINEs væsentlige betydning for beredskabsmyndighederne stilles der bl.a. følgende krav:
1) Nettet skal udgøre et sammenhængende net, der giver fuld geografisk dækning af Danmark (ekskl. Færøerne og Grønland), med håndholdt dækning i landområder og øget signalstyrke i større byer.
2) Nettet og tjenesteyderens organisation skal overholde en række sikkerhedsmæssige krav, der vil blive specificeret i udbudsmaterialet (se også nærmere punkt III.1.4).
3) Driften af nettet skal leve op til en række krav til kapacitet, stabilitet og tilgængelighed.
4) Ved overgang til en anden løsning end den nuværende (f.eks. som følge af et leverandørskifte) skal der etableres adgang til et testnetværk parallelt med udrulningen og i forbindelse med migrering fra det nuværende system.
De nærmere krav/behov i relation til ovenstående punkter specificeres i udbudsmaterialet.
SINE skal understøtte anvendelsen af udstyr baseret på digital radioteknologi med delt adgang til fælles kommunikationsressourcer (trunkeret).
Nettet skal opfylde beredskabernes behov, og kontrakten forventes til understøttelse heraf at stille krav om bl.a. følgende funktionaliteter:
a) Individuelle kald (direkte kald)
b) Nødkald
c) Gruppeopkald (push-to-talk)
d) Telefonopkald
e) Prioritering af opkald
f) Kryptering
g) Hurtig opsætning af opkald
h) Positionering
i) Direkte tilstand (kommunikation direkte mellem terminaler uden brug af netværket)
j) Statusbeskeder
k) Korte databeskeder (tekstbeskeder)
l) Lange databeskeder (pakkekoblet data)
Under hensyn til det aktuelle trusselsbillede er det afgørende for beredskaberne, at forsyningssikkerheden i forhold til beredskabernes talekommunikation er på et særdeles højt niveau.
Også af hensyn til forsyningssikkerheden vil udbudsmaterialet understøtte, at de tilbudte løsninger baseres på standardiserede løsninger, som allerede er afprøvet i drift i andre lignende systemer. Udbudsmaterialets krav herom vil indgå i forhandlingerne.
Kontrakten vil løbe ordinært i 8 år efter godkendelse af den samlede driftsprøve; dog med mulighed for udtrædelse for Rigspolitiet efter 5 år mod betaling af et udtrædelsesvederlag. Desuden vil kontrakten omfatte optioner på forlængelse i yderligere 2 x 2 år samt 1 x 1 år, dvs. at kontrakten kan have en samlet driftsperiode på 13 år. I tillæg til de førnævnte forlængelsesoptioner vil kontrakten give mulighed for, at Rigspolitiet kan beslutte, at tjenesteyderen i forbindelse med ophør (uanset ophørsgrund og tidspunkt) skal fortsætte driften af nettet i en overgangsfase, så overgangen til en eventuel fremtidig tjenesteyder sker sikkert og uden afbrydelser.
Det bemærkes, at den nuværende tjenesteyder vil kunne basere sit tilbud på fortsat anvendelse af det eksisterende net. Andre tilbudsgivere vil kunne basere deres tilbud på et andet eksisterende net/infrastruktur, på etablering af et nyt net eller på det eksisterende net (via aftale med den nuværende tjenesteyder). Det er op til tilbudsgiverne at vurdere, hvorvidt deres tilbudte løsning mest hensigtsmæssigt skal basere sig på et eksisterende eller et nyt net.
II.1.6)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

64200000 Telekommunikation, 72317000 Datalagring, 72318000 Datatransmission, 32200000 Transmissionsudstyr til radiotelefoni, radiotelegrafi, radiofoni og fjernsyn, 32500000 Telekommunikationsleverancer

II.1.7)Oplysninger om underentreprise
Tilbudsgiveren skal angive, hvilke dele af en kontrakt han har til hensigt at give i underentreprise til tredjemand, samt hvilke underentreprenører han foreslår, og for hvilke kontraktgenstande de foreslås
Tilbudsgiveren skal oplyse om enhver ændring på underentreprenørniveau under kontraktens udførelse
II.1.8)Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.1.9)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2)Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1)Samlet mængde eller omfang:
Nettet skal udgøre et sammenhængende og landsdækkende net (ekskl. Færøerne og Grønland).
Nettet skal kunne have mindst 30.000 terminaler tilsluttet samtidigt. Kontrakten vil desuden indeholde krav om, at dette antal skal kunne udvides yderligere. Såfremt andre aktører tilsluttes til nettet, eller der sker en udvidelse af eksisterende aktørers antal tilsluttede terminaler, forventes nettet således at kunne have mindst 50.000 terminaler tilsluttet samtidigt, idet dette dog vil kunne indgå i forhandlingerne med tilbudsgiverne. Volumen af terminaloptionen, jf. punkt II.2.2, vil afspejle dette under samtidig hensyntagen til navnlig de tilbudte terminalers levetid.
Nettet skal kunne have mindst 1.000 terminaler tilsluttet inden for et område på 10x10 km samtidig. Kontrakten vil desuden indeholde skærpede krav til antallet af samtidigt tilsluttede terminaler inden for Københavnsområdet.
Herudover forventes tilkobling af ca. 300 kontrolrumspladser for det danske beredskab samt yderligere et mindre antal kontrolrumspladser ved eventuel tilslutning af yderligere aktører.
Anslået værdi eksklusive moms:
interval: mellem 1800000000 og 2700000000 DKK
II.2.2)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af disse optioner: Kontrakten forventes at indeholde følgende optioner:
1. Midlertidige udvidelser af dækning
2. Permanente udvidelser af dækning
3. Etableringer af indendørs dækning
4. Permanente udvidelser af kapacitet
5. Central logning af tale
6. End-to-end-kryptering
7. Fakturering af bestillere
8. Omstilling af terminal-ID
9. Genfremsendelse af korte databeskeder
10. Interfaces mellem netværk
11. Terminaler (se nærmere beskrivelse nedenfor)
Option 7 – 9 indebærer, at Rigspolitiet én gang kan anskaffe den pågældende ydelse, mens option 1 – 6 og 10 indebærer, at Rigspolitiet kan anskaffe den pågældende ydelse flere gange.
Option nr. 11 giver brugerne mulighed for i kontraktens løbetid at anskaffe terminaler samt tilbehør, installation, programmering, service mv., jf. også punkt II.2.1.
Kontrakten vil desuden give mulighed for tilkøb af konsulentydelser relateret til brugen af nettet, herunder rådgivning og uddannelse om adgang til og brug af nettet, samt med henblik på videreudvikling mv. af nettet i kontraktens løbetid.
Endelig vil kontrakten indeholde option på, at Rigspolitiet i visse ophørsscenarier kan overtage dele af nettet med henblik på at udbyde de øvrige ydelser, herunder drift og vedligeholdelse. De nærmere vilkår herfor samt omfanget af en sådan overdragelse vil indgå i forhandlingerne med tilbudsgiverne.
II.2.3)Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Antal gange, der er mulighed for forlængelse: 3
Hvis der er tale om indkøbs- eller tjenesteydelseskontrakter, der kan forlænges: anslået tidsramme for efterfølgende kontakter:
måneder: 60 (fra tildeling af kontrakten)
II.3)Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse
Varighed i måneder: 096 (fra tildeling af kontrakten)

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Kontraktbetingelser
III.1.1)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
Ved enhver forudbetaling skal tjenesteyderen foranledige, at der stilles en anfordringsgaranti herfor. Det forventes ligeledes, at tjenesteyderen skal foranledige, at der stilles en anfordringsgaranti og en moderselskabsgaranti til sikkerhed for opfyldelse af kontrakten. De nærmere krav om sikkerhedsstillelser og garantier vil indgå i forhandlingen med tilbudsgiverne, og forhandlingerne vil kunne føre til, at kravene ændres eller helt bortfalder. Se videre punkt III.1.4.
III.1.2)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
Fakturering skal ske i overensstemmelse med gældende dansk lovgivning om offentlige betalinger, p.t. lovbekendtgørelse nr. 798 af juni 2007, som stiller krav om elektronisk fakturering. De nærmere faktureringsvilkår og betalingsvilkår vil fremgå af udbudsmaterialet.
III.1.3)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
Der kræves ingen særlig retlig form. Hvis opgaven tildeles en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal deltagerne påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget.
III.1.4)Andre særlige vilkår, som gælder for opfyldelse af kontrakten, især mht. forsyningssikkerhed og informationssikkerhed:
På grund af nettets væsentlige nationale og samfundsmæssige betydning vil der i kontrakten være bestemmelser, der i behørigt omfang sikrer staten og brugerne mod/i tilfælde af
1) tjenesteyderens økonomiske problemer,
2) hel eller delvis overdragelse eller anden form for overgang af tjenesteyderen eller ejerandele heri, og
3) lignende situationer, der bringer forsyningssikkerheden eller informationssikkerheden i fare.
Det nærmere indhold af denne sikring vil indgå i forhandlingerne med tilbudsgiverne.
I kontrakten er hensynet til samfundsansvar, som formuleret i de konventioner, der ligger til grund for principperne i FN‘s Global Compact, inddraget i relevant omfang. Der er desuden stillet kontraktmæssige krav i henhold til ILO-konvention 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter og cirkulære nr. 9471 af 30. juni 2014.
Kontrakten stiller krav om, at tjenesteyderen i relation til kontraktens opfyldelse skal sikre, at dennes bestyrelsesformand, direktør og sikkerhedsofficer sikkerhedsgodkendes til ”HEMMELIGT” (HEM) eller højere i henhold til cirkulære nr. 10338 af 17. december 2014. Det samme gælder for udvalgte medarbejdere. De nærmere vilkår herfor vil fremgå af udbudsmaterialet.
Kontrakten indeholder af sikkerhedsmæssige grunde visse lokationskrav, herunder et krav om, at udvalgte komponenter i nettet som det klare udgangspunkt skal være placeret på dansk territorium (ikke Grønland og Færøerne), og krav, der begrænser tjenesteyderens mulighed for at tilgå disse komponenter fra andre steder end dansk territorium. Ligeledes stiller kontrakten krav om, at testdata ikke må sendes ud af Danmark uden Rigspolitiets godkendelse.
Sikkerhedskravene i udbudsmaterialet udtrykker statens sikkerhedsbehov, herunder hensynet til offentlig sikkerhed og orden. Den konkrete udmøntning af kravene vil eventuelt kunne tilpasses, hvis de tilbudte løsninger er tilrettelagt på en måde, som på anden vis understøtter sikkerhedsbehovene.
III.1.5)Oplysninger om sikkerhedsgodkendelse:
III.2)Betingelser for deltagelse
III.2.1)Personlige forhold

Kriterier angående de økonomiske aktørers personlige forhold (som kan føre til, at de udelukkes), herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: 1) Ansøgere og tilbudsgivere, som på grundlag af ethvert bevismiddel, herunder beskyttede datakilder, vurderes ikke at besidde den pålidelighed, som er nødvendig for at udelukke, at der består nogen sikkerhedsrisici for den danske stat, vil blive udelukket fra deltagelse i udbuddet. Vurderingen kan ske i samarbejde med sikkerhedsmyndighederne, navnlig Politiets Efterretningstjeneste og Center for Cybersikkerhed.
Ansøgningen skal indeholde en redegørelse for sammensætningen af ejerkredsen hos ansøgeren. De nærmere oplysninger, der bør angives, fremgår af den af Rigspolitiet udarbejdede ansøgningsskabelon, jf. nærmere nedenfor og punkt VI.3.
2) Ansøgere og tilbudsgivere, som er omfattet af udelukkelsesgrundene i artikel 39, stk. 1, i forsvars- og sikkerhedsdirektivet (direktiv 2009/81/EF), vil blive udelukket fra deltagelse i udbuddet.
Ansøgeren skal i ansøgningen afgive en erklæring om, at denne ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i artikel 39, stk. 1, i forsvars- og sikkerhedsdirektivet.
3) Ansøgere og tilbudsgivere, som har ubetalt forfalden gæld på DKK 100.000 eller derover til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivningen i det land, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret, vil blive udelukket fra deltagelse i udbuddet. Rigspolitiet kan dog undlade at udelukke ansøgere og tilbudsgivere, hvis der inden kontraktindgåelse vil blive stillet sikkerhed for den del af gælden, der overstiger DKK 100.000, eller hvis der er indgået aftale om en afdragsordning, der er overholdt.
Ansøgeren skal i ansøgningen afgive en erklæring om, i hvilket omfang denne har ubetalt forfalden gæld på DKK 100.000 eller derover til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivningen i det land, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret.
Den af Rigspolitiet udarbejdede ansøgningsskabelon kan anvendes til brug for afgivelse af de efterspurgte oplysninger og erklæringer i nr. 1-3 ovenfor, jf. nærmere punkt VI.3.
Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal de efterspurgte oplysninger og erklæringer i nr. 1-3 ovenfor angives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen.

Kriterier angående underleverandørers personlige forhold (som kan føre til, at de afvises), herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: For underleverandører, herunder enheder, som ansøgeren baserer sig på, jf. nærmere punkt VI.3 (både i teknisk og økonomisk henseende), gælder de samme udelukkelsesgrunde som for ansøgere og tilbudsgivere, jf. nr. 1-3 ovenfor.
Enheder, som ansøgeren baserer sig på, jf. nærmere punkt VI.3 (hvad enten det er i teknisk og/eller økonomisk henseende), skal i ansøgningen afgive de samme oplysninger og erklæringer som ansøger selv, jf. nr. 1-3 ovenfor. Den af Rigspolitiet udarbejdede ansøgningsskabelon kan anvendes til brug herfor, jf. nærmere punkt VI.3.
III.2.2)Økonomisk og finansiel kapacitet

Kriterier angående de økonomiske aktørers økonomiske og finansielle formåen (som kan føre til, at de udelukkes)

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Ansøgningen skal indeholde følgende:
1) En angivelse af ansøgerens samlede omsætning i hvert af de tre (3) seneste disponible regnskabsår.
2) En angivelse af ansøgerens egenkapital og samlede aktiver ved udgangen af det seneste disponible regnskabsår.
Tallene i nr. 1 og 2 bedes angives i samme valuta som i regnskabet. Rigspolitiet vil omregne tallene til DKK ud fra kursen på ansøgningsfristen, jf. punkt IV.3.4.
Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne i nr. 1 og 2 afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen.
Den af Rigspolitiet udarbejdede ansøgningsskabelon kan anvendes til brug for afgivelse af de efterspurgte oplysninger, jf. nærmere punkt VI.3.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: Som mindstekrav kræves følgende:
1) Ansøgeren har haft en samlet årlig omsætning på mindst DKK 150 mio. i hvert af de seneste tre disponible regnskabsår.
2) Ansøgeren har haft en egenkapital på mindst DKK 60 mio. ved udgangen af det seneste disponible regnskabsår.
3) Ansøgeren har haft en soliditetsgrad på mindst 20 % ved udgangen af det seneste disponible regnskabsår. Soliditetsgraden beregnes ved at dividere ansøgerens egenkapital med ansøgerens samlede aktiver (egenkapital/samlede aktiver x 100).
Hvis ansøgeren baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, jf. nærmere punkt VI.3, beregnes omsætningen, egenkapitalen og de samlede aktiver som summen af ansøgerens og disse andre enheders omsætning, egenkapital og samlede aktiver i de pågældende regnskabsår. Soliditetsgraden beregnes således ved at dividere summen af egenkapitalen med summen af samlede aktiver. Det bemærkes, at ansøgerne ikke har mulighed for at basere sig delvist på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. ved at basere sig på anden enheds omsætning, men ikke på dens egenkapital).
Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes omsætningen, egenkapitalen og samlede aktiver som summen af virksomhedernes omsætning, egenkapital og samlede aktiver i de pågældende regnskabsår. Soliditetsgraden beregnes således ved at dividere summen af egenkapitalen med summen af samlede aktiver.
III.2.3)Teknisk og/eller faglig kapacitet

Kriterier angående de økonomiske operatørers tekniske og/eller faglige formåen (som kan føre til, at de udelukkes)

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
Ansøgningen skal indeholde følgende:
En liste over de betydeligste lignende ydelser (referencer) i forhold til den udbudte kontrakt, jf. punkt II.1.5, som ansøger har udført. Rigspolitiet ser gerne, at listen indeholder følgende oplysninger for hver reference:
- En klar og udførlig beskrivelse af ydelserne, herunder en angivelse af om de vedrører etablering og/eller drift og vedligeholdelse af et radionet. I givet fald bør det angives, hvad nettet anvendes til, herunder om det anvendes til beredskabskommunikation. Desuden bør størrelsen af det areal (målt i km2), som nettet dækker, angives.
- Ansøgerens rolle(r) i forbindelse med ydelsernes udførelse.
- Tidspunktet for udførelsen.
- Værdien af leverancen (angivet i beløb).
- Modtager af leverancen, hvis oplysningerne kan gives, herunder kontaktoplysninger for kontaktperson hos modtager.
Det bemærkes, at Rigspolitiet forbeholder sig ret til at kontakte den angivne kunde med henblik på at få attesteret oplysningerne om referencen, herunder de for referencen angivne tidspunkter.
Listen må maksimalt indeholde 5 referencer, uanset om ansøger er én enhed, en sammenslutning af enheder (f.eks. et konsortium) eller baserer sig på andre enheders tekniske og faglige formåen. Hvis listen indeholder flere end 5 referencer, vil Rigspolitiet kun tage de første 5 referencer på listen i betragtning.
Kun ydelser udført inden for de seneste 5 år vil indgå i vurderingen af, om det nedennævnte minimumskrav til egnethed er opfyldt, samt hvilken ansøger, der har dokumenteret de mest relevante tidligere referencer, jf. punkt IV.1.2. For ydelser, der vedrører etablering af radionet (jf. nr. 1 nedenfor), gælder dog, at disse skal være udført inden for de seneste 15 år. De nævnte år/perioder beregnes fra ansøgningsfristen, jf. punkt IV.3.4.
Bemærk, at hvis den pågældende leverance er udført/udføres løbende (f.eks. i henhold til en uafsluttet kontrakt), er det kun den del af ydelserne, der er udført inden for de seneste 5 år / 15 år og inden ansøgningsfristen, der indgår i vurderingen af leverancen. Hvis en del af ydelserne ikke er udført inden for de seneste 5 år / 15 år eller inden ansøgningsfristen, vil denne del således ikke indgå i vurderingen af leverancen. Det er derfor vigtigt, at ansøger tydeligt angiver, hvilken del (fx i forhold til indhold, størrelse, værdi, mængde, omfang osv.) af en løbende leverance, der er udført inden for de seneste 5 år / 15 år og inden ansøgningsfristen.
Den af Rigspolitiet udarbejdede ansøgningsskabelon kan anvendes til brug for afgivelse af de efterspurgte oplysninger, jf. nærmere punkt VI.3.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves
Ansøgeren skal dokumentere erfaring med:
1) Etablering af et digitalt og trunkeret radionet, der dækker et areal på mindst 40.000 km2,
2) drift og vedligeholdelse af et radionet som beskrevet i nr. 1, og
3) drift og vedligeholdelse af en kommunikationsløsning til beredskabsbrug på radionet som beskrevet i nr. 1.
Ved ”beredskabsbrug” i nr. 3 forstås anvendelse i relation til én eller flere af de opgaver, der er nævnt i beredskabslovens § 1, stk. 1.
Ansøger kan dokumentere ovennævnte erfaring ved brug af én eller flere referencer, dog er det ikke muligt at anvende mere end én reference for hvert punkt (nr. 1-3). Det vil sige, at ansøger maksimalt kan dokumentere erfaringen ved brug af op til 3 referencer.
III.2.4)Oplysning om reserverede kontrakter
III.3)Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1)Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession: nej
III.3.2)Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen
Juridiske personer bør anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen: nej

Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Forhandling
IV.1.2)Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal økonomiske aktører 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal kandidater: Udvælgelsen af ansøgere sker efter en vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante referencer sammenlignet med den kontrakt/de anskaffelser, der er beskrevet i punkt II.1.5 ovenfor. Vurderingen vil blive baseret på den referenceliste, som ansøgerne har fremsendt i henhold til punkt III.2.3. Hvis de fremsendte oplysninger er uklare, kan dette blive tillagt negativ betydning ved vurderingen i udvælgelsesprocessen.
IV.1.3)Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
Anvendelse af etapeopdelt procedure for gradvis at reducere det antal løsninger, der skal drøftes, eller tilbud, der skal forhandles nej
IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, der er anført i specifikationerne, i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle eller i det beskrivende dokument
IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
Der er anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
2021-068581
IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?

Vejledende forhåndsmeddelelse

Bekendtgørelsens nummer i EUT: 2019/S 065-153114 af 2.4.2019

Andre forudgående offentliggørelser

Bekendtgørelsens nummer i EUT: 2016/S 243-444667 af 16.12.2016

Bekendtgørelsens nummer i EUT: 2019/S 070-166662 af 9.4.2019

IV.3.3)Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
IV.3.4)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
2.3.2022 - 13:00
IV.3.5)Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
4.5.2022
IV.3.6)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
dansk. engelsk.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:
Deltagelse samt al kommunikation i udbuddet kan kun ske via det elektroniske udbudssystem, jf. internetadressen i punkt I.1. For at få adgang til udbuddet, herunder til spørgsmål/svar, skal ansøger være registreret eller registrere sig som bruger.
Det bemærkes, at der på nuværende tidspunkt ikke er yderligere oplysninger, specifikation og dokumenter at få. Udbudsmaterialet vil alene blive udsendt til de virksomheder (ansøgere), der opfordres til at afgive tilbud.
I relation til punkt II.1.5 bemærkes det, at tjenesteyderen for udførelsen af tjenesteydelserne skal være indehaver af den efter lov om radiofrekvenser (lovbekendtgørelse nr. 475 af 12. juni 2009 med senere ændringer) påkrævede tilladelse. Alternativt skal tjenesteyderen på anden vis have adgang til at anvende frekvenser omfattet af en sådan tilladelse i påkrævet omfang, f.eks. via aftale på privat- eller offentligretligt grundlag eller i henhold til ressortmyndighedens afgørelse efter frekvenslovgivningen. De nærmere krav til dokumentation af denne tilladelse vil fremgå af udbudsmaterialet.
Rigspolitiet har erhvervet tilladelse fra Energistyrelsen til at anvende et segmenteret frekvensområde mellem hhv. 409,9875-414,2875 MHz (båndgrænser) og 419,9875-424,2875 MHz (båndgrænser) under hensyntagen til eksisterende tilladelser i samme område. Erhvervelsen er sket med henblik på, at tilbudsgiverne kan basere den tilbudte løsning på frekvenstilladelsen, hvis det ønskes, jf. ovenfor. De nærmere vilkår for en sådan anvendelse af frekvenstilladelsen vil fremgå af udbudsmaterialet.

Energistyrelsen er ressortmyndighed i relation til lov om radiofrekvenser, og Energistyrelsens myndighedsudøvelse vil ske uafhængigt af nærværende udbud, herunder med hensyn til gennemførelse af udbud af frekvenstilladelser, administrativ praksis på frekvensområdet og sagsbehandlingstider mv. Oplysninger om tilladelser kan søges på Energistyrelsens hjemmeside: https://ens.dk/ansvarsomraader/frekvenser.

Det skal understreges, at den lovbestemte pligt for alle beredskabsmyndigheder til at anvende SINE ikke har til formål at give tjenesteyderen en beskyttet eneret eller koncession, idet tjenesteyderens adgang til at betjene beredskabsmyndighederne i det hele vil bero på indholdet af den kontrakt, der indgås på baggrund af nærværende udbud.

Tilbudsgiverne gøres opmærksom på, at Rigspolitiet forud for udbuddet har afholdt en markedsdialog samt en supplerende markedsdialog. Rapporterne fra disse markedsdialoger er tilgængelige på hjemmesiden: www.sikkerhedsnet.dk.

I relation til punkt I.4 bemærkes det, at kontrakten udbydes og indgås af Rigspolitiet, men at en række enheder skal kunne benytte nettet, jf. nærmere punkt II.1.5. De enheder, der gør brug af nettet, har desuden mulighed for at anskaffe terminaler mv. og tilkøbe konsulentydelser hos tjenesteyderen i henhold til kontrakten, jf. nærmere punkt II.2.2.
I relation til punkt II.2.1 bemærkes det, at beløbet alene udgør et skøn over den forventede kontraktsum for kontraktens fulde løbetid (inkl. forlængelse og udnyttelse af alle optioner). Særligt bemærkes det, at der hersker en betydelig usikkerhed i relation til værdiansættelsen af optionerne.
I relation til punkt II.3 bemærkes det, at der forud herfor vil løbe en etableringsfase. Kontraktperioden, der løber fra parternes underskrift af kontrakten, omfatter således både etableringsfasen og driftsperioden, hvor sidstnævnte vil have en varighed på minimum 8 år (dog med mulighed for udtrædelse for Rigspolitiet efter 5 år mod et udtrædelsesvederlag).
I relation til punkt III.2.2, III.2.3 og IV.1.2 bemærkes det, at ansøger kan basere sig på andre enheders formåen (f.eks. et moder- eller søsterselskab eller en underleverandør) uanset den juridiske karakter af forbindelserne mellem ansøgeren og disse andre. Ansøgeren skal i givet fald godtgøre fuldt ud at kunne råde over de nødvendige ressourcer, f.eks. ved at fremlægge en erklæring eller anden dokumentation for disse enheders tilsagn om at stille de nødvendige ressourcer til rådighed i kontraktperioden. Den af Rigspolitiet udarbejdede ansøgningsskabelon kan anvendes til at afgive en sådan erklæring, jf. nærmere nedenfor.
Baserer en ansøger sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, hæfter ansøgeren og de pågældende enheder solidarisk for kontraktens gennemførelse. De enheder, som ansøger baserer sig på, skal i ansøgningen erklære at være solidarisk ansvarlig med ansøger, hvis denne bliver tildelt kontrakten. Den af Rigspolitiet udarbejdede ansøgningsskabelon kan anvendes til at afgive en sådan erklæring, jf. nærmere nedenfor.
I relation til punkt III.2.1, nr. 1 bemærkes det, at Rigspolitiet forbeholder sig ret til at bede om yderligere oplysninger fra ansøger. Det samme gælder i relation til enheder, som ansøger baserer sig på.
I relation til punkt III.2.1, III.2.2 og III.2.3 bemærkes det, at Rigspolitiet på ethvert tidspunkt i udbudsprocessen kan kræve, at ansøgere eller tilbudsgivere fremlægger nærmere dokumentation for de oplysninger, der er angivet i ansøgningen.
I relation til punkt IV.1.1 bemærkes det, at dette udbud gennemføres som et udbud med forhandling efter forsvars- og sikkerhedsdirektivets artikel 26. De ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive tilbud, vil modtage yderligere oplysninger om forhandlingsforløbet, herunder oplysninger om indgivelse af tilbud. Ud over hvad der er nævnt i det forudgående, vil forhandlingerne navnlig vedrøre de tekniske behov, funktionalitet, dækningskrav, kapacitet, interfaces mellem netværk, sikkerhed, stabilitet, driftsorganisation, test- og implementeringsforløb, samt økonomi og kommercielle vilkår kunne blive drøftet. Desuden forventes tids- og implementeringsplanen at være et centralt tema til forhandlingerne. Forhandlingerne kan føre til justeringer eller ændringer af udbudsmaterialet, herunder i relation til de nævnte forhold.
Rigspolitiet forbeholder sig ret til at tildele kontrakten på grundlag af indledende tilbud.
I relation til punkt IV.1.2 bemærkes det, at hver ansøger alene kan indgive én ansøgning om prækvalifikation. Hvis samme juridiske enhed er del af eller på anden måde deltager i flere ansøgninger, f.eks. selv indgiver egen ansøgning, men samtidig indgår som deltager i et konsortium, der ansøger, skal ansøgerne sikre, at samme juridiske enheds deltagelse ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige tilbudsgiveres tilbud. Rigspolitiet forbeholder sig ret til at anmode ansøgere om at godtgøre, at samme juridiske enheds deltagelse ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige tilbudsgiveres tilbud.
I relation til punkt IV.3.5 bemærkes det, at det er Rigspolitiets forventning at kunne afsende opfordring til at afgive tilbud til de udvalgte ansøgere på den angivne dato. Det er ligeledes Rigspolitiets forventning, at frist for modtagelse af det indledende tilbud vil være ultimo Q3 2022. De angivne tidspunkter er dog alene estimerede.
I relation til punkt IV.3.6 bemærkes det, at ansøgning om deltagelse kan afgives på dansk og engelsk, men tilbud skal afgives på dansk, idet Rigspolitiet dog accepterer, at visse former for dokumentation leveres på engelsk. De nærmere retningslinjer herfor vil fremgå af udbudsmaterialet.
Eventuelle spørgsmål til anmodning om prækvalifikation skal stilles skriftligt via det elektroniske udbudssystem, jf. internetadressen i punkt I.1.
Ansøgning om deltagelse i udbuddet kan kun ske via det elektroniske udbudssystem, jf. internetadressen i punkt I.1. Ansøgninger kan ikke fremsendes pr. e-mail eller brev. Hvis en ansøgning indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende.
Rigspolitiet har udarbejdet en ansøgningsskabelon, som ansøgerne opfordres til at gøre brug af ved ansøgningen. Skabelonen er til rådighed via det elektroniske udbudssystem, jf. internetadressen i punkt I.1.
Rigspolitiet afholder informationsmøde for interesserede ansøgere den 2. februar 2022, kl. 10.00 – 11.00. Mødet forventes at blive afholdt online via MS Teams. Virksomheder, der ønsker at deltage i orienteringsmødet, skal meddele følgende oplysninger til Rigspolitiet: Virksomhedens fulde navn, antal deltagere og navn og titel på hver deltager. Meddelelsen sker via besked-funktionen i det elektroniske udbudssystem, jf. internetadressen i punkt I.1. De nærmere oplysninger vedr. informationsmødet vil blive fremsendt til de tilmeldte virksomheder forinden mødet.
Udbuddet gennemføres med forbehold for vedtagelse af de nødvendige myndighedsaftaler og for opnåelse af fornøden bevillingsmæssig hjemmel.
Rigspolitiet forbeholder sig muligheden for at anmode ansøger om at supplere, præcisere eller fuldstændiggøre ansøgningen efter princippet i udbudslovens § 159, stk. 5.
Der kan opnå situationer, hvor en ansøger eller tilbudsgiver i løbet af udbudsprocessen ønsker at ændre sin sammensætning. Rigspolitiet vil i forbindelse med vurderingen af, om ændringerne i ansøgers eller tilbudsgivers sammensætning kan accepteres, anvende principperne i udbudsloven § 147 (lov nr. 1564 af 15. december 2015).
Rigspolitiet stiler mod, at kontrakt indgås i andet kvartal 2023. Herefter vil følge en etableringsfase. Hvis der skal etableres et nyt net, vil der forventeligt være behov for en periode med parallel drift af det nye net og det eksisterende net, indtil det nye net er klar til helt at erstatte det eksisterende net.

Efter investeringsscreeningsloven (https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/842) skal økonomiske aktører, i) som er hjemmehørende uden for EU eller EFTA, eller ii) som er under kontrol af eller underlagt betydelig indflydelse som defineret i loven fra en virksomhed hjemmehørende eller en statsborger fra et land uden for EU eller EFTA, ansøge Erhvervsstyrelsen om tilladelse til at indgå en ”særlig økonomisk aftale” inden for en særligt følsom sektor eller aktivitet. Rigspolitiet vurderer, at indgåelse af kontrakten kan være omfattet af krav om tilladelse. Ansøger bør afklare, om ansøgers aftaleindgåelse vil være omfattet af et sådant krav. Se nærmere herom på https://erhvervsstyrelsen.dk/aftaler-omfattet-af-investeringsscreeningsloven.

Rigspolitiet v/ Center for Beredskabskommunikation kommunikerer løbende med SINE-nettets brugere via hjemmesiden www.sikkerhedsnet.dk. På hjemmesiden www.sikkerhedsnet.dk findes yderligere oplysninger om SINE. Disse oplysninger udgør dog ikke en del af udbudsmaterialet (med mindre de også fremgår heri).

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne

Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
CVR-nummer: Danmark
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Mailadresse: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://klfu.naevneneshus.dk

VI.4.2)Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): Fristerne for at indgive klage er fastsat i lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 492 af 12. maj 2010 med senere ændringer), jf. § 11 i bekendtgørelse nr. 892 af 17. august 2011 om ordregiveres indgåelse af visse bygge- og anlægs-, vareindkøbs- og tjenesteydelseskontrakter på forsvars- og sikkerhedsområdet med senere ændringer.
Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.
I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:
1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.
2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.
3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2.
Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.
VI.4.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Mailadresse: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14.1.2022