Usługi - 309261-2016

07/09/2016    S172    Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Rzeszów: Usługi bazy danych

2016/S 172-309261

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 813-10-02-831
Adres pocztowy: ul. Targowa 1
Miejscowość: Rzeszów
Kod NUTS: PL325 Rzeszowski
Kod pocztowy: 35-959
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Janiga, Wojciech Rejman
E-mail: wodgik@wodgik.rzeszow.pl
Tel.: +48 178525957
Faks: +48 178525957

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.wodgik.rzeszow.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.wodgik.rzeszow.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Opracowanie mapy topograficznej w skali 1:10 000 na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru województwa podkarpackiego część V”.

Numer referencyjny: DZ-3321/12/2016
II.1.2)Główny kod CPV
72320000 Usługi bazy danych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia/umowy jest usługa polegająca na opracowaniu mapy topograficznej w skali

1: 10 000 na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k), dla wybranego obszaru województwa podkarpackiego.

— aktualizacja zasięgów zbiorów danych BDOT10k na podstawie bazy państwowego rejestru granic (PRG),

— aktualizacja klas obiektów BDOT10k na obszarze objętym opracowaniem kartograficznym,

— opracowanie zgeneralizowanego numerycznego modelu rzeźby terenu,

— opracowanie obiektów klas Karto dotyczących rzeźby terenu (kartograficzne opracowanie modelu rzeźby terenu),

— opracowanie obiektów klas Karto na podstawie danych BDOT10k, PRNG i PRG,

— redakcja arkuszy mapy topograficznej w skali 1: 10 000 wraz z ramką, legendą i opisami pozaramkowymi,

Dokładny opis w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dostępnej na stronie http://bip.wodgik.rzeszow.pl/

Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 730 000.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72310000 Usługi przetwarzania danych
71354000 Usługi sporządzania map
72314000 Usługi gromadzenia oraz scalania danych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL32 Podkarpackie
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia/umowy jest usługa polegająca na opracowaniu mapy topograficznej w skali

1: 10 000 na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k), dla wybranego obszaru województwa podkarpackiego.

a) aktualizacja zasięgów zbiorów danych BDOT10k na podstawie bazy państwowego rejestru granic (PRG),

b) aktualizacja klas obiektów BDOT10k na obszarze objętym opracowaniem kartograficznym,

c) opracowanie zgeneralizowanego numerycznego modelu rzeźby terenu,

d) opracowanie obiektów klas Karto dotyczących rzeźby terenu (kartograficzne opracowanie modelu rzeźby terenu),

e) opracowanie rzeźby terenu metodą cieniowania,

f) opracowanie obiektów klas Karto na podstawie danych BDOT10k, PRNG i PRG,

g) redakcja treści mapy topograficznej w skali 1: 10 000 wraz z weryfikacją BDOT10k,

h) redakcja arkuszy mapy topograficznej w skali 1: 10 000 wraz z ramką, legendą i opisami pozaramkowymi,

i) zapis cyfrowy i wydruk ploterowy arkuszy mapy topograficznej.

Zasięg przestrzenny opracowania:

godło arkusza – obszar arkusza do opracowania na terenie Polski określony jest w procentach

Obiekt 1

— 41 arkusze mapy topograficznej

M-34-069-C-d-2 100 M-34-081-B-b-1 100 M-34-082-A-c-1 100 M-34-092-C-b-1 100

M-34-069-C-d-4 100 M-34-081-B-b-2 100 M-34-082-A-c-2 100 M-34-092-C-b-2 100

M-34-069-D-c-1 100 M-34-081-B-b-3 100 M-34-091-D-b-2 100 M-34-092-C-b-3 76

M-34-069-D-c-2 100 M-34-081-B-b-4 100 M-34-091-D-b-4 92 M-34-092-C-b-4 99

M-34-069-D-c-3 100 M-34-081-B-d-2 100 M-34-091-D-d-1 1 M-34-092-C-d-1 3

M-34-069-D-c-4 100 M-34-082-A-a-1 100 M-34-091-D-d-2 4 M-34-092-C-d-2 24

M-34-069-D-d-1 100 M-34-082-A-a-2 100 M-34-092-C-a-1 100 M-34-092-D-a-1 100

M-34-069-D-d-3 100 M-34-082-A-a-3 100 M-34-092-C-a-2 100 M-34-092-D-a-3 100

M-34-069-D-d-4 100 M-34-082-A-a-4 100 M-34-092-C-a-3 68 M-34-092-D-c-1 90

M-34-070-C-c-3 100 M-34-082-A-b-3 100 M-34-092-C-a-4 47 M-34-092-D-c-3 15

M-34-070-C-c-4 100

Obiekt 2

— 57 arkuszy mapy topograficznej

M-34-081-C-c-1 100 M-34-092-D-b-3 100 M-34-093-A-b-3 100 M-34-093-C-c-4 100

M-34-081-C-c-3 100 M-34-092-D-b-4 100 M-34-093-A-c-1 100 M-34-093-C-d-1 100

M-34-092-B-b-1 100 M-34-092-D-c-2 81 M-34-093-A-c-2 100 M-34-093-C-d-3 100

M-34-092-B-b-2 100 M-34-092-D-c-4 3 M-34-093-A-c-3 100 M-34-104-B-b-2 23

M-34-092-B-b-3 100 M-34-092-D-d-1 100 M-34-093-A-c-4 100 M-34-105-A-a-1 99

M-34-092-B-b-4 100 M-34-092-D-d-2 100 M-34-093-C-a-1 100 M-34-105-A-a-2 100

M-34-092-B-d-1 100 M-34-092-D-d-3 44 M-34-093-C-a-2 100 M-34-105-A-a-3 49

M-34-092-B-d-2 100 M-34-092-D-d-4 82 M-34-093-C-a-3 100 M-34-105-A-a-4 100

M-34-092-B-d-3 100 M-34-093-A-a-1 100 M-34-093-C-a-4 100 M-34-105-A-b-1 100

M-34-092-B-d-4 100 M-34-093-A-a-2 100 M-34-093-C-b-1 100 M-34-105-A-b-3 100

M-34-092-D-a-2 100 M-34-093-A-a-3 100 M-34-093-C-b-3 100 M-34-105-A-c-1 35

M-34-092-D-a-4 100 M-34-093-A-a-4 100 M-34-093-C-c-1 100 M-34-105-A-c-2 98

M-34-092-D-b-1 100 M-34-093-A-b-1 100 M-34-093-C-c-2 100 M-34-105-A-c-4 6

M-34-092-D-b-2 100 M-34-093-A-b-2 100 M-34-093-C-c-3 100 M-34-105-A-d-1 100

M-34-105-A-d-3 45

Obiekt 3

— 58 arkusze mapy topograficznej, w tym 47 arkuszy pełnych

M-34-069-C-a-2 100 M-34-081-A-a-3 100 M-34-082-B-a-1 100 M-34-082-B-d-3 100

M-34-069-C-a-4 100 M-34-081-A-a-4 100 M-34-082-B-a-2 100 M-34-082-B-d-4 91

M-34-069-C-b-3 100 M-34-081-A-b-1 100 M-34-082-B-a-3 100 M-34-082-D-b-1 99

M-34-069-C-b-4 100 M-34-081-A-b-3 100 M-34-082-B-a-4 100 M-34-082-D-b-2 31

M-34-069-C-d-1 100 M-34-081-A-c-1 100 M-34-082-B-b-1 100 M-34-082-D-b-3 54

M-34-069-C-d-3 100 M-34-081-A-c-2 100 M-34-082

Obiekt 4

— 2 arkusze niepełne

M-34-091-D-b-1 56 M-34-091-D-b-3 53.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 500 000.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 14
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Wykonawcą prac geodezyjnych lub prac kartograficznych może być przedsiębiorca, jednostka organizacyjna, a także osoba legitymująca się uprawnieniami zawodowymi

w dziedzinie geodezji i kartografii w przypadku wykonywania przez tę osobę funkcji biegłego sądowego, mierniczego górniczego lub asystenta mierniczego górniczego.

W przypadku, gdy wykonawcą prac geodezyjnych lub prac kartograficznych podlegających obowiązkowi zgłoszenia organowi Służby Geodezyjnej i Kartograficznej jest przedsiębiorca lub jednostka organizacyjna, a poszczególne czynności składające się na te prace nie są realizowane w całości samodzielnie przez osobę legitymującą się odpowiednimi uprawnieniami zawodowymi, przedsiębiorca lub kierownik jednostki organizacyjnej ustanawia legitymującego się odpowiednimi uprawnieniami zawodowymi kierownika prac geodezyjnych lub kierownika prac kartograficznych. (art. 11 ustawy z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne – t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 520 z późn. zm.).

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:

1) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał należycie w ramach jednego lub więcej zleceń co najmniej 20 arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10 000, opracowanych na podstawie BDOT10k, na zamówienie Służby Geodezyjnej

i Kartograficznej o której mowa w art. 6a ustawy z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne

i kartograficzne.

Zamawiający pod pojęciem „wykonał należycie” rozumie wykonanie co najmniej 20 arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10 000, opracowanych na podstawie BDOT10K, na zamówienie Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, których jakość wykonania została potwierdzona pozytywnym protokołem odbioru.

Ocena wykazania spełnienia warunku nastąpi na podstawie oświadczeń złożonych w formie JEDZ oraz na podstawie oświadczenia zawartego w formularzu oferty i w innych oświadczeniach Wykonawcy.

2) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował w trakcie realizacji zamówienia osobami zdolnymi do jego wykonania, tj. posiadającymi kwalifikacje niezbędne do realizacji zamówienia, w tym co najmniej:

a) czterema osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe niezbędne do realizacji zamówienia, tj. posiadającymi uprawnienia zawodowe z zakresu „redakcja map” zgodnie z art. 43 pkt. 6 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, z których jedna będzie pełnić funkcję kierownika w rozumieniu art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

b) dwoma osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe niezbędne do realizacji zamówienia, tj. posiadającymi uprawnienia zawodowe z zakresu „fotogrametria

i teledetekcja” zgodnie z art. 43 pkt 7 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Zamawiający żąda, aby wyżej wymienione osoby posiadały doświadczenie w wykonywaniu co najmniej jednej usługi polegającej na opracowaniu i redakcji standardowego opracowania kartograficznego – mapy topograficznej w skali 1:10 000 na podstawie BDOT10k.

Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, na okres realizacji zamówienia, na podstawie umowy o pracę na pełen etat, co najmniej osoby która będzie pełnić funkcję kierownika w rozumieniu art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

a) na podstawie art. 36 ust. 2 pkt 8a) lit a ustawy Pzp: żądania dostarczenia kopii umowy o pracę oraz innych dokumentów w formie umożliwiającej weryfikację faktu zatrudnienia przez Wykonawcę, na podstawie umowy o pracę na pełen etat osoby która będzie pełnić funkcję kierownika w rozumieniu art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

b) na podstawie art. 36 ust. 2 pkt 8a) lit b ustawy Pzp: żądania w trakcie trwania realizacji przedmiotu zamówienia udokumentowania spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp pod rygorem zapłaty kary umownej, względnie odstąpienia od umowy.

c) na podstawie art. 36 ust. 2 pkt 8a) lit c ustawy Pzp: Zamawiający wymaga aby osoba zatrudniona przez Wykonawcę, na podstawie umowy o pracę na pełen etat wykonywała czynności niezbędne do realizacji zamówienia, tj. pełniła funkcję kierownika

w rozumieniu art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 13/10/2016
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 12/12/2016
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 13/10/2016
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie WODGiK w Rzeszowie przy ul. ul. Targowa 1, 35-959 Rzeszów, pok. nr 401 w dniu 13.10.2016 r. o godzinie 13:00.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest jawne.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

20.1.2017 r.

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej zgodnie z wymogami zawartymi w dziale VI ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/09/2016