Diensten - 309382-2020

Submission deadline has been amended by:  391381-2020
03/07/2020    S127

Hongarije-Boedapest: Informatiecoördinatiediensten in de EIT-RIS-landen

2020/S 127-309382

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT)
Postadres: Infopark, Building E, Neumann Janos utca 1
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU110 Budapest
Land: Hongarije
E-mail: eit-procurement@eit.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://eit.europa.eu
Adres van het kopersprofiel: http://eit.europa.eu/collaborate/procurement
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6694
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6694
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Activiteiten ter bevordering van innovatie en technologie door de toekenning van EU-subsidies

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Informatiecoördinatiediensten in de EIT-RIS-landen

Referentienummer: 02/2020/OP/EITPROC
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
98111000 Diensten verleend door bedrijfsorganisaties
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De diensten omvatten informatiecoördinatie in Bulgarije, Kroatië, Hongarije, Malta, Estland, Letland en Litouwen tussen de EIT-centra en andere KIG-kantoren en fungeren als informatiepunt voor lokale belanghebbenden met betrekking tot de communautaire activiteiten van het EIT. Daarom moet de dienstverlener in elk doelland zorgen voor personeel ter plaatse in de functie van “informatiecoördinator”.

De informatiecoördinator verleent zijn diensten in de lokale en Engelse taal. De informatiecoördinator dient als landspecifiek informatiepunt met betrekking tot de verzameling en synthese van activiteiten en mogelijkheden van de KIG‘s in verband met fundamentele informatie in het betreffende land. Deze faciliteert en ondersteunt het stroomlijnen van informatie over de verschillende KIG‘s en de aanwezige activiteiten in de doellanden voor relevante belanghebbenden van de kennisdriehoek.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 1: Bulgarije, Hongarije, Kroatië en Malta

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
98111000 Diensten verleend door bedrijfsorganisaties
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411 София (столица)
NUTS-code: MT001 Malta
NUTS-code: HU110 Budapest
NUTS-code: HR041 Grad Zagreb
Voornaamste plaats van uitvoering:

Bulgarije, Hongarije, Kroatië en Malta.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

In nauwe samenwerking met KIG-entiteiten en vertegenwoordigers draagt de dienstverlener de verantwoording voor het opzetten van passende communicatiekanalen en instrumenten ter vergemakkelijking van de beschikbaarheid en uitwisseling van informatie tussen de KIG-entiteiten en vertegenwoordigers in het betreffende land. De dienstverlener zal ook de algemene kaarten van de KIG‘s en vertegenwoordigers van belanghebbenden stroomlijnen en ervoor zorgen dat een geconsolideerde versie van de kaart van belanghebbenden voortdurend wordt geactualiseerd ter vergemakkelijking van gestroomlijnde informatieverspreiding onder de relevante doelgroepen door de KIG-entiteiten en vertegenwoordigers. De informatiecoördinator moet daarnaast op actieve wijze de potentiële synergieën en samenwerkingsmogelijkheden tussen EIT-centra, de KIG-kantoren en andere lokale belanghebbenden en programma's (bijv. lokale versnellers, lokale universiteiten enz.) identificeren.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De opdracht wordt eenmaal automatisch verlengd met een periode van 12 maanden vanaf de datum van voltooiing van de taken van de voorgaande periode, tenzij een van de partijen schriftelijk bezwaar hiertegen indient en twee maanden vóór het verstrijken van het eerste jaar wordt ontvangen door de andere partij. Een verlenging leidt niet tot een wijziging of uitstel van de bestaande verplichtingen.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 2: Estland, Letland, Litouwen

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
98111000 Diensten verleend door bedrijfsorganisaties
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT011 Vilniaus apskritis
NUTS-code: LV006 Rīga
NUTS-code: EE00 Eesti
Voornaamste plaats van uitvoering:

Estland, Letland en Litouwen.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

In nauwe samenwerking met KIG-entiteiten en vertegenwoordigers draagt de dienstverlener de verantwoording voor het opzetten van passende communicatiekanalen en instrumenten ter vergemakkelijking van de beschikbaarheid en uitwisseling van informatie tussen de KIG-entiteiten en vertegenwoordigers in het betreffende land. De dienstverlener zal ook de algemene kaarten van de KIG‘s en vertegenwoordigers van belanghebbenden stroomlijnen en ervoor zorgen dat een geconsolideerde versie van de kaart van belanghebbenden voortdurend wordt geactualiseerd ter vergemakkelijking van gestroomlijnde informatieverspreiding onder de relevante doelgroepen door de KIG-entiteiten en vertegenwoordigers. De informatiecoördinator moet daarnaast op actieve wijze de potentiële synergieën en samenwerkingsmogelijkheden tussen EIT-centra, de KIG-kantoren en andere lokale belanghebbenden en programma's (bijv. lokale versnellers, lokale universiteiten enz.) identificeren.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De opdracht wordt eenmaal automatisch verlengd met een periode van 12 maanden vanaf de datum van voltooiing van de taken van de voorgaande periode, tenzij een van de partijen schriftelijk bezwaar hiertegen indient en twee maanden vóór het verstrijken van het eerste jaar wordt ontvangen door de andere partij. Een verlenging leidt niet tot een wijziging of uitstel van de bestaande verplichtingen.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 21/08/2020
Plaatselijke tijd: 16:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 25/08/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

EIT Headquarters, Budapest 1117, Neumann Janos u 1/E., HONGARIJE.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Overeenkomstig de aanbestedingsstukken.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht van de Europese Unie
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadres: http://curia.europa.eu/
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/06/2020