Servizi - 309497-2019

03/07/2019    S126

Polonia-Varsavia: Servizi di riparazione e manutenzione di impianti di edifici

2019/S 126-309497

Bando di gara – Servizi di pubblica utilità

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/25/UE

Sezione I: Ente aggiudicatore

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Indirizzo postale: ul. Wilczy Dół 5
Città: Warszawa
Codice NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Codice postale: 02-798
Paese: Polonia
Persona di contatto: Piotr Siwek
E-mail: zam-eh@metro.waw.pl
Tel.: +48 226554677

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: www.metro.waw.pl

I.2)Appalto congiunto
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://postepowania.metro.waw.pl/servlet/HomeServlet
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://postepowania.metro.waw.pl/servlet/HomeServlet
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.6)Principali settori di attività
Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Konserwacja i naprawa systemów sygnalizacji pożaru, stałych urządzeń gaśniczych gazowych i wodnych, bram pożarowych oraz kurtyn dymowych na I i II linii Metra Warszawskiego oraz STP Kabaty

Numero di riferimento: WP.25.00092.2019.S.P.PISI
II.1.2)Codice CPV principale
50700000 Servizi di riparazione e manutenzione di impianti di edifici
II.1.3)Tipo di appalto
Servizi
II.1.4)Breve descrizione:

Przedmiotem Zamówienia jest Konserwacja i naprawa systemów sygnalizacji pożaru, stałych urządzeń gaśniczych gazowych i wodnych, bram pożarowych oraz kurtyn dymowych na I i II linii Metra Warszawskiego oraz STP Kabaty w latach 2020-2022 - na warunkach wskazanych w Specyfikacji Technicznej oraz jej załącznikach, stanowiącymi załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ oraz wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2.

II.1.5)Valore totale stimato
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:
II.2.2)Codici CPV supplementari
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Przedmiotem Zamówienia jest Konserwacja i naprawa systemów sygnalizacji pożaru, stałych urządzeń gaśniczych gazowych i wodnych, bram pożarowych oraz kurtyn dymowych na I i II linii Metra Warszawskiego oraz STP Kabaty w latach 2020-2022 - na warunkach wskazanych w Specyfikacji Technicznej oraz jej załącznikach, stanowiącymi załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ oraz wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Łączna cena części zamiennych / Ponderazione: 30
Criterio di qualità - Nome: Skrócenie czasu przystąpienia do naprawy / Ponderazione: 10
Prezzo - Ponderazione: 60
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/01/2020
Fine: 31/12/2022
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.12)Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

Wykonawca winien posiadać kompetencje i uprawnienia do wykonywania działalności niezbędnej do realizowania przedmiotu zamówienia. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

A) posiada certyfikat dla przedsiębiorcy, który zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 15.5.2015 o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U.2015 r. poz.881 z późn.zm.), „obowiązany jest posiadać przedsiębiorca prowadzący działalność polegającą na instalacji, konserwacji lub serwisowaniu (...) systemów ochrony przeciwpożarowej, zawierających fluorowane gazy cieplarniane”;

B) posiada certyfikat dla personelu, o którym mowa w art.20 z dnia 15.5.2015 o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U.2015 r poz.881 z późn. zm.), dla każdej osoby wykonującej czynności, o których mowa w art. 20 ust.4 ww. ustawy;

C) posiada zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na obrót, transport, składowanie, konserwację, demontaż i utylizację izotopowych czujek dymu, o którym jest mowa w art. 4 ustawy z dnia 29.11.2000 r. Prawo atomowe (t.j. Dz.U. 2018.792 z późn. zm.)

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

A) dysponuje lub będzie dysponował, co najmniej trzema osobami posiadającymi zdolności techniczne z zakresu konserwacji i obsługi systemu sygnalizacji pożaru EBL (producent: Panasonic). Wskazane przez Wykonawcę osoby, muszą posiadać certyfikat, wydany przez producenta systemu lub autoryzowanego przedstawiciela, dla każdego z wyszczególnionych typów systemu EBL tj.: EBL 2000, EBL 512, EBL G3,

lub

posiada certyfikat wystawiony „na firmę”. W tym przypadku Wykonawca oświadczy, że dysponuje co najmniej trzema osobami posiadającymi wiedzę z zakresu konserwacji i obsługi systemu EBL firmy Panasonic. Certyfikat powinien obejmować wszystkie wskazane rodzaje systemu. Równoznaczne będzie przedstawienie przez Wykonawcę certyfikatów na każdy rodzaj centrali oddzielnie.

B) dysponuje lub będzie dysponował, co najmniej dwoma osobami posiadającymi zdolności techniczne z zakresu konserwacji i obsługi systemu sygnalizacji pożaru ESSER (producent: Honeywell). Wskazane przez Wykonawcę osoby, muszą posiadać certyfikat, wydany przez producenta systemu lub autoryzowanego przedstawiciela

lub

posiada certyfikat wystawiony „na firmę”. W tym przypadku Wykonawca oświadczy, że dysponuje co najmniej dwoma osobami posiadającymi wiedzę z zakresu konserwacji i obsługi systemu Esser firmy Honeywell.

C) dysponuje lub będzie dysponował, co najmniej jedną osobą posiadającą zdolności techniczne z zakresu konserwacji i obsługi liniowej czujki temperatury Listec (producent: Listec). Wskazana przez Wykonawcę osoba, musi posiadać certyfikat, wydany przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela

lub

posiada certyfikat wystawiony „na firmę”. W tym przypadku Wykonawca oświadczy, że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą wiedzę z zakresu konserwacji i obsługi liniowej czujki temperatury Listec.

D) dysponuje lub będzie dysponował, co najmniej jedną osobą posiadającą zdolności techniczne z zakresu konserwacji i obsługi systemu zasysania ASD Stratos (producent: Securiton). Wskazana przez Wykonawcę osoba, musi posiadać certyfikat, wydany przez producenta systemu lub autoryzowanego przedstawiciela

lub

posiada certyfikat wystawiony „na firmę”. W tym przypadku Wykonawca oświadczy, że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą wiedzę z zakresu konserwacji i obsługi systemu zasysania ASD Stratos;

E) dysponuje lub będzie dysponował, co najmniej dwoma osobami posiadającymi zdolności techniczne z zakresu konserwacji i obsługi jednego ze wskazanych stałych urządzeń gaśniczych gazowych tj.: KD-200 (producent: Kidde), LPG-HFC 227ea (producent: LPG Tecnicas en Extincion de Incendios S.A), TA-200 (producent: Savi), FE-36 (producent: Pliszka), Arnitro IG-100 (producent: Pliszka). Wskazane przez Wykonawcę osoby, muszą posiadać certyfikat, wydany przez producenta systemu lub autoryzowanego przedstawiciela;

lub

posiada certyfikat wystawiony „na firmę”. W tym przypadku Wykonawca oświadczy, że dysponuje co najmniej dwoma osobami posiadającymi wiedzę z zakresu konserwacji i obsługi wskazanego systemu gaszenia gazem zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi producenta;

F) dysponuje lub będzie dysponował, co najmniej jedną osobą posiadającą certyfikat kwalifikacji potwierdzający posiadanie odpowiednich kwalifikacji w zakresie instalacji i konserwacji systemu gaszenia wodą (instalacji tryskaczowej) w odniesieniu do uregulowań ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciw pożarowej (t.j. Dz.U. 2018.620 z późn. zm.); wydany przez państwowy instytut badawczy

lub

posiada certyfikat wystawiony „na firmę”. W tym przypadku Wykonawca oświadczy, że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą wiedzę z zakresu konserwacji systemu gaszenia wodą (instalacji tryskaczowej) w odniesieniu do uregulowań ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

Pozostała część warunków udziału określona poniżej.

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

C.D. Warunków udziału dot. zdolności technicznej lub zawodowej:

G) dysponuje lub będzie dysponował, co najmniej jedną osobą posiadającą zdolności techniczne z zakresu konserwacji i obsługi bram pożarowych. Wskazana przez Wykonawcę osoba, musi posiadać certyfikat, wydany przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela dowolnych bram pożarowych,

lub

posiada certyfikat wystawiony „na firmę”. W tym przypadku Wykonawca oświadczy, że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą wiedzę z zakresu konserwacji i obsługi wskazanych bram pożarowych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi producentów;

H) dysponuje lub będzie dysponował, co najmniej jedną osobą posiadającą zdolności techniczne z zakresu konserwacji i obsługi kurtyn dymowych. Wskazana przez Wykonawcę osoba, musi posiadać certyfikat, wydany przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela dowolnych kurtyn dymowych

lub

posiada certyfikat wystawiony „na firmę”. W tym przypadku Wykonawca oświadczy, że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą wiedzę z zakresu konserwacji i obsługi wskazanych kurtyn dymowych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi producentów.

I) dysponuje lub będzie dysponował, co najmniej trzema osobami posiadającymi świadectwa kwalifikacji SEP do wykonywania czynności konserwacyjnych przy instalacjach elektrycznych do 1kV;

J) dysponuje lub będzie dysponował stacją badawczą (w celu legalizacji butli systemu gaszenia gazem), posiadającą dopuszczenie wydane przez Transportowy Dozór Techniczny.

W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty:

a) poświadczone za zgodność z oryginałem kopie certyfikatów i zezwoleń, o których mowa w pkt.9.1.1 SIWZ,

b) wykaz osób, o których mowa w pkt. 9.1.2. lit. A) – I) SIWZ,

c) wykaz wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych, o którym mowa w pkt. 9.1.2. lit. J) SIWZ.

d) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia.

III.1.4)Norme e criteri oggettivi di partecipazione
III.1.5)Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati
III.1.6)Cauzioni e garanzie richieste:

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 50 000,00 PLN (słownie zł: pięćdziesiąt tysięcy 00/100)

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium na cały okres związania ofertą.

Formy i zasady wnoszenia wadium oraz zasady zwrotu i zatrzymania wadium określa SIWZ.

III.1.7)Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
III.1.8)Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto:
III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.1)Informazioni relative ad una particolare professione
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
III.2.3)Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.4)Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo
IV.1.6)Informazioni sull'asta elettronica
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1)Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 05/08/2019
Ora locale: 12:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Polacco
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 2 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 05/08/2019
Ora locale: 12:30
Luogo:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Metra Warszawskiego Sp. z o.o., ul. Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa, sala konferencyjna, POLSKA.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico
VI.3)Informazioni complementari:

Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu wykonawcę, wobec którego zachodzi, co najmniej jedna z przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12) – 13) ppkt a) – c), pkt 14) – 23) ustawy Pzp, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d), oraz w przypadku, o którym mowa w art.24 ust.1 pkt.14), jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d. ustawy Pzp.

Zamawiający wykluczy również wykonawcę spełniającego przesłanki określone w art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy.

W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty:

— Jednolity Europejski Dokument Zamówienia;

— aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 ppkt a) – c) i 14 ustawy wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

— aktualną informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

— aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

— Oświadczenie Wykonawcy (na druku własnym) o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

— oświadczenie Wykonawcy (na druku własnym) o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

— pkt 11.2.1. lit.a) – 11.2.1. lit.b) SIWZ – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 ppkt a) – c), 14 i 21 ustawy Pzp,

— pkt 11.2.1. lit.c) SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

— dokumenty, o których mowa w pkt. 11.4.1. i 11.4.2. SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

— jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 11.2.1 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 11.3.3 SIWZ stosuje się odpowiednio.

Termin związania ofertą wynosi 60 dni od upływu terminu składania ofert.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień określonych w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy.

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Denominazione ufficiale: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Indirizzo postale: ul. Postępu 17
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Prawo zamówień publicznych, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej https://postepowania.metro.waw.pl/servlet/HomeServlet

Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 27.3. - 4 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
28/06/2019