Уебсайтът TED е готов за работа с електронните формуляри от 2.11.2022 г. насам. Търсенето е променено: моля, адаптирайте вашите предварително зададени експертни въпроси. Вижте какви са промените в раздела за новини и на актуализираните страници за помощ

Строителство - 309549-2020

03/07/2020    S127

България-Лом: Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици

2020/S 127-309549

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Строителство

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Община Лом
Национален регистрационен номер: 000320840
Пощенски адрес: ул. „Дунавска“ № 12
Град: Лом
код NUTS: BG312 Монтана
Пощенски код: 3600
Държава: България
Лице за контакт: Анна Йорданова, Мария Преславова, Цветелина Миронова
Електронна поща: lom.municipality@lom.egov.bg
Телефон: +359 971-69138
Факс: +359 971-66026
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://oalom.acstre.com/
Адрес на профила на купувача: http://oalom.acstre.com/section-19-profil_na_kupuvacha.html
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Аварийно възстановяване на улични настилки на територията на община Лом

II.1.2)Основен CPV код
45233252 Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.1.4)Кратко описание:

Предмет на настоящата поръчка е аварийно възстановяване на разрушената пътна настилка и разчистване на наносни отложения от кал и баластра с цел осигуряване на гражданите на достъп до имотите им, условия за безопасност на движението, проходимост на улиците за коли на спешна помощ, полиция, пожарна и личните МПС на живущите. Аварийното възстановяване проходимостта на улиците, компрометирани от поройните дъждове, обхваща пълно или частично възстановяване на пътното легло, отстраняване на отложените инертни материали, подобряване на параметрите на хоризонталните и вертикални криви и нивелетата, нарушени вследствие изравянето от обилните повърхностни води, чрез насипване на каменна фракция и уплътняването ѝ. Необходимо е отстраняване на възникналите повреди по уличното платно и възстановяване на проходимостта на улиците. Транспортното натоварване по уличната мрежа е със средна интензивност и е предимно от леки и лекотоварни автомобили. Второстепенната улична мрежа е с незначително транспо

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 364 170.88 BGN
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45233252 Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG312 Монтана
Основно място на изпълнение:

Мястото за изпълнение на поръчката е територията на община Лом, област Монтана, Република БЪЛГАРИЯ.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предмет на настоящата поръчка е аварийно възстановяване на разрушената пътна настилка и разчистване на наносни отложения от кал и баластра на улици с цел осигуряване на гражданите на достъп до имотите им, условия за безопасност на движението, проходимост на улиците за коли на спешна помощ, полиция, пожарна и личните МПС на живущите. Аварийното възстановяване проходимостта на улиците, компрометирани от поройните дъждове, обхваща пълно или частично възстановяване на пътното легло, отстраняване на отложените инертни материали, подобряване на параметрите на хоризонталните и вертикални криви и нивелетата, нарушени вследствие изравянето от обилните повърхностни води, чрез насипване на каменна фракция и уплътняването ѝ. Необходимо е отстраняване на възникналите повреди по уличното платно и възстановяване на проходимостта на улиците. Транспортното натоварване по уличната мрежа е със средна интензивност и е предимно от леки и лекотоварни автомобили.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Възлагане на поръчка без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз в случаите, изброени по-долу
  • Изключителни неотложни обстоятелства, предизвикани от непредвидими за възлагащия орган събития, и в съответствие със строгите условия, указани в директивата
Обяснение:

Съгласно параграф 2, т. 17 от допълнителните разпоредби на ЗОП „изключителни обстоятелства“ са такива обстоятелства, предизвикани от непредвидими за възложителя събития, като природно бедствие, авария или катастрофа, както и други, които увреждат, непосредствено застрашават или могат да доведат до последващо възникване на опасност за живота или здравето на хората, за околната среда, за обществения ред, за националната сигурност, за отбраната на страната или могат съществено да затруднят или да нарушат нормалното изпълнение на нормативно установени дейности на възложителя.

Фактическа обстановка:

В резултат на проливните дъждове от 19 до 21.05.2020 г. и особено интензивния валеж от 20.05.2020 г. с количество от 45,0 л/м2, паднали за около 2 часа, са разрушени пътните настилки и нанесени отложения от баластра и кал на улиците: „Райко Даскалов“ и „Цанко Церковски“ в кв. „Момин брод“; ул. „Добруджа“, ул. „Поп Богомил“, ул. „Кубадин“, ул. „Гоце Делчев“, ул. „Петър Берон“, ул. „Дедеагач“, ул. „Червена стена“, ул. „Гургулят“, ул. „Аспарухов хълм“, ул. „Беласица“ и ул. „Арда“ в гр. Лом; ул. „Солун“, ул. „Раковски“, ул. „Сливница“ и ул. „Шипка“ в село Замфир. Експлоатационното състояние е много тежко — уврежданията обхващат около 80 % от пътната настилка при отклонения от нормалните параметри и норми от 100 %. Количеството наноси допълнително усложняват и препятстват движението на пешеходци и моторни превозни средства. Улиците са практически непроходими за моторни превозни средства. За осигуряване достъпа на живущите по тези улици до имотите им и възможността за достъп на колите на „Бърза помощ“, полиция и пожарна е необходимо да бъдат предприети незабавни мерки за изпълнението на неотложни възстановителни мероприятия, изразяващи се в подравняване на улиците, изгребване на наносите, засипване с дава пласта трошенокаменна фракция и уплътняване.

IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
IV.2)Административна информация
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 151
Наименование:

Аварийно възстановяване на улични настилки на територията на община Лом

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
24/06/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 3
Брой на офертите, постъпили от МСП: 3
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Каро Трейдинг“ ООД
Национален регистрационен номер: 131070485
Пощенски адрес: ж.к. „Гоце Делчев“, бл. 21 (сграда „Крит“), вх. В, ап. 1В
Град: София
код NUTS: BG312 Монтана
Пощенски код: 1404
Държава: България
Електронна поща: karotrading@abv.bg
Телефон: +359 2951-6178
Факс: +359 2858-1078
Интернет адрес: www.karotrading.bg
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 365 161.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 364 170.88 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

Решението е публикувано под № 979853 в РОП.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 298-84070
Факс: +359 298-07315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197 от ЗОП

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
01/07/2020