Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 309664-2021

21/06/2021    S118

Polska-Rybnik: Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

2021/S 118-309664

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
Krajowy numer identyfikacyjny: 272780323
Adres pocztowy: ul. Energetyków 46
Miejscowość: Rybnik
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
Kod pocztowy: 44-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Izabela Kańkowska (w zakresie formalnym), tel.: +48 324291288, Magdalena Wieczorek (w zakresie merytorycznym), tel.: +48 324291080, od poniedziałku do piątku w godz. 10.00–14.00
E-mail: zp@szpital.rybnik.pl
Tel.: +48 324291226/87/88
Faks: +48 324291225
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpital.rybnik.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.rybnik
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.szpital.rybnik.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.rybnik
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawy środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych

Numer referencyjny: LAS-146-PN/43-2021
II.1.2)Główny kod CPV
33631600 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych oraz środków chemicznych wraz z dzierżawą myjni endoskopowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku. Specyfikację dostaw zawiera załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia („Formularz cenowy”). Zamówienie podzielone jest na 4 pakiety (części) wymienione w załączniku nr 1.1. Każdy z wykonawców może złożyć ofertę w zakresie jednego lub dowolnej liczby pakietów, natomiast w ramach danego pakietu oferta musi być kompletna w przeciwnym wypadku zostanie odrzucona.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Preparat do mycia

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33631600 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Preparat do mycia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostaw / Waga: 20,00
Kryterium jakości - Nazwa: szybkość reakcji na reklamacje / Waga: 20,00
Cena - Waga: 60,00
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia. Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium na zasadach określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz ustawie Pzp w wysokości: 80,00 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Preparaty myjące oraz dezynfekcyjne do Centralnej Sterylizacji

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33631600 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Preparaty myjące oraz dezynfekcyjne do Centralnej Sterylizacji.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostaw / Waga: 20,00
Kryterium jakości - Nazwa: szybkość reakcji na reklamacje / Waga: 20,00
Cena - Waga: 60,00
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia. Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium na zasadach określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz ustawie Pzp w wysokości 1 300,00 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Preparaty do myjni-dezynfektorów

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33631600 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Preparaty do myjni-dezynfektorów.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostaw / Waga: 20,00
Kryterium jakości - Nazwa: szybkość reakcji na reklamacje / Waga: 20,00
Cena - Waga: 60,00
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia. Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium na zasadach określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz ustawie Pzp w wysokości 2 600,00 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Preparat do dezynfekcji rąk

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33631600 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Preparat do dezynfekcji rąk.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostaw / Waga: 20,00
Kryterium jakości - Nazwa: szybkość reakcji na reklamacje / Waga: 20,00
Cena - Waga: 60,00
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia. Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium na zasadach określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz ustawie Pzp w wysokości 800,00 PLN.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający określa wymienione w dalszych pkt warunki udziału w postępowaniu oraz wskazuje następujące podstawy wykluczenia z postępowania: przy czym w niniejszym postępowaniu oprócz obligatoryjnych podstaw wykluczenia, tj. w oparciu o art. 108 ustawy, zamawiający przewiduje także wykluczenie wykonawców w stosunku do których otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, których aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarli układ z wierzycielami, których działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajdują się oni w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury w oparciu o przepisy art. 109 ust. 1 pkt 4.

Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 lub art. 109 ust. 1 pkt 4, jeśli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki określone w art. 110 ust. 2, jeśli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki określone w ww. pkt.

Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 oraz w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, musi udowodnić zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki określone w art. 110 ust. 2 ustawy, tj.:

1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym.

Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 2, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 2, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.

Wykonawcy przystępujący do postępowania muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy, przy czym w niniejszym postępowaniu zamawiający określa następujące warunki w zakresie:

2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: nie dotyczy niniejszego postępowania, za wyjątkiem kompetencji na potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4;

2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – w tym zakresie zamawiający wymaga, by wykonawca posiadał zezwolenie wymagane ustawą z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne – w przypadku gdy zaoferowany asortyment jest zarejestrowany jako lek;

2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej – nie dotyczy niniejszego postępowania;

2.4. zdolności technicznej lub zawodowej, w przypadku dostarczania produktów – nie dotyczy niniejszego postępowania.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Nie dotyczy niniejszego postępowania – zamawiający nie stawia warunku.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Nie dotyczy niniejszego postępowania – zamawiający nie stawia warunku.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki zamówienia określone są w załączniku nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia („Projektowane postanowienia umowy”, w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy).

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 22/07/2021
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 19/10/2021
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 22/07/2021
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy zakupowej zamawiającego (https://platformazakupowa.pl/ pn/szpital.rybnik) w siedzibie zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia w Pawilonie nr 2 (Przychodnia Wielospecjalistyczna), l piętro, pokój nr 126.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest jawne.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

Przed końcem umów zawartych w wyniku niniejszego postępowania.

VI.3)Informacje dodatkowe:

Szczegółowe inf. dot. niniejszego zamówienia zawarte są w Specyfikacji Warunków Zamówienia (www.szpital.rybnik.pl).

Wykaz oświadczeń lub dok., potwierdzających brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postęp. oraz przed. środk. dowod.:

1. dla wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania:

1.1. do oferty – należy dołączyć oświadczenia: JEDZ wypełniony w zakresie wskazanym przez zamawiającego w specyfikacji;

1.2. na wezwanie (dot. wyk., którego oferta została najwyżej oceniona), dołączyć aktualne na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów:

1.2.1. informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy oraz w art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,

1.2.2. odpisu lub informacji z KRS lub z CEiDG w zakresie art. 109 ust.1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

1.2.3. oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

2. dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy:

2.1. do oferty – dołączyć JEDZ – wypełniony w zakresie wskazanym przez zamaw., w tym w zakresie kompetencji;

2.2. na wezwanie (dot. Wyk., którego oferta została najwyżej oceniona) – zamaw. nie wymaga dok. na wezw.

Załączniki te podlegają uzupełnieniu w trybie art. 128 ustawy.

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają określone przez zamawiającego wymagania zamawiający żąda przedmiotowych środków dowodowych w postaci:

Należy dostarczyć

— karty charakterystyki lub dekl. zgoda, cert. CE, zgłoszenie do RWM i pod. odp. za ich wprowadź, lub potwierdź. przekaz. danych do Krajow. Syst. Inform o komet. lub pozwol. na dop. do obr. prod. biobójcz., zg. z pkt 3 rozdz. IV specyfikacji.

Zał. te podlegają uzupełnieniu w trybie art. 107 ustawy.

Dodatkowo wykonawca dołącza:

— oświadczenie potwierdzające posiadanie przez zaoferowany asortyment, scharakteryzowany w załączniku nr 1.1 dopuszczenia do obrotu i do używania.

Oświadczenia, o których mowa powyżej zawierają się w formularzu oferty, stanowiącym załącznik 1 do niniejszej specyfikacji.

Oświadcz, te zawarte są w formul. oferty – zał. 1 do specyfikacji.

Zał. do oferty są:

1. formularz oferty:

1.1. formularz cenowy.

Załączniki te nie podlegają uzupełnieniu w trybie art. 128 ustawy.

1. karty charakterystyki lub dekl. zgoda, certyfikat CE, zgłoszenie do RWM i pod. odp. za ich wprowadź, lub potwierdź. przekaz. danych do Krajow. Syst. Inform o komet. lub pozwol. na dop. do obr. prod. biobójcz., zg. z pkt 3 rozdz. IV specyfikacji;

2. JEDZ;

3. pełnomocnictwo (jeśli wymagane).

Dokumenty te podlegają uzupełnieniu w trybie art. 107 ustawy.

Szczeg. informacje w SWZ.

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowywania procedury określonej w art. 139 ustawy z 11.9.2019 – Prawo zamówień publicznych, tj. możliwość dokonania najpierw oceny ofert, a następnie zbadania czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO – zawarta jest w rozdziale I SWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Dostępne pod adresem (https://www.uzp.gov.pl/kio/postepowanie-odwolawcze/podstawowe-informacje) zgodnie z ustawą z dnia 24 października 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” środki ochrony prawnej określone w dziale IX przysługują:

— wykonawcy, który ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przepisów ustawy Pzp,

— uczestnikowi konkursu, który ma lub miał interes w uzyskaniu nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przepisów ustawy Pzp,

— organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, ogłaszaną na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych,

— rzecznikowi małych i średnich przedsiębiorców.

Zgodnie z art. 513 ustawy odwołanie przysługuje, w przypadku gdy:

— w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o zawarcie umowy ramowej, w dynamicznym systemie zakupów, w systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie zamawiający podejmie czynność niezgodną z przepisami Pzp,

— w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o zawarcie umowy ramowej, w dynamicznym systemie zakupów, w systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie zamawiający zaniecha podjęcia czynności, do której był zobowiązany na podstawie przepisów Pzp,

— zamawiający zaniecha przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie przepisów ustawy, a był do tego zobowiązany.

Stosownie do § 7 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz.U. z 2020 r. poz. 2453) dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia składana w postaci elektronicznej przekazywana jest na następujących rodzajach informatycznych nośników danych:

— płyta CD,

— płyta DVD,

— nośnik USB,

— dysk przenośny USB.

Dokumentacja postępowania składana w postaci elektronicznej powinna zostać zapisana na jednym ze wskazanych powyżej informatycznych nośników danych w sposób zapewniający odczyt dokumentów elektronicznych i informacji opisanych oraz uporządkowanych zgodnie ze strukturą i metodyką nazewnictwa katalogów i dokumentów elektronicznych, który umożliwia identyfikację poszczególnych dokumentów postępowania oraz wyodrębnienie dokumentów zawierających informacje niejawne lub tajemnice prawnie chronione.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Sekretariat Biura Odwołań Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/06/2021