Tjenesteydelser - 309237-2019

03/07/2019    S126    Tjenesteydelser - Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed - Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse 

Danmark-Aalborg: Programpakker og informationssystemer

2019/S 126-309237

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Nordjylland
CVR-nummer: 29 19 09 41
Postadresse: Niels Bohrs Vej 30
By: Aalborg
NUTS-kode: DK050
Postnummer: 9000
Land: Danmark
Kontaktperson: Anders Hallenberg Hildestad
E-mail: anhahi@rn.dk
Telefon: +45 29413082

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.rn.dk

I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Kontrakt om forlængelse af socialfagligt IT-system som servicebureauløsning

Sagsnr.: 2013-015466
II.1.2)Hoved-CPV-kode
48000000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Forlængelse af kontrakt om levering af socialfagligt IT-system til Region Nordjyllands tilbud under Specialsektoren. Systemet understøtter dokumentationen af sektorens socialfaglige indsats, kommunikation om borgernes behov samt fungerer som platform i forbindelse med de tilknyttede administrative funktioner.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 3 450 000.00 EUR
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
72514000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK050
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Forlængelse af kontrakt om levering af socialfagligt IT-system til Region Nordjyllands tilbud under Specialsektoren. Systemet understøtter dokumentationen af sektorens socialfaglige indsats, kommunikation om borgernes behov samt fungerer som platform i forbindelse med de tilknyttede administrative funktioner.

II.2.5)Tildelingskriterier
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Tvingende grunde som følge af begivenheder, som den ordregivende myndighed ikke kunne forudse, og under streng overholdelse af direktivets betingelser
Forklaring:

Behovet for ændringen/forlængelse skyldes omstændigheder som ikke kunne forudses af en påpasselig ordregivende myndighed, jf. direktiv 2014/24/EU, artikel 72, stk. 1, litra c).

VLAK-regeringen varslede i efteråret 2018 gennemførelse af ny strukturreform (kaldet ”Sundhedsreformen”), hvor der blev lagt op til, at de regionale tilbud på det sociale område skal overtages af kommunerne, såfremt blå blok ville vinde det folketingsvalget i 2019.

Den varslede reform fik den konsekvens, at Regionen Nordjylland, for at sikre en forsvarlig offentlig økonomisk forvaltning (værdispildsbetragtninger), måtte sætte planlægningen af et genudbud af regionens Specialsektors socialfaglige it-system i bero, indtil en endelige afklaring af en eventuel kommende strukturreform foreligger.

Såfremt udbudsprocessen var sat i gang primo 2019, som oprindeligt planlagt, ville de nordjyske kommuner, såfremt strukturreformen vedtages, kunne risikere at stå med minimum 2 socialfaglige IT-systemer, både deres eget samt den kontrakt, som Region Nordjylland har udbudt, og som kommunerne ville være forpligtet til at overtage. Derudover ville et udbud primo 2019 have medført den risiko, at regionerne fik implementeret et nye socialfaglige IT-system, hvorefter der skal ske en overgang og implementering af kommunernes system. Den daglige drift vil ikke kunne bære ressourcerne og omkostningerne. Samtidig vil det ikke være proportionelt i forhold til en forlængelse af den nuværende kontrakt.

Region Nordjylland har på denne baggrund valgt at udskyde planlægningen af et genudbud til efter folketingsvalget den 5.6.2019 og en forlængelse af den eksisterende kontrakt frem til 31.12.2021.

Det vurderes i den forbindelse, at en forlængelse frem til 31.12.2021 indeholder den fornødne tid til at forberede og udbyde en ny kontrakt, og efterfølgende implementere et nyt system, inklusiv konvertering af data fra den eksisterende leverandør.

Den eksisterende kontrakt forlænges således med 1 ½ år, svarende til den periode, hvori planlægningen af det kommende udbud har været sat i bero på grund af den varslende strukturreform.

Med den gennemførte forlængelse har regionerne (og kommunerne) minimeret risikoen for et større ressourcespild både arbejdsmæssigt og økonomisk, uafhængigt af om de regionale tilbud skal overtages af kommunerne eller drives videre i regionerne.

Det har ikke været muligt for regionerne at forudse det politiske udspil om en ny sundhedsreform, hvilket gør det nødvendigt at forlænge den nuværende kontrakt.

IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2012/S 028-044635

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2)Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
24/06/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: EG A/S
CVR-nummer: CVR nr. 84667811
Postadresse: Industrivej Syd 13 C, Birk
By: Herning
NUTS-kode: DK042
Postnummer: 7400
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Indledende anslået samlet værdi af kontrakten/delkontrakten/koncessionen: 3 450 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 3 450 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævn for Udbud
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Har en ordregiver fulgt proceduren i lov om klagenævnet for udbud § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Erhvervsstyrelsen
By: København Ø
Postnummer: 2100
Land: Danmark
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/07/2019