Leveringen - 309576-2018

17/07/2018    S135

Nederland-Utrecht: Spoor- en tramlocomotieven, rollend materieel en onderdelen

2018/S 135-309576

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: NedTrain BV
Nationaal identificatienummer: 41680548
Postadres: Stationshal 15
Plaats: Utrecht
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 3511CE
Land: Nederland
Contactpersoon: Vincent Jansen
E-mail: procurementsupport@ns.nl
Telefoon: +31 302353897
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.ns.nl
I.6)Hoofdactiviteit
Vervoersdiensten per spoor

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Lighting System and Control Systems

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34600000 Spoor- en tramlocomotieven, rollend materieel en onderdelen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Complete lighting system for VIRM 2/3 trainset 242 coaches.

Complete lighting system for vestibules and compartiments included a Intelligent light control system (ILC).

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 0.01 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Complete lighting system for 242 coaches VIRM 2/3

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: not applicable / Weging: 0
Prijs - Weging: 0
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande oproep tot mededinging
  • Aanvullende leveringen door de oorspronkelijke leverancier, besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden
Verklaring:

Additional supplies under the current contract become necessary due to implementation of lifetime extension measures for the VIRM 2/3 train type. The train lighting system used on the VIRM2/3 of NS comprises of (i) interior lighting system and (ii) control systems. The additional deliveries are intended as replacements and as extension of the existing lighting system on the VIRM 2/3. A change of supplier would oblige NS to acquire lighting systems having different technical characteristics which would result in incompatibility and would result in disproportionate technical and economic difficulties.

IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Lighting System and Control Systems

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
02/07/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Ultimate Transportation Equipment GmbH
Postadres: Industriestraße 3
Plaats: Amstetten
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 3300
Land: Nederland
De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 0.01 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Midden Nederland
Postadres: Vrouwe Justitiaplein 1
Plaats: Utrecht
Postcode: 3511 EX
Land: Nederland
E-mail: midden-nederland@rechtspraak.nl
Internetadres: https://www.rechtspraak.nl/
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/07/2018