Dostawy - 309861-2020

Submission deadline has been amended by:  332477-2020
03/07/2020    S127

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

2020/S 127-309861

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Krajowy numer identyfikacyjny: 368302575
Adres pocztowy: ul. Grzybowska 80/82
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-844
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Karolina Radwan
E-mail: JRPWroclaw.OPDOW@wody.gov.pl
Tel.: +48 713479410
Faks: +48 713285048

Adresy internetowe:

Główny adres: https://wroclaw.wody.gov.pl/

Adres profilu nabywcy: https://wodypolskie.bip.gov.pl/

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Dostęp do dokumentów zamówienia jest ograniczony. Więcej informacji można uzyskać pod adresem: http://wroclaw.wody.gov.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Oficjalna nazwa: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Krajowy numer identyfikacyjny: 368302575
Adres pocztowy: ul. Norwida 34
Miejscowość: Wrocław
Kod pocztowy: 50-950
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Karolina Radwan
Tel.: +48 713479410
E-mail: Karolina.Radwan@wody.gov.pl
Faks: +48 713285048
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław

Adresy internetowe:

Główny adres: http://wroclaw.wody.gov.pl

Adres profilu nabywcy: https://wodypolskie.bip.gov.pl/

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: państwowa osoba prawna
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: gospodarka Wodna

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

4B.1/3 Centra operacyjne w Krakowie i we Wrocławiu – łącza telekomunikacyjne do obiektów hydrotechnicznych

Numer referencyjny: OVFMP-4B.1/3
II.1.2)Główny kod CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Rzeczpospolita Polska otrzymała pożyczkę z Banku Światowego na sfinansowanie kosztów Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły i zamierza przeznaczyć część środków z tej pożyczki na płatności związane z kontraktem 4B.1/3 Centra operacyjne w Krakowie i we Wrocławiu – łącza telekomunikacyjne do obiektów hydrotechnicznych. Projekt będzie współfinansowany z kredytu Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) oraz budżetu państwa. Postępowanie przetargowe będzie podlegało przepisom i procedurom Banku Światowego.

Podstawowym zadaniem kontraktu jest wykonanie łączy do przesyłania danych telemetrycznych oraz transmisja sygnałów wizyjnych (CCTV) z obiektów hydrotechnicznych do centrów monitoringu.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 2 975 609.76 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL518 Wrocławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wrocław, Kraków, Gliwice, Rzeszów

II.2.4)Opis zamówienia:

Postępowanie przetargowe zostanie przeprowadzone według procedur międzynarodowego przetargu konkurencyjnego (ICB) określonych w Instrukcji Banku Światowego, dotyczącej zamówień nie-konsultungowych (wyd. 1.2011 ze zm. 7.2014) i jest ono otwarte dla wszystkich kwalifikujących się oferentów, zgodnie z ich definicją w Instrukcji BŚ dotyczącej zamówień.

Projekt swoim zasięgiem obejmie obszar dorzecza Dolnej Odry oraz Wisły. Na obszarze tym znajdują się stopnie wodne, zbiorniki oraz inne obiekty hydrotechniczne.

Podstawowym zadaniem łączy transmisji danych będzie przesyłanie danych telemetrycznych oraz transmisja sygnałów wizyjnych (CCTV). Zakłada się, że dla potrzeb monitorowania stanu poszczególnych urządzeń i obiektów hydrotechnicznych wystarczy obraz z kamer 2MP wysyłany z częstotliwością 6 kl/s (strumień ok. 650 kb/s). Dodatkowo w obiektach łącze może być wykorzystane przez obsługę obiektu jako dostęp do sieci publicznej.

Obiekty hydrotechniczne pod względem zapotrzebowania na pasmo można podzielić na dwie grupy:

obiekty sieci ze stałą obsługą o znaczeniu podstawowym:

• łącze podstawowe: światłowód lub radiolinia, transmisja symetryczna min. 40/40 Mbps,

• łącze rezerwowe: modem GSM/LTE, transmisja min. 20 Mbps z limitem danych na poziomie min. 40 GB/mies, lub w ujęciu globalnym, jako dedykowany APN z pulą danych do wykorzystania dla wszystkich kart SIM w ilości nie mniejszej niż 2 500 GB/mies;

obiekty Sieci bez stałej obsługi:

• 2 modemy GSM/LTE, transmisja min. 2 Mbps z pakietem transmisji danych na poziomie min. 20 GB miesięcznie dla każdej karty SIM lub w ujęciu globalnym, jako dedykowane APN’y z pulą danych do wykorzystania dla wszystkich kart SIM w ilości nie mniejszej niż 500 GB miesięcznie.

Obiekty sieci zlokal. są w pobliżu miejscowości, w których znajdują się sieci transmisji danych operatorów telekomunikacyjnych. Biorą pod uwagę przewidywane długości oraz zakładane parametry łączy podstawowych założono, że do wymienionych obiektów wybudowane będą przyłącza światłowodowe. Dopuszcza się możliwość budowy radiolinii jeżeli zachodzi co najmniej jedna z przesłanek:

— budowa przyłączy nie będzie możliwa,

— z powodów formal. warunk. uzyskanie uzgodnień, zgód, opinii, etc. zakon. budowy nie będzie możliwe w terminie projektu,

— budowa przyłączy nie będzie zapewniała warunków konkurencyjności (min. dwóch dostawców usług transmisji danych),

— będzie nieuzasadn. ekonom. (droższa).

Na bazie wybudowanych przyłączy światłowodowych lub linii radiowych zostanie uruchomiona usługa dostępu do sieci Internet. Usługa połączy w jedną sieć wszystkie lokalizacje zastępując obecne łącza Internetowe. Umożliwi komunikację wszystkich obecnie używanych na bazie łącz internetowych systemów teleinformatycznych oraz projektowanego systemu łączności kryzysowej DMR.

Dla obiektów sieci z mniejszym zapotrzebowaniem na pasmo transmisyjne proponuje się wykorzystanie sieci telefonii komórkowej. Z uwagi na konieczność zapewnienia bezpiecznego łącza przewiduje się usługę „Prywatny APN”.

Oczekiwania wobec łączy transmisji danych dotyczące funkcjonalności i szeroko pojętego bezpieczeństwa wymagają stosowania technologii i rozwiązań umożliwiających standaryzację, zachowanie ciągłości pracy, zapewniających skalowalność i łatwość rozbudowy. Kluczowym czynnikiem jest także dobranie rozwiązań gwarantujących zoptymalizowanie kosztów utrzymania systemu łączności.

System powinien zostać objęty 36 mies. gwarancją od dnia podpisania protokołu odbioru systemu. Dostawca zrealizuje niezbędne dostawy dla właściwych lokalizacji, wraz z koniecznym dostosowaniem pomieszczeń i instalacji w tym konstrukcji podantenowych, wież, masztów wynikających z przeprowadzonego i zaakceptowanego planowania radiowego. Dostawca zainstaluje i uruchomi urządzenia oraz oprogramowanie oraz zapewni kompleksowe przeszkolenie personelu Zamawiającego z obsługi oferowanych podsystemów. Całość zaprojektowanej i wybudowanej infrastruktury stanowić będzie własność Zamawiającego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 975 609.76 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 28/02/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 18/08/2020
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Angielski, Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 18/08/2020
Czas lokalny: 12:05
Miejsce:

RZGW we Wrocławiu, C. K. Norwida 34, piętro I, pok. 22, POLSKA.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

Zainteresowani kwalifikujący się Oferenci mogą uzyskać dalsze informacje w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej we Wrocławiu u pani Karoliny Radwan, e-mail: JRPWroclaw.OPDOW@wody.gov.pl, oraz zapoznać się z dokumentami przetargowymi w czasie godzin pracy tj. od 8.00 do 16.00 pod adresem:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, al. Kochanowskiego 91 B, 51-602 Wrocław, POLSKA.

Kompletny zestaw dokumentów przetargowych w języku polskim i języku angielskim w wersji elektronicznej można pobrać bezpłatnie po złożeniu pisemnego wniosku na adres podany poniżej:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław, POLSKA.

Przesłany elektronicznie na adres: JRPWroclaw.OPDOW@wody.gov.pl.

Zamawiający udostępni kompletny zestaw dokumentów przetargowych w wersji elektronicznej przesyłając zwrotnie link do zasobu chmurowego zabezpieczanego hasłem. Po jednorazowym pobraniu przez Oferenta plików z zasobu chmurowego nastąpi wyłączenie dostępu.

Wersja papierowa dokumentów przetargowych jest dostępna do wglądu w siedzibie Zamawiającego PGW WP RZGW we Wrocławiu przy al. Jana Kochanowskiego 91B, 51-602 Wrocław, POLSKA w godzinach pracy biura od 8:00 do 16:00.

Ze względu na pisemność postępowania w przypadku rozbieżności pomiędzy wersją elektroniczną a wersją papierową obowiązują zapisy wersji papierowej.

Jednocześnie kompletny zestaw dokumentów przetargowych w formie papierowej może zostać zakupiony przez zainteresowanych oferentów po złożeniu pisemnego wniosku na adres podany jak wyżej oraz po uiszczeniu bezzwrotnej opłaty w wysokości:

— wersja polskojęzyczna – 65 PLN,

— wersja angielskojęzyczna – 65 PLN,

na konto:

Bank Gospodarstwa Krajowego, nr 77 1130 1017 0020 1510 6720 0025.

Oferenci poniosą również koszt przesyłki kurierskiej (za pobraniem) na wskazany we wniosku adres.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Biuro Koordynacji Projektu – KZGW
Adres pocztowy: al. Jaworowa 9
Miejscowość: Wrocław
Kod pocztowy: 53-123
Państwo: Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Procedury dotyczące składania odwołań opisano w: Instrukcji Banku Światowego „Zamówienia towarów, robót i usług nie konsultingowych realizowane przez pożyczkobiorców Banku Światowego w ramach pożyczek Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (MBOiR) oraz kredytów i grantów Międzynarodowego Stowarzyszenia Rozwoju (MSR)” wydanie ze stycznia 2011 ze zmianami z lipca 2014 r. (Procurement of Goods, Works and Non-Consulting Services under IBRD Loans and IDA Credits and Grants by World Bank Borrowers, dated January 2011 and revised on July 2014). Odwołania mogą być również składane do klienta oraz Banku Światowego.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Biuro Koordynacji Projektu – KZGW
Adres pocztowy: al. Jaworowa 9
Miejscowość: Wrocław
Kod pocztowy: 53-123
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/06/2020