Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy.

Usługi - 309690-2022

10/06/2022    S111

Belgia-Bruksela: AO 21-063 – Usługi utrzymania i konserwacji elementów stolarki metalowej budynków Parlamentu Europejskiego w Brukseli

2022/S 111-309690

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 2018/1046

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Parlament Europejski
Adres pocztowy: Rue Wiertz 60
Miejscowość: Bruxelles
Kod NUTS: BE Belgique / België
Kod pocztowy: 1047
Państwo: Belgia
Osoba do kontaktów: Direction de la gestion intégrée des infrastructures – Service de l'exécution du budget
E-mail: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: www.europarl.europa.eu
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

AO 21-063 – Usługi utrzymania i konserwacji elementów stolarki metalowej budynków Parlamentu Europejskiego w Brukseli

Numer referencyjny: 06A50/2021/M063
II.1.2)Główny kod CPV
50700000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Usługi utrzymania i konserwacji elementów stolarki metalowej budynków Parlamentu Europejskiego w Brukseli.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 5 299 675.07 EUR
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: BE Belgique / België
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Bruksela.

II.2.4)Opis zamówienia:

Usługi utrzymania i konserwacji elementów stolarki metalowej budynków Parlamentu Europejskiego w Brukseli.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 016-036929
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 06A50/2021/M063
Nazwa:

AO 21-063 – Usługi utrzymania i konserwacji elementów stolarki metalowej budynków Parlamentu Europejskiego w Brukseli

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
02/06/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Alufix SA
Adres pocztowy: Molenblookstraat 5
Miejscowość: Genk
Kod NUTS: BE Belgique / België
Kod pocztowy: 3600
Państwo: Belgia
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 5 299 675.07 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
Miejscowość: Strasbourg
Kod pocztowy: 67000
Państwo: Francja
Adres internetowy: http://ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Od decyzji instytucji zamawiającej można odwołać się w terminie dwóch miesięcy od powiadomienia o wyniku procedury. Odwołanie mogą złożyć wykluczeni oferenci lub osoby (fizyczne lub prawne), których, chociaż nie są odbiorcami decyzji, dotyczy ona bezpośrednio i indywidualnie.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Greffe du tribunal de l'Union européenne
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/06/2022