Leveringen - 309576-2018

17/07/2018    S135

Nederland-Utrecht: Spoor- en tramlocomotieven, rollend materieel en onderdelen

2018/S 135-309576

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: NedTrain BV
Nationaal identificatienummer: 41680548
Postadres: Stationshal 15
Plaats: Utrecht
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 3511CE
Land: Nederland
Contactpersoon: Vincent Jansen
E-mail: procurementsupport@ns.nl
Telefoon: +31 302353897
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.ns.nl
I.6)Hoofdactiviteit
Vervoersdiensten per spoor

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Lighting System and Control Systems

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34600000 Spoor- en tramlocomotieven, rollend materieel en onderdelen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 0.01 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: not applicable / Weging: 0
Prijs - Weging: 0

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Lighting System and Control Systems

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
02/07/2018
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Ultimate Transportation Equipment GmbH
Postadres: Industriestraße 3
Plaats: Amstetten
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 3300
Land: Nederland
De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 0.01 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding